Zarządzenie 0050.1.2018 z dnia 2.01.2018 w sprawie wykonywania budżetu na rok 2018 .
zarzadzenie_0050_1_2018.pdf


Zarządzenie 0050.2.2018 z dnia 2.01.2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.
zarzadzenie_0050_2_2018.pdf


Zarządzenie 0050.3.2018 z dnia 2.01.2018 dot. ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn: " Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
zarzadzenie_0050_3_2018.pdf


Zarządzenie 0050.5.2018 z dnia 5.01.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

zarzadzenie_0050_5_2018.pdf


Zarządzenie 0050.6.2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów , do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski.
zarzadzenie_0050_6_2018.pdf


Zarządzenie 0050.7.2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski.
zarzadzenie_0050_7_2018.pdf


Zarządzenie 0050.8.2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych .
zarzadzenie_0050_8_2018.pdf


Zarządzenie 0050.9.2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Załuski za rok 2017.
zarzadzenie_0050_9_2018.pdf  


Zarządzenie0050.10.2018 z dnia 1.02.2018 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.27.2013 w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie Gminy Załuski .
zarzadzenie_0050_10_2018.pdf

Zarządzenie 0050.11.2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania  z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2017 .
zarzadzenie_0050_11_2018_.pdf
wydatki_str_19_do_40.pdf
str_od_41_do_70.pdf
str_71_do_74.pdf
sprawozdanie_z_wykonania_planu_biblioteki.pdf
informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_2018.pdf
zestawienie_dochody_i_wydatki.pdf

Zarządzenie 0050.12.2018 z dnia 23.03.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
  zarzadzenie_0050_12_2018.pdf

Zarządzenie 0050.13.2018 z dnia 29.03.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_13_2018.pdf

Zarządzenie 0050.14.2018 z dnia 11.04.2018 w sprawie ogłoszenia naboru członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Ząłuski. 
zarzadzenie_0050_14_2018.pdf

Zarządzenie 0050.15.2018 z dnia 16.04.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu
" Tydzień z życia gminy ".
zarzadzenie_0050_15_2018.pdf  

Zarządzenie 0050.16.2018 z dnia 17.04.2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres  do 3 lat.
zarzadzenie_0050_16_2018.pdf
 

Zarządzenie 0050.17.2018 z dnia 30.04.2018 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0151/16/2008 Wójta Gminy Załuski z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie powołania do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach.
zarzadzenie_0050_17_2018.pdf

Zarządzenie 0050.18.2018 z dnia 11.05.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_18_2018.pdf

Zarządzenie 0050.19.2018 z dnia 11.05.2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Załuskach.
  zarzadzenie_0050_19_2018.pdf


Zarządzenie 0050.20.2018 z dnia 24.05.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_20_2018.pdf

Zarządzenie 0050.21.2018 z dnia 28.05.2018 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Załuski .
  zarzadzenie_0050_21_2018.pdf

Zarządzenie 0050.22.2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_22_2018.pdf  

Zarządzenie 0050.23.2018 z dnia 8.06.2018 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.
zarzadzenie_0050_23_2018.pdf
 

Zarządzenie 0050.24.2018 z dnia 11.06.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_24_2018.pdf

Zarządzenie 0050.25.2018 z dnia 14.06.2018 w sprawie : określenia kryteriów przyznania stypendium oraz jego wysokości.
  zarzadzenie_0050_25_2018.pdf

Zarządzenie 0050.26.2018 z dnia 19.06.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_26_2018.pdf

Zarządzenie 0050.27.2018 z dnia 19.06.2018 w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2017 rok do odliczenia podatku Vat za 2018 rok, a także określenia prewspółczynnika  Vat na tok 2018 dla Urzędu Gminy Załuski oraz Szkoły Podstawowej w Szczytnie.
zarzadzenie_0050_27_2018.pdf

Zarządzenie 0050.28.2018 z dnia 26.06.2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 
zarzadzenie_0050_28_2018.pdf

Zarządzenie 050.29.2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
zarzadzenie_0050.29.2018_z_dnia_29.06.2018r.pdf  

Zarządzenie 0050.30.2018 z dnia 29.06.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
zarzadzenie__0050.30.2018_z_dnia_29.06.2018.pdf  


Zarządzenie  0050.31.2018 z dnia 9.07.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
zarzadzenie_0050.31.2018__z_dnia_9.07.2018.pdf

Zarządzenie 0050.32.2018 z dnia 16.07.2018 w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.
  zarzadzenie_0050_32_2018.pdf

Zarządzenie 0050.33.2018 z dnia 19.07.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_33_2018.pdf  


Zarządzenie 0050.34.2018 z dnia 25.07.2018 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Załuski do prowadzenia określonych spraw Gminy Załuski w imieniu Wójta.
zarzadzenie_0050_34_2018.odt

Zarządzenie 0050.35.2018 z dnia 25.07.2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie 0050.36.2018 z dnia 31.07.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
zarzadzenie_0050.36.2018.pdf  

Zarządzenie 0050.37.2018 z dnia 10.08.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
zarzadzenie_0050.37.2018_z_dnia_10.08.2018.pdf

Zarządzenie 0050.38.2018 z dnia 16.08.2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Kroczewie ,oznaczonych nr.ewid 445 i 446/2 oraz przyjęcia regulaminu przetargu 
zarzadzenie_0050.38.2018_z_dnia_16.08.2018.pdf

