Uchwały Rady Gminy Załuski

2007 rok

Uchwała Nr 19/V/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Załuski na 2007 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr19-2007.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr19-2007zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr19-2007zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr19-2007zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr19-2007zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr19-2007zalacznik5.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr19-2007zalacznik6.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr19-2007zalacznik7.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr19-2007-zalacznik8.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr19-2007zalacznik9.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr19-2007prognozadlugu.doc

Uchwała Nr 20/V/2007 z dnia 7 lutego 2007 r.   w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr20-2007.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr20-2007zalacznik1.doc

Uchwała Nr 21/V/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr21-2007.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr21zalacznik1.doc

Uchwała Nr 22/v/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 15/IV/2007 Rady Gminy Załuski z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr22-2007.doc

Uchwała Nr 23/V/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr23-2007.doc

Uchwała Nr 24/V/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia dla Gminy Załuski Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr24-2007.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_24-zalacznik1.doc

Uchwała Nr 25/V/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr25-2007.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr25-2007zalacznik1.doc

Uchwała Nr 26/V/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy na 2007 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr26-2007.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr26-2007zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr26-2007zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr26-2007- zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr26-2007zalacznik4.doc

Uchwała Nr 27/VI/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr27-2007.doc

Uchwała Nr 28/VI/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr28-2007.doc

Uchwała Nr 29/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania imienia "Św. Stanisława Kostki" Publicznemu Gimnazjum Nr 2 w Szczytnie.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr29-2007.doc

Uchwała Nr 30/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr30-2007.doc

Uchwała Nr 31/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutium Wójtowi Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr31-2007.doc

Uchwała Nr 32/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_32-2007.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr32-2007zalacznik1.doc

Uchwała Nr 33/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg  w spłaceniu tych należności.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr33-2007.doc

Uchwała Nr 34/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r.   w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku budżetowym 2007.

 uchwala_34.vii.2007.pdf

  Uchwała Nr 35/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

 uchwala_35.vii.2007.pdf

  Uchwała Nr 36/VII/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

    uchwala_nr_36.viii.2007.pdf

   Uchwała Nr 37 /VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
   uchwala_37.viii.2007.pdf

   Uchwała Nr 38/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Załuski .
   uchwala.38.viii.2007.pdf

   Uchwała Nr 39/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Załuski .
   uchwala.39.viii.2007.pdf

   Uchwała Nr 40/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r . w sprawie powołania Sekretarza Gminy Załuski .
   uchwalanr_40.viii.2007.pdf
 

  Uchwała Nr 41/VIII/2007 z dnia 27 czerwca 20007 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"

uchwala_nr_41-viii-2007.doc

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_41-viii-2007.doc


Uchwała Nr 42/IX/2007 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy Załuski oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
uchwala42.pdf

Uchwała Nr 43/IX/2007 w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok
  uchwala43.pdf

Uchwała Nr 44/IX/2007 w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2008-2010 w ramach programów operacyjnych
uchwala44.pdf

Uchwała Nr 45/IX/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XIV/2004 Rady Gminy Załuski  z dnia 21 kwietnia 2004 roku
uchwala45.pdf

Uchwała Nr 46/IX/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr ewid.: 327/3, 327/6, 327/8 i 327/9, położony we wsi Złotopolice, gmina Załuski.

uchwala_nr46-2007.doc

uchwala_nr46-2007zalacznik1.jpg

uchwala_nr46-2007zalascznik_2.doc

uchwala_nr46-2007zalacznik3.doc


Uchwała Nr 47/X/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kroczewo, gmina Załuski.
uchwala_47.pdf
mapa_47.jpg

Uchwała Nr 48/X/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczytno, gmina Załuski
uchwla_48.pdf
mapa_48.jpg
Uchwała Nr 49/X/2007 w sprawie określenia zasad realizacji wieloletniej inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
uchwala_49.pdf
Uchwała Nr 50/X/2007 w sprawie przystąpienia do opracowania herbu i flagi gminy Załuski.
uchwala_50.pdf
Uchwała Nr 51/X/2007 w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy SPZZOZ w Płońsku
uchwalaa51.pdf
Uchwała Nr 52/X/2007 w sprawie uzupełnienia udziału Gminy Załuski w Banku Spółdzielczym w Załuskach
uchwalaa52.pdf
Uchwała Nr 53/X/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
uchwalaa53.pdf

Uchwała Nr 54/XI/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2008 rok.

uchwala_54.pdf

  Uchwała Nr 55/XI/2007 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości uchwala_55.pdf
uchwala_55cd.pdf
  Uchwała Nr 56/XI/2007 w sprawie opłaty od posiadania psów
 
uchwala56.pdf

Uchwała Nr 57/XI/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

uchwala57.pdf
uchwala57cd.pdf
Uchwała Nr 58/XI/2007 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
uchwala58.pdf

Uchwła Nr 59/XI/2007
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

uchwala59.pdf

Uchwała Nr 60/XI/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przyborowice Górne, gm. Załuski


przyborowice_gorne_60.pdf
mpzp_przyborowice_gorne_mapa.jpg

Uchwała Nr 61/XI/2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości   Załuski, gm. Załuski.

mpzp_zaluski_61.pdf
mpzp_zaluski_mapa.jpg

Uchwała Nr 62/XI/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
uchwala62.pdf
 
Uchwała Nr 63/XI/2007
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników GOPS w Załuskach
uchwala63.pdf
 
Uchwała Nr 64/XI/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu
uchwala64.pdf
 
Uchwałą Nr 65/XI/2007
w sprawie zmiany uchwały Nr 226/XXX/2006 Rady Gminy Załuski z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu
uchwala65.pdf
 
Uchwała Nr 66/XI/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy Załuski na 2007 rok.
uchwala66.pdf
 
  Uchwała nr 67/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki.

uchwala_nr67-2007.doc

Uchwała Nr 68/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski.

uchwala_nr68-2007.doc

Uchwała Nr 69/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie planu podziału środków w 2008 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Załuski.

uchwala_nr69-2007.doc

Uchwała nr 70/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

uchwala_nr70-2007.doc

Uchwała Nr 71/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Załuski.

uchwala_nr71-2007.doc

Uchwała Nr 72/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

uchwala_nr72-2007.doc

Uchwała nr 73/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Załuski.

uchwala_nr73-2007.doc

Uchwała nr 74/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

uchwala_nr74-2007.doc

Uchwała nr 75/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta oraz dokonania ustalenia czynności w sprawie z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Załuski.

uchwala_nr75-2007.doc

Uchwała nr 76/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów.

uchwala_nr76-2007.doc

Uchwała Nr 77/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

uchwala_nr77-2007.doc

Uchwała Nr 78/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok. 

uchwala_nr78-2007.doc

uchwala_nr78-2007zalacznik1.doc

Uchwała nr 79/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników beodpływowych.

uchwala_nr79-2007.doc

Uchw ała Nr 80/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

uchwala_nr80-2007.doc

uchwala_nr80-2007zalacznik1.xls

Uchwała Nr 81/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie zmian            w budżecie Gminy na 2007 rok

uchwala_nr81-2007.doc

uchwala_nr81-2007zalacznik1-3.xls

Uchwała nr 82/XII/2007 z dnia 29 grudnia 2007 r.   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Załuski na rok 2008.

uchwala_nr82-2007.doc

uchwala_nr82-2007-zalaczniki1-9.xls

uchwala_nr82-2007dochody-wydatki.xls

uchwala_nr82-2007opisowka.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Urszula Szybińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-22 12:09:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-06 10:28:42
  • Liczba odsłon: 3709
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622933]

przewiń do góry