skarga_kasacyja.pdf  
 

XX Sesja Rady Gminy Załuski - 27.01.2016 r
  protokol_sesja_20.pdf

Uchwała Nr 83/XX/2016 w sprawie przyjęcia na rok 2016 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
uchwala_gppirpa.pdf
Uchwała Nr 84/XX/2016
w sprawie przyjęcia na rok 2016 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani
uchwala_gppn.pdf
Uchwała Nr 85/XX/2016
w sprawie ustalenia   przebiegu   drogi lokalnej, znajdującej się na terenie gminy Załusk i
uchwala__ustalenie_przebiegu_drogi.pdf
Uchwała Nr 86/XX/2016
w sprawie przygotowania projektu uchwały o ustaleniu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Załuski
uchwala_reklama.pdf

Uchwała Nr 87/XX/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragm. terenu w miejscowości Szczytno, gm. Załuski
uchwala_zm_szczytno.pdf

Uchwała Nr 88/XX/2016
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski
uchwala_sluzebnosc_przesylu.pdf
Uchwała Nr 89/XX/2016
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2016-2020”
uchwala-przyjecie-strategii-gminy.pdf
  strategia_rozwoju-_cz1.pdf
  strategia_rozwoju_cz.2.pdf
  strategia_cz.3.pdf

Uchwała Nr 90/XX/2016
w sprawie przyjęcia „Planu Inwestycyjnego realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2016-2020”
uchwala-plan-inwestycyjny.pdf
  plan_inwestycyjny_-_zal1.pdf

Uchwała Nr 91/XX/2016
w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2016 rok.
uchwala_plan_pracy_rg.pdf

 
Uchwała Nr 92/XX/2016 w sprawie   uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na rok 2016

ramowy_plan_pracy_komisji.pdf

Uchwała Nr 93/XX/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2022.
Uchwała Nr 94/XX/2016
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 .

XXI Sesja Rady Gminy Załuski - 22.02.2016 r protokol__21.pdf
XXII Sesja Rady Gminy Załuski - 14.03.2016 r. protokol_marzec-3_2016.pdf

Uchwała Nr 95/XXII/2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Załuski
uchwala_95.pdf
pgn_dla_gminy_zaluski_sesja_14.03.2016_r.pdf

Uchwała Nr 96/XXII/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
uchwala_96.pdf
  zalacznik_gops.pdf

Uchwała Nr 97/XXII/2016
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2016 roku
uchwala_97.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 18 kwietnia 2016 r. o stwierdzeniu nieważności ww. uchwały nr 97/XXII/2016
rozstrzygniecie_nadzorcze_wojewoda.pdf  


Uchwała   Nr 98/XXII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki .
uchwlala98.pdf

Uchwała Nr 99/XXII/2016 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
uchwalaa99.pdf
zalacznik99.pdf
Uchwała Nr 100/XXII/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2022.
uchwlala100.pdf
wieloletnia_prognoza_finansowa_zal1.pdf
wykaz_przedsiewziec_do_wpf-zal.2_14.03.16.pdf
objaswpf.pdf  

Uchwała Nr 101/XXII/2016
  w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 .

Uchwała Nr 102/XXII/2016   w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Załuski przez inne niż Gmina Załuski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
uchwalaa_102.pdf
zalacznik_102.pdf

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  w sprawie  nieważności Uchwały nr 102/XXII/2016 z 14 marca 2016 roku.
uchwalario_przedszkola.pdfXXIII sesja Rady Gminy Załuski- 27.04.2016 r.
protokol_nr_4_2016.pdf  

Uchwała Nr 103/XXIII/2016
w sprawie przyjęcia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej.
uch_103_zasady_obiekty_.pdf

Uchwała Nr 104/XXIII/2016
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na lata 2016 – 2020.
uch_104_wspolpraca_z_org.pdf
uwagi_do_uchw._nr_104_muw.pdf  

