Styczeń  - 27.01.2014  sesja_32_protokol.doc

Uchwała Nr 202/XXXII/2014   w sprawie przyjęcia na rok 2014 Gminnego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

uchwala_202-2014.doc
zal.1-202-2014.docx

Uchwała Nr 203/XXXII/2014 w sprawie przyjęcia na rok 2014 Gminnego Programu   Przeciwdziałania Narkomanii.
  uchwala_203-2014.doc
zal.1-203-2014.docx  

Uchwała Nr 204/XXXII/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
uchwala_204-2014.docx

Uchwała Nr 205/XXXII/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
uchwala_nr_205-2014.docx

Uchwała Nr 206/XXXII/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
uchwala_206-2014.doc
zal.1-206-2014.docx

Uchwała Nr 207/XXXII/2014 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Załuskach .
uchwala_207-2014.docx
zal._1_207-2014.docx

Uchwała Nr 208/XXXII/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.
uchwala_nr_208-2014.docx
zal._1-208-2014.odt

Uchwała Nr 209/XXXII/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Załuski na rok 2014 Nr 201/XXXI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
uchwala_209-2014.doc

Uchwała Nr 210/XXXII/2014  zmieniająca uchwałę Nr 196/XXXI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół na terenie Gminy Załuski prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.  
uchwala_210-2014.doc

Uchwała Nr 211/XXXII/2014 w sprawie powołania składów osobowych Komisji   Rady Gminy Załuski oraz   Przewodniczących tych Komisji.
uchwala_211-2014.doc

Uchwała Nr 212/XXXII/2014 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2014 rok.
uchwala_212-2014.doc
zal.1-212-2014.docx

Uchwała Nr 213/XXXII/2014 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy   Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska    na 2014 r.