Sporządzenie testamentu przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego ( testament allograficzny)

 

Wymagane dokumenty:

1.  Podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.

2.  Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

3.  Dokumenty tożsamości spadkodawcy i świadków - do wglądu.

 

Opłaty:

22zł - opłata skarbowa za sporzadzenie protokołu, zawierającego ostatnią wolę testatota.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy UG Załuski:

BS Załuski 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023.

 

Miejsce złożenia dokumentu:

Urząd Stanu Cywilnego w Załuskach

Załuski 67 

09-142 Załuski

 

Uwagi:

Sporządzenie testamentu allograficznego (urzedowego) nastepuje w taki sposób,że spadkodawca w obecności dwóch pełnoletnich swiadków oświadcza swoją wolę ustnie w obecności kierownika USC. Protokół powinien być odczytany spadkodawcy w obecności świadków przed podpisaniem, a następnie protokół podpisuje spadkodawca, kierownik USC i świadkowie. Jeżeli spadkodawca nie może złożyc podpisu fakt ten powinien być w protokole odnotowany ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu:

 •  kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niewidomy, głuchy lub niemy,
 • kto nie umie czytać lub pisać,
 • kto nie włada jezykiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
 • skazany praqwomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
 • osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść oraz małżonek tej osoby,jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwek Ewa
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-03 13:43:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Siwek Ewa
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-05 12:53:17
 • Liczba odsłon: 1574
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599103]

przewiń do góry