zal.3_199.xls

STYCZEŃ - 28.01.2013 protokol24sesja.doc

Uchwała Nr 149/XXIV/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

uchwala_149-2013.doc

Uchwała Nr 150/XXIV/2013 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

uchwala-150.doc

Uchwała Nr 151/XXIV/2013 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Załuski oraz Przewodniczących tych Komisji.

uchwala_151-2013.doc

Uchwała Nr 152/XXIV/2013 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2013 rok.

uchwala_152-2013.doc

Uchwała Nr 153/XXIV/2013 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2013 rok.

uchwala-153-2013.doc

Uchwała Nr 154/XXIV/2013 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji ds. Szkolnictwa, Zdrowia, Samorządności i Porządku Publicznego na 2013 rok.

uchwala_154-2013.doc

 

MARZEC - 25.03.2013 protokol25sesja.doc

 

Uchwała Nr 155/XXV/2013 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Załuski na 2013 r.

uchwala_155-2013.doc

Uchwała Nr 156/XXV/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Załuski.

uchwala_156-2013.doc

Uchwała Nr 157/XXV/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 138/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

uchwala_157-2013.doc

Uchwała Nr 158/XXV/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

uchwala_158-2013.doc

deklaracja_.pdf

Uchwała Nr 159/XXV/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Załuski w 2013 roku.

uchwala_159-2013.doc

Uchwała Nr 160/XXV/2013 w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007-2013 w ramach osi LEADER.

uchwala_160-2013.doc

Uchwała Nr 161/XXV/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.

Uchwała Nr 162/XXV/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

uchwala_162-2013.pdf

uzasad.162-2013.pdf

Uchwała Nr 163/XXV/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2013– 2022.

uchwala_163-2013.pdf

uzasad.163.pdf

Uchwała Nr 164/XXV/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

uchwala-164.pdf

uzasad.-164.pdf

zalacz.1.pdf

zalacz.2.pdf
zalacz.3.pdf

zalacz.4.pdf

zalacz.5.pdf

zalacz.6.pdf

zalacz.7.pdf
zalacz.7.1.pdf

zalacz.8.pdf

 

CZERWIEC - 05.06.2013 protokol26sesja.doc

Uchwała Nr 165/XXVI/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Załuski.

uchwala_165.doc

Uchwała Nr 166/XXVI/2013 zmieniająca uchwałę Nr 138/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, zmienioną uchwałą Nr 157/XXV/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2013 roku.

uchwala__166.doc

Uchwała Nr 167/XXVI/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

uchwala_spr.doc

Uchwała Nr 168/XXVI/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

uchwala_abs-2012.doc

Uchwała Nr 169/XXVI/2013 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

uchwala_169.pdf

Uchwała Nr 170/XXVI/201 3 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu z budżetu Unii Europejskiej.

uchwala_170.pdf  

Uchwała Nr 171/XXVI/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2013 – 2022.

uchwala_171.pdf

Uchwała Nr 172/XXVI/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

uchwala_172.pdf

 

 

LIPIEC - 22.07.2013 protokol27sesja.doc

 

Uchwała Nr 173/XXVII/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragment terenu w miejscowości Przyborowice Dolne.

uchwala_173-2013.doc

zal-1.pdf

zal_2.doc

zal_3.doc

Uchwała Nr 174/XXVII/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Karolinowo, Szczytniki i Michałówek, gmina Załuski

uchwala_174-2013.doc

Uchwała Nr 175/XXVII/2013 w sprawie sprostowania uchwały Nr 107/XVII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Załuski obejmującej fragmenty terenu w miejscowości Załuski.

uchwala_175-2013.doc

Uchwała Nr 176/XXVII/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 139/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

uchwala-176-2013.doc

Uchwała Nr 177/XXVII/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2013 – 2022.

uchwala_177-2013.doc

Uchwała Nr 178/XXVII/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

uchwala_178-2013.doc

Uchwała Nr 179/XXVII/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych

uchwala_179-2013.doc

Uchwała Nr 180/XXVII/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej.

uchawala_180-2013.doc

 

WRZESIEŃ - 03.09.2013  protokol28sesja.doc

 

 

 

WRZESIEŃ - 25.09.2013 protokol29sesja.doc

 

 

Uchwała Nr 181/XXIX/2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Załuski

uchwala_181-2013.doc

Uchwała Nr 182/XXIX/2013 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Załuski.

uchwala_182-2013.doc

Uchwała Nr 183/XXIX/2013 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Załuski oraz przewodniczących tych komisji.

uchwala_183-2013.doc

Uchwała Nr 184/XXIX/2013 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Załuski do zawarcia umowy partnerskiej.

uchwala_184-2013.doc

Uchwała Nr 185/XXIX/2013 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Załuski.

uchwala_185-2013.doc

Uchwała Nr 186/XXIX/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski.

uchwala_186-2013.doc

Uchwała Nr 187/XXIX/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XIV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Załuski przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

uchwala_187-2013.doc

Uchwała Nr 188/XXIX/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego
z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej.

uchwala_188-2013.doc

Uchwała Nr 189/XXIX/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2013 – 2022.

uchwala189-2013.doc

Uchwała Nr 190/XXIX/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

uchwala_190-2013.doc

 

LISTOPAD - 27.11.2013 sesja_30_protokol.doc  

Uchwała Nr 191/XXX/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w 2014 roku

uchwala_191-2013.odt

Uchwała Nr 192/XXX/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2013-2022

uchwala-192-2013.doc

Uchwała Nr 193/XXX/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

uchwala_193-2013.doc

GRUDZIEŃ  - 30.12.2013sesja_31_protokol.doc


Uchwała Nr 194/XXXI/2013 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

  uchwala_194-_2013.doc

 


Uchwała Nr 195/XXXI/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

uchwala_195-2013.doc

 
Uchwała Nr 196/XXXI/2013 w sprawie   ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu  kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie    Gminy Załuski prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
uchwala_196-2013.doc
 

Uchwała Nr 197/XXXI/2013 w sprawie
wydatków budżetu Gminy Załuski, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
uchwala_197-2013.doc
zal_197.xls
uzasadnienie_197.doc

przewiń do góry