UCHWAŁY RADY GMINY ZAŁUSKI

2008 ROK

 

MARZEC

Uchwała Nr 83/XIII/2008 z dnia 20 marca 2008 r . w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych na terenie gminy Załuski.

uchwala-nr_83-2008.doc

Uchwała Nr 84/XIII/2008 z dnia 20 marca 2008 r.   w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Załuski.

uchwala_nr_84-2008.doc

Uchwała Nr 85/XIII/2008 z dnia 20 marca 2008 r.   w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

uchwala_nr_85-2008.doc

Uchwała Nr 86/XIII/2008 z dnia 20 marca 2008 r.   w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Ściekowej na terenie Gminy Załuski.

uchwala_nr_86-2008.doc

Uchwała Nr 87/XIII/2008 z dnia 20 marca 2008 r.   w sprawie przyjęcia do nieodpłatnego użytkowania nieruchomość stanowiącą własność wspólnoty gruntowej w Karolinowie, gmina Załuski.

uchwala_nr_87-2008.doc

Uchwała Nr 88/XIII/2008 z dnia 20 marca 2008 r.   w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Karolinowo.

uchwala_nr_88-2008.doc

uchwala_nr_88-2008_zalacznik_1.doc

Uchwała Nr 89/XIII/2008 z dnia 20 marca 2008 r.   w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kroczewo.

uchwala_nr_89-2008.doc

uchwala_nr_89-2008_zalacznik_1.doc

Uchwała Nr 90/XIII/2008 z dnia 20 marca 2008 r.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

uchwala_nr_90-2008.doc

Uchwała Nr 91/XIII/2008 z dnia 20 marca 2008 r.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

uchwala_nr_91-2008.doc

Uchwała Nr 92/XIII/2008 z dnia 20 marca 2008 r.   w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

uchwala_nr_92-2008.doc

Uchwała Nr 93/XIII/2008 z dnia 20 marca 2008 r.   w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Załuski.

uchwala_nr_93-2008.doc

Uchwała Nr 94/XIII/2008 z dnia 20 marca 2008 r.   w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Sobole.

uchwala_nr_94-2008.doc

Uchwała Nr 95/XIII/2008 z dnia 20 marca 2008 r.   w sprawie p rzystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski.

uchwala_nr_95-2008.doc

 

KWIECIEŃ

Uchwała Nr 96/XIV/2008 z dnia 21 kwitnia 2008 r.    w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

uchwala__nr_96-2008.doc

Uchwała Nr 97/XIV/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r.   w sprawie wysokości diet dla sołtysów.

uchwala-nr_97-2008.doc

Uchwała Nr 98/XIV/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r.   w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Załuski Nr 52/X/2007 z dnia 10 października 2007 roku w sprawie uzupełnienia udziału Gminy Załuski w Banku Spółdzielczym w Załuskach.

uchwala_nr_98-2008.doc

Uchwała Nr 99/XIV/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r.   w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

uchwala_nr_99-2008.doc

Uchwała Nr 100/XIV/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

uchwala_nr_100-2008.doc

 

CZERWIEC

Uchwała Nr 101/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Załuski.

uchwala_nr_101-2008.doc

Uchwała Nr 102/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.   w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski .

uchwala_nr_102-2008.doc

uchwala_nr102-2008_zalacznik_1.doc

Uchwała Nr 103/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.   w sprawie wynajmu lokalu stanowiącego własność gminy Załuski.

uchwala_nr_103-2008.doc

Uchwała Nr 104/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.   w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski.

uchwala_nr_104-2008.doc

Uchwała Nr 105/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.   w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości stanowiącej własność Agencji Mienia Wojskowego.

  uchwala_nr_105-2008.doc

Uchwała Nr 106/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.   w sprawie wyrażenie zgody na przejęcie nieruchomości rolnych będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.

uchwala_nr_106-2008.doc

Uchwała Nr 107/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.   w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski.

uchwala_nr_107-2008.doc

Uchwała Nr 108/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2008-2015”.

uchwala_nr_108-2008.doc

strategia.pdf - załącznik nr 1

Uchwała Nr 109/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.   w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Załuski na lata 2008 – 2015”.

uchwala_nr_109-2008.doc

plan_rozwoju_gminy_zaluski.pdf - załącznik nr 1

Uchwała Nr 110/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.   w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Załuski na lata 2008 – 2010”.

uchwala_110-2008.doc

Uchwała Nr 111/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.   w sprawie warunków realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego Powiatu Płońskiego .

uchwala_nr_111-2008.doc

Uchwała Nr 112/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.   w sprawie udzielenia dofinansowania dla Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowany A dla Posterunku Policji w Załuskach.

uchwala_112-2008.doc

Uchwała Nr 113/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.   w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2008-2010 w ramach programów operacyjnych .