Uchwała Nr 105/XXIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
uch_105_zamiana_nieruchomosci_gruntowych.pdf

Uchwała   Nr 106/XXIII/2016
w sprawie zmian w uchwale nr 85/XX/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej, znajdującej się na terenie gminy Załuski.
uch_106_przebieg_drogi_gminnej.pdf


Uchwała Nr 107/XXIII/2016 w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.
uch_107_podzial_wojewodztwa_maz.pdf

Uchwała Nr 108/XXIII/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Załuski.
uchwala_108_zbycie_nieruchomosci_gminnej.pdf

Uchwała Nr 109/XXIII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2026.
uch_109_zmiany_w_wpf.pdf

Uchwała Nr 110/XXIII/2016   w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016.
uch_110_zmiany_budzet.pdf

 
XXIV sesja Rady Gminy Załuski-24.05.2016 (tryb: art.20 ust.3)
protokol_z_24_sesji.pdf


Uchwała Nr 111/XXIV/2016 w sprawie pozostawienie skargi bez rozpoznania.
uchwala_skarga.pdf

Uchwała Nr 112/XXIV/2016 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.
uchwala_skarga2.pdf

Uchwała Nr 113/XXIV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z zasobów Agencji Mienia Wojskowego.
uchwala_wyrazenie_zgody.pdf

Uchwała Nr 114/XXIV/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2026.
uchwala_114_wieloletnia.pdf

Uchwała Nr 115/XXIV/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016.
uchwala_115.pdf

Uchwała Nr 116/XXIV/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi...- na lata 2016-2020
uchwala_-wieloletni_program.pdf
wieloletni_program_uchwala_i_zalacznik_na_lata_2016-2020.pdf


XXV sesja Rady Gminy Załuski-9 czerwca 2016
scanprotokol_25_sesja.pdf
 


 Uchwała Nr 117 /XXV/2016 w sprawie zatwierdzenia   taryf   za zbiorowe dostarczanie wody z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Załuski.
uchwala_117.pdf
 


Uchwała Nr 118/XXV/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski .

uchwala_118.pdf

scan_postepowanie_nadzorcze_muw.pdf
wsa_skarga-_statut_2016.pdf
wyrok_wsa_w_sprawie_statutu_9uchwala_118.pdf  
  skarga_kasacyjna_wojewody.pdf
wyrok_w_sprawie_skargi_kasacyjnej_dot._statutu__118_uchwala___z_2016_roku.pdf 

 

Uchwała Nr 119/XXV/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.

uchwala119.pdf


Uchwała Nr 120/XXV /2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2015 rok.

uchwala_120.pdf

 

Uchwała Nr 121/XXV/2016 w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Załuski   absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

uchwala121.pdf

 

Uchwała Nr 122/XXV/2016   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2026.

uchwala122.pdf

 

Uchwała Nr 123/XXV/2016   w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016.

uchwala_123.pdf


XXVI sesja Rady Gminy Załuski- 29 czerwca 2016 r.
scan_protokol__z__26_sesji.pdf  Uchwała Nr 124/XXVI/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Załuski .
scan_uchwala124.pdf


Uchwała Nr 125/XXVI/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Załuski.
scan_uchwala125.pdf


Uchwała Nr 126/XXVI/2016 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Załuski".
scan_uchwala126.pdf


Uchwała Nr 127/XXVI/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2016 r.
scan_uchwala127.pdf
 Uchwała Nr 128/XXVI/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2026.
scan_uchwala128.pdf
 


Uchwała Nr 129/XXVI/2016   w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 .
scan_uchwala129.pdf  XXVII sesja Rady Gminy Załuski- 27 lipca 2016 r.(tryb: art.20 ust.3)
 

   scan_protokol_8_sesja27.pdf
 


 
Uchwała Nr 130/XXVII/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu   pn. „Lepsza szkoła - lepsze perspektywy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .
scan_uchwala_130.pdf