Zarządzenie 0050.1.2019 z dnia 02.01.2019 roku w sprawie powołania do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach
zarzadanie_0050_1_2019.pdf

Zarządzenie 0050.2.2019 z dnia 07.01.2019 r. w sprawie wykonywania budżetu na rok 2019
zarzadzenie_0050.2.pdf

Zarządzenie 0050.3.2019 z dnia 07.01.2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050_3_2019.pdf

Zarządzenie 0050.4.2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia żałoby narodowej na terenie gminy Załuski w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańsk Pawła Adamowicza
zarzadzanie_0050_4_2019.pdf

Zarządzenie 0050.5.2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu do projektu pod nazwą "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" realizowanego przez Gminę Załuski
zarzadzenie_0050_5_2019.pdf
zalacznik1_do_zarzadzenia_0050_5_2019.pdf

Zarządzenie 0050.6.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski
zarzadzanie_0050_6_2019.pdf
zalacznik1_do_zarzadzenia_0050_6_2019.pdf
zalacznik2_do_zarzadzenia_0050_6_2019.pdf

Zarządzenie 0050.7.2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
zarzadzanie_0050_7_2019.pdf

Zarządzenie 0050.8.2019 z dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.
zarzadzenie_0050_8_2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050.9.2019 z dnia 18 marca 2019r. w sprawie określenia kryteriów przyznania zasiłku szkolnego oraz jego wysokości.
zarzadzenie_nr_0050.9.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050.10.2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
zarzadzenie_nr_0050.10.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.11.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018
zarzadzenie_nr_0050.11.2019_-_1_str..pdf
opisowka__2018.doc
zarzadzenie_0050.11.2019_zestawienie_1.pdf
zarzadzenie_0050.11.2019_zestawienie_2.pdf
zarzadzenie_nr_0050.11.2019_-_zalacznik_nr_3.pdf
zalacznik_nr____bilans.pdf
zalacznik_nr_3.pdf
zalacznik_nr_4.pdf
zalaczniki_do_infoamcji_o_stanie_mienia_komunalnego.pdf

Zarządzenie nr 0050.12.2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 roku.
zarzadzenie_nr_0050.12.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.13.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok do odliczenia podatku VAT za 2018 rok, a także określenie prewspółczynnika VAT na rok 2019 dla Urzędu Gminy Załuski
zarzadzenie_nr_0050.13.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.14.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia indywidualnych stawek amortyzacji dla majątku powstałego w wyniku realizacji projektu " Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" - nr projektu RPMA.04.01.00-14-6942/16.
zarzadzenie_nr_0050.14.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.15.2019 z dnia 08 kwietnia 2019r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.
zarzadzenie_wojta_gminy_zaluski_nr_0050.15.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.16.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienie do dokonywania czynności związanych z wyborami.
zarzadzenie_nr_0050.16.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.17.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienie do dokonywania czynności związanych z wyborami.
zarzadzenie_nr_0050.17.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.18.2019 z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie instrukcji przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych.
zarzadzenie_nr_0050.18.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.19.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050_19_2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.20.2019 z dnia 07.05.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej nas 2019 rok
zarzadzenie_0050.20.2019.pdf
uzasadnienie_do_zarzadzenia_0050.20.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.21.2019 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów na terenie gminy Załuski w roku 2019
zarzadzenie_0050_21_2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.22.2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego ds. Obchodów 80-lecia wybuchu II wojny światowej
zarzadzenie_0050.22.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.23.2019 z dnbia 23.05.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050.23.2019.pdf
uzasadnienie_zarzadzenia_0050.23.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.24.2019 z dnia 28.05.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050.24.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.26.2019 z dnia 12.06.2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050.26.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.27.2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie określania kryteriów przyznania stypendium szkolnego oraz jego wysokości
zarzadzenie_0050.27.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.28.2019 z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050.28.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.29.2019 z dnia 12.07.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050.29.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.31.2019 z dnia 29.07.2019 r w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050.31.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.32.2019 z dnia 31.07.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050.33.2019.pdf
zarzadzenie_0050.33.2019_zalaczniki.pdf

Zarządzenie nr 0050.33.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendium motywacyjnego oraz przyjęcia regulaminu działania Komisji
zarzadzenie.0050.33.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.34.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
zarzadzenie_0050.34.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.35.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2019 r.
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf

Zarządzenie nr 0050.36.2019 z dnia 26.08.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarz._0050.36..2019_z_dnia_26.08.2019.doc
dochody-_zal_1.xls
doch.zlec_1a.xls
wydatki-zal.2_poprawiony.xlsx
wyd.zlec-2a.xls
uzasadnie.docx

Zarządzenie nr 0050.37.2019 z dnia 04.09.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
0050.37.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.37a.2019 z dnia 04.09.2019 r. dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
0050.37a.2019..pdf
zalacznik_nr_3..pdf
zalacznik_nr_4..pdf

Zarządzenie nr 0050.38.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050.38.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.39.2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" realizowanego z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zarzadzenie_0050.39.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.40.2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050.40.2019.pdf
zarzadzenie_0050.40.2019_2.pdf

Zarządzenie nr 0050.40a.2019 z dnia 30.09.2019 r w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacja projektu pn. "Lepszy start we przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
0050.40a.2019.pdf

Zarządzenie 0050.41.2019 z dnia 01.10.2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania K ryzysowego
zarzadzenie_0050.41.2019.pdf
regulamin do zarządzenia : regulamin_do_zarzadzenia_0050.41.2019.pdf

Zarządzenie 0050.42.2019 z dnia 07.10.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
0050.42.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.43.2019  z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
0050.43.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.44.2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowej za udostępnienia sal dydaktycznych w szkołach podstawowych w których realizowany jest projekt "Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski"
0050.44.2019.pdf

Zarządzenie 0050.45.2019 z dnia 08.11.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
0050.45.2019.pdf

Zarządzenie 0050.46.2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
0050.46.2019.pdf

Zarządzenie 0050.47.2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
0050.47.2019.pdf

Zarządzenie 0050.48.2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej
0050.48.2019.pdf

Zarządzenie 0050.49.2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050.49.2019.pdf

Zarządzenie 0050.50.2019 z dnia 22.11.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050.50.2019.pdf

Zarządzenie 0050.51.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia spółki przymusowej dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Słotwin, nadania jej statutu oraz wyznaczenia organów spółki
zarzadzenie_0050.51.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.52.2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050.52.2019.pdf

Zarządzenie 0050.53.2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach
zarzadzenie_0050.53.2019.pdf

Zarządzenie 0050.54.2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie podziału Wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach
0050.54.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.55.2019 z dnia 06.12.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
zarzadzenie_0050.55.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.56.2019 z dnia 10.12.2019 r. w sprawie określania kryteriów przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz ich wysokości
zarzadzenie_0050.56.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.57.2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: "Wspomaganie działalności stowarzyszeń w organizacji działań na rzecz lokalnej społeczności"
zarzadzenie_0050.57.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.58.2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
0050.58.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.59.2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach
0050.59.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.60.2019 z dnia 18.12.2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach
0050.60.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.61.2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.
0050.61.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050.62.2019  z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
0050.62.2019.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Żelechowska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-09 12:20:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Burzyńska Wioleta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-12 11:24:07
  • Liczba odsłon: 3334
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599404]

przewiń do góry