Uchwała Nr 114/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.   w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta oraz dokonania ustalenia czynności w sprawie zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Załuski.

uchwala_nr_114-2008.doc

Uchwała Nr 115/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

uchwala_115-2008.doc

 

WRZESIEŃ

Uchwała Nr 116/XVI/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach.

uchwala_nr_116-2008.doc

Uchwała Nr 117/XVI/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

uchwala_nr_117-2008.doc

Uchwała Nr 118/XVI/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy o finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej

uchwala_nr_118-2008.doc

Uchwała Nr 119/XVI/2008 z dnia 24 września 2008 r.   w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach Projektu systemowego ,,Człowiek - najlepsza inwestycja’’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet-VII ,,Promocja Integracji Społecznej’’ , Działanie- 7.1, ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" , Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ”.

uchwala_nr_119-2008.doc

Uchwała Nr 120/XVI/2008  z dnia 24 września 2008 r . w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Załuski.

uchwala_nr_120-2008.doc

Uchwała Nr 121/XVI/2008 z dnia 24 września 2008 r . w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Załuski.

uchwala_nr_121-2008.doc

Uchwała Nr 122/XVI/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kroczewo.

uchwala_nr_122-2008.doc

Uchwała Nr 123/XVI/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Falbogi Wielkie.

uchwala_nr_123-2008.doc

Uchwała Nr 124/XVI/2008 z dnia 24 wrzesnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niepiekła.

uchwala__nr_124_-_2008.doc

  niepiekla.jpg  - załącznik nr 1

uchwala_nr_124-2008_zalacznik_nr_2.doc

uchwala_nr124_-_2008_zalacznik_nr_3.doc

uchwala_nr_124_-2008_zalacznik_nr_4.doc

Uchwała Nr 125/XVI/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Karolinowo, Szczytniki, Michałówek .

uchwala_nr_125-2008.doc

Uchwała Nr 126/XVI/2008 z dnia 24 września 2008 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Załuski.

uchwala_nr_126-2008.doc

Uchwała Nr 127/XVI/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Uchwała Nr 128/XVI/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Przyborowice Górne.

uchwala_nr_128-2008.doc

Uchwała nr 129/XVI/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szczytno.

uchwala_nr_129-2008.doc

LISTOPAD

Uchwała Nr 130/XVII/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. "Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY RRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011".

uchwala_130-XVII-2008.doc

Uchwała Nr 131/XVII/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Bepieczeństwa na drogach.

uchwala_nr_131-2008.doc

uchwala_nr_131-_2008_-_zalacznik_nr_1.doc

GRUDZIEŃ

Uchwała Nr 132/XVIII/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.  w sprawie obniżenia średniej ceny żyta na 2009 rok.

uchwala_nr_132-2008.doc

Uchwała Nr 133/XVIII/2008  z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

uchwala_nr_133_-_2008.doc

Uchwała Nr 134/XVIII/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

uchwala_nr_134-2008.doc

Uchwała Nr 135/XVIII/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty targowej.

uchwala_nr_135-2008.doc

Uchwała Nr 136/XVIII/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.  w sprawie inkasa podatku od nieruchomości,rolnego i leśnego.

uchwala__nr_136-2008.doc

Uchwała Nr 137/XVIII/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Załuski do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach osi LEADER.

uchwala_nr_137-2008.doc

Uchwała Nr 138/XVIII/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia niektórych osób z pobierania opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Załuski.

uchwala_nr_138-2008.doc

Uchwała Nr 139/XVIII/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu z przeznaczeniem na zakup ubrań gazoszczelnych, specjalnych oraz sprzętu pożarniczego dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

uchwala_nr_139-2008.doc

Uchwała Nr 140/XVIII/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r . w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Załuski.

uchwala_nr_140-2008.doc

Uchwała Nr 141/XVIII/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r.  w sprawie ponownego zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Przyborowice Górne.

uchwala_nr_141-2008.doc

Uchwała Nr 142/XVIII/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr 143/XIX/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski na 2009 rok.

uchwala_143-2008.doc

Uchwała Nr 144/XIX/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zamiany wlasności działek.

uchwala_nr_144-2008.doc

Uchwała Nr 145/XIX/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Załuski.

uchwala_145-2008.doc

Uchwała Nr 146/XIX/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnmej Rady Gminy Załuski.

uchwala_146-2008.doc

Uchwała Nr 147/XIX/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

uchwala_147-2008.doc

uchwala_147-zalacznik_nr1.xls

Uchwała Nr 148/XIX/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Załuski na 2008 rok.

uchwala_nr148-2008.doc

uchwala_148-zalacznik_nr1.xls

uchwala_148-zalacznik_nr2.xls

uchwala_148-zalacznik_nr3.xls

uchwala_148-zalacznik_nr4.xls

uchwala_148-zalacznik_nr4a.xls

uchwala_148-zalacznik_nr5.xls

uchwala_148-zalacznik_nr6.xls

uchwala_148-zalacznik_nr7.xls

uchwala_148-zalacznik_nr8.xls

Uchwała Nr 149/XIX/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na 2009 rok.

uchwala_nr_149-2008.doc

uchwala_nr_149-czesc_opisowa.doc

uchwala_nr_149-zalacznik_nr_1.xls

uchwala_nr_149-zalacznik_nr_2.xls

uchwala_nr_149-zalacziki__nr_3_3a_4_5_8_9_10_11.xls

uchwala_nr_149-zalacznik_nr_6.xls

uchwala_nr_149-zalacznik__nr_7.xls

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-11 11:06:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-19 11:23:36
  • Liczba odsłon: 3370
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622813]

przewiń do góry