Zarządzenie 0050.39.2018 z dnia 17.08.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_39_2018.pdf

Zarządzenie 0050.40.2018 z dnia 27.08.2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2018 r.
zarzadzenie_0050_40_2018_cz.1.pdf
zarzadzenie_0050_40_2018_cz.2.pdf

Zarządzenie 0050.41.2018 z dnia 29.08.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_41_2018.pdf

Zarządzenie0050.42.2018 z dnia 30.08.2018 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
zarzadzenie_0050_42_2018.pdf

Zarządzenie 0050.43.2018 z dnia 30.08.2018 dotyczące uruchomienia rekrutacji i wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie " Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski " współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na  lata 2014-2020.
zarzadzenie_0050_43_2018.pdf

Zarządzenie 0050.44.2018 z dnia 30.08.2018 dotyczące ustalenia miesięcznych kosztów udostępnienia pomieszczeń na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Szczytnie oraz Oddziału przedszkolnego w Kroczewie w projekcie " Wsparcie na starcie nas terenie Gminy Załuski " współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.
zarzadzenie_0050_44_2018.pdf

Zarządzenie 0050.45.2018 z dnia 12.09.2018  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_45_2018.pdf

Zarządzenie 0050.47.2018 z dnia 8.10.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_47_2018.pdf

Zarządzenie 0050.48.2018 z dnia 19.10.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_48_2018.pdf

Zarządzenie 0050.49.2018 z dnia 29.10.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_49_2018.pdf

Zarządzenie 0050.50.2018 z dnia 8.11.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_50_2018.pdf

Zarządzenie 0050.52.2018 z dnia 9.11.2018 w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski.
zarzadzenie_0050_52_2018.pdf

Zarządzenie 0050.53.2018 z dnia 14.11.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_53_2018.pdf

Zarządzenie 0050.54.2018 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Załuski .
zarzadzenie_0050_54_2018.pdf

Zarządzenie 0050.55.2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
zarzadzenie_0050.55.2018.pdf
uzasadnienie_do__zarzadzenia_0050.55.2018.pdf
zalacznik1_do_zarzadzenia_0050.55.2018.pdf
zalacznik1a_do_zarzadzenia_0050.55.2018.pdf

Zarządzenie 0050.57.2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok
projekt_budzetu_gminy_zaluski_2019.pdf
zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_0050.57.2018.pdf
zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_0050.57.2018.pdf
zalacznik_nr_3_do_zarzadzenia_0050.57.2018.pdf
zalaczniki_nr_4_5_6_do_zarzadzenia_0050.57.2018.pdf
zalacznik_nr_7_8_9_10_do_zarzadzenia_0050.57.2018.pdf
zalaczniki_nr_11_12_13_do_zarzadzenia_0050.57.2018.pdf
uzasadnienie_cz1_do_0050.57.2018.pdf
uzasadnienie_cz2_do_0050.57.2018.pdf
uzasadnienie_cz3_do_0050.57.2018.pdf

Zarządzenie 0050.58.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
zarzadzenie.0050.58.2018.pdf
zalacznik.1do.zarzadzenia.0050.58.2028.pdf
zalacznik.2do.zarzadzenia.0050.58.2028.pdf
zalacznik.3do.zarzadzenia.0050.58.2028.pdf
zarzadzenie.0050.60.2018.pdf

Zarządzenie 0050.59.2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok

zarzadzenie_0050.59.2018.pdf

 

Zarządzenie 0050.60.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie określania kryteriów przyznania stypendium oraz jego wysokości

zarzadzenie.0050.60.2018.pd
  Zarządzenie 0050.61.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
zarzadzenie_0050.61.2018.pdf

Zarządzenie 0050.62.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
zarzadzanie_0050_62_2018.pdf

Zarządzenie 0050.63.2018 z dnia 24.12.2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
zarzadzanie_0050_63_2018.pdf

Zarządzenie 0050.64.2018 z dnia 31.12.2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
zarzadzanie_0050_64_2018.pdf

Zarządzenie 0050.65.2018 z dnia 31.12.2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.63.2018 z dnia 24.12.2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_65_2018.pdf

Zarządzenie 0050.66.2018 z dnia 31.12.2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.64.2018 z dnia 31.12.2018 roju w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
zarzadzenie_0050_66_2018.pdf

Zarządzenie 0050.67.2019 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 0050.1.2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednastkach podległych, zmienionego Zarządzeniem 0050.13.2017 z dnia 05.04.2017 r. oraz Zarządzeniem nr 0050.49.2017 z dnia 29.12.2017 roku
zarzadzenie_0050.67.2019___zal._1_i_2.pdf
zarzadzenie_0050.67.2019___zal._3_i_3a.pdf
zarzadzenie_0050.67.2019___zal._3b.pdf
zarzadzenie_0050.67.2019___zal._4.pdf
zarzadzenie_0050.67.2019___zal._5.pdf
zarzadzenie_0050.67.2019___zal._6.pdf
zarzadzenie_0050.67.2018___zal._nr_7.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-09 11:53:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Burzyńska Wioleta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-06 08:35:10
  • Liczba odsłon: 3617
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599027]

przewiń do góry