Zarządzenie Nr 120.1.2021 z dnia 22.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru .

/pliki/ugzaluski/120.1.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.2.2021 z dnia 09.02.2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.2.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.3.2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn: " Budowa  stalowego cylindrycznego zbiornika retencyjnego wody pitnej V+100 mwraz z przewodami międzyobiektowymi  na terenie  istniejącej przepompowni strefowej w miejscowości Smulska ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.3.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.4.2021 z dnia 4.03.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Modernizacja boiska poprzez przebudowę w miejscowości Załuski '.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.4.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.5.2021 z dnia  09.03.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.5.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.6.2021 z dnia 18.03.2021 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.6.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.7.2021 z dnia 23.03.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Odbieranie , transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie ) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.7.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.8.2021 z dnia 24 .03.2021 w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.8.2021.pdf

Zarządzenie Nr 120.9.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Załuski .

 

Zarządzenie Nr 120.10.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:"Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.10.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.11.2021 z dnia 01.04.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru.  

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.11.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.12.2021 z dnia 6 .04.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie gminy .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.12.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.13.2021 z dnia 08,.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych etap 2 ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.13.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.14.2021 z dnia 14.04.2021  w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie specjalnym pożarniczym marki Renault MD83 Nr rej. WPN 9TH8 . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.14.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.15.2021 z dnia 22.04.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Kroczewie .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.15.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.16.2021 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Załuski oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.16.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.17.2021 z dnia 5.05.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.17.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.18.2021 z dnia 17.05.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Odbieranie , transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie ) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Załuski " .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.18.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.19.2021 z dnia 27.05.2021 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.19.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.20.,2021 z dnia 27.05.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację  zadania pn:" Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie " 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.20.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.21.2021 z dnia 1.06.2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.21.2021.pdf

 

Zarządzenie 120. 22.2021 z dnia 4 .06.2021 w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych i powołania jego składu w Urzędzie Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.22.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.23.2021 z dnia 10.06.2021 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Dowożenie dzieci do szkół w gm.Załuski oraz rozwożenie po zakończeniu zajęć w roku 2021/22.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.23.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.24.2021 z dnia 10 czerwca 2021 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski za 2020 rok. 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.24.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.25.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.25.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.26.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia : Karty audytu wewnętrznego . Procedur audytu wewnętrznego , Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Załuski oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/120.26.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.27.2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sw. Stanisława Kostki w Szczytnie .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.27.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.28.2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.28.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.29.2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Załuski poprzez wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Nowe Olszyny ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.29.2021.pdf

Zarządzenie Nr 120.30.2021 Wójta Gminy Załuski z dnia 13.07.2021 roku w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących  zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr_120.30.2021.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 120.31.2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o udostępnieni danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania uprawnień do kierowania pojazdami przez dłużników alimentacyjnych , celem realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.31.2021.pdf

 

Zarządzenie  Nr 120.32.2021 z dnia 16.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadana pn. : "Utworzenie Klubu Seniora w gminie Załuski".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.32.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.33.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia III Gminnego Konkursu Piosenki "Załuskowe Nuty".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.33.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.34.2021 z dnia 19.07.2021 r.  w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagrody Wójta Gminy Załuski  "ZŁOTA TRUSKAWKA"

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.34.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.35.2021 z dnia 04.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na realizację zadania pn:" Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Załuski poprzez wykonanie podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Nowe Olszyny ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.35.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.36.2021 z dnia 05.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na realizację zadania pn:" Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.36.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.37.2021 z dnia 9.08.2021 r. w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Ilony Natalii Krajewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

/pliki/ugzaluski/zazadzenie_120.37.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.38.20321 z dnia 9.08.2021 w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.38.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.39.2021 z dnia 17.08.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzeenie.120.39.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.40.2021 z dnia 26.08.2021 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwa " Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o objętości V= 100 m 3 stalowego, ocynkowanego wraz z przewodami międzyobiektowymi na terenie istniejącej przepompowni strefowej w m. Smulska w ramach zadania " Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Załuski " 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.40.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.41.2021 z dnia 30.08.2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia , czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.41.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.42.2021 z dnia 08.09.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.42.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.43.2021 z dnia 14.09.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

" Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Załuski poprzez wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Nowe Olszyny ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.43.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.44.2021 z dnia 21.09.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

" Długoterminowy kredyt w wysokości 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego na lata 2021-2023 deficytu budżetu Gminy Załuski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn:" Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo -sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.44.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.45.2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.45.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.46.2021 z dnia 29 .09.2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania uprawnień do kierowania pojazdami przez dłużników alimentacyjnych , celem realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.46.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.47.2021 z dnia 04.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.47.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.48.2021 z dnia 8.10.2021 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania : Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych - etap 2".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.48.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.49.2021 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Odbieranie , transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie ) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Załuski ". 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.49.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.50.2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Załuski poprzez wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Nowe Olszyny".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.50.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.51.2021 z dnia 18.10.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Załuski na lata 2022-2031.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.51.2021.pdf

 

Zarządzenia 120.52.2021 z dnia 22.10.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych Parku Podworskiego w Kroczewie ". 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.52.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.53.2021 z dnia 2 .11.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.53.2021.pdf

 

Zarządzenia 120.54.2021 z dnia 15.11.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

pn:" Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.54.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.55.2021 z dnia 15.11.2021 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą : " Modernizacja budynku OSP w zakresie rozdzielni elektrycznej , ogrzewania elektrycznego , sufitu i wentylacji ". 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.55.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.56.2021 z dnia 15.11.2021 w sprawie powołania komisji zdawczo - odbiorczej ds. zadania przekazania sprzętu jednostkom.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.56.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.57.2021 z dnia 16.11.2021 w sprawie organizacji gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.57.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.58.2021 z dnia 16 .11.2021 w sprawie zmiany upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Załuskach do  podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego , a także wydawania w tych decyzji .

  /pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.58.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.59.2021 z dnia 10 .12.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Malwiny Luizy Rodziewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.59.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.60.2021 z dnia 9.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie ". 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.60.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.61.2021 z dnia 10.12.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr_120.61.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.62.2021 z dnia 20.12.2021 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą  " Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie " .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.62.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.63.2021 z dnia 20.12.2021 w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Odbudowa ścieżki prowadzącej przez Park wraz z odbudową kładki dla pieszych w Parku Podworskim w Kroczewie , gm. Załuski " realizowane jest przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego  w ramach działania " Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie " realizowane jest przy współfinansowaniu  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V " Gospodarka przyjaza środowisku " Działania 5.3 " Dziedzictwo Kulturowe " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.63.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.64.2021 z dnia 27.12.2021 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Utworzenie Klubu Seniora w gminie Załuski "

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.64.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.65.2021 z dnia 27 .12.2021 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.65.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.66.2021  z dnia 30.12.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W"   

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.66.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.67.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie zamknięcia działalności Świetlicy Środowiskowej działającej przy Urzędzie Gminy w Załuskach .  

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.67.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.68.2021 z dnia 31 .12.2021 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadenie120.68.2021.pdf

 

Zarządzenie 120.69.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie wprowadzenia postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.69.2021_000403.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-01 11:54:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-20 15:15:35
  • Liczba odsłon: 2679
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599239]

przewiń do góry