Zarządzenie 120.1.2016 z dnia 7.01.2016 r. w sprawie zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań na wyłonienie wykonawców dostaw produktów i usług do ZSO Szczytno.

zarzadzenie120.1.2016.pdf


Zarządzenie 120.2.2016 z dnia 7.01.2016 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Załuski.  
zarzadzenie_120_2_2016.pdf

 

Zarządzenie 120.3.2016 z dnia 18 .02.2016 r. w sprawie przygotowania urzędu gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

zarzadzenie_120_3_2016.pdf

 

Zarządzenie 120.4.2016 z dnia 1.03.2016 w sprawie audytu dokumentacji Szkoły Podstawowej

w Kamienicy będącej podstawą do wypłaty wynagrodzeń nauczycieli.

zarzadzenie_120_4_2016.pdf


Zarządzenie 120.5.2016 z dnia 18.04.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Remont dróg -2016 " .

zarzadzenie_120_5_2016.pdf


Zarządzenie 120.6.2016 z dnia 20.04.2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków udzielonej dotacji na 2015 rok dla Dwujęzycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karolinowie , Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola " Mały Miś " w Karolinowie oraz  Naborówcu.

zarzadzenie_120_6_2016.pdf

Zarządzenie 120.7.2016 z dnia 27.04.2016 w sprawie powołania komisji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Zakup samochodów strażackich".
zarzadzenie_120_7_2016.pdf
 


Zarządzenie 120.8.2016 z dnia 27.04.2016 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2016 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach .
zarzadzenie_120_8_2016.p
 

Zarządzenie 120.9.2016 z dnia 04.05.2016 w sprawie powołania komisji do odbioru robót dot. " Nawiezienie warstwy kruszywa ( tłuczeń ) na drogę gminną nr 56 w m. Szczytniki oraz nawiezienie warstwy kruszywa na drogę w m. Naborówiec - Stare Olszyny ( tłuczeń).
zarzadzenie_120_9_2016.pdf  Zarządzenie 120.10.2016 z dnia 10.05.2016 w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na projekt plakatu pt: " Dzieci i młodzież kontra alkohol".
zarzadzenie_120_10_2016.pdf


Zarządzenie 120.11.2016 z dnia 10.05.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Zakup samochodów strażackich " . 
zarzadzenie_120_11_2016.pdf

Zarządzenie 120.12.2016 z dnia 10.05.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwa :" Wykonanie kapitalnego remontu w pomieszczeniach budynku gminnego w Karolinowie ".
zarzadzenie_120_12_2016.pdf

Zarządzenie 120.13.2016 z dnia 10.05.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem w pomieszczeniach budynku gminnego w Karolinowie ".
zarzadzenie_120_13_2016.pdf

Zarządzenie 120.14.2016 z dnia 10.05.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Wykonanie remontu instalacji odprowadzającej wodę deszczową od budynku SP w Kamienicy wraz z instalacją drenażową".
zarzadzenie_120_14_2016.pdf

Zarządzenie 120.15.2016 z dnia 24.05.2016 w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach.
zarzadzenie_120_15_2016.pdf  

Zarządzenie 120.16.2016 z dnia 30.05.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Wykonanie remontu schodów i barierki w Przedszkolu Gminnym w Kroczewie ".
  zarzadzenie_120_16_2016.pdf


Zarządzenie 120.17.2016 z dnia 9.06.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwą " Zagospodarowanie terenu po byłych ogródkach działkowych w Karolinowie - zniwelowanie terenu, zasianie trawy - działka nr 233/1,233/2.
zarzadzenie_120_17_2016.pdf

Zarządzenie 120.18.2016 z dnia 10.06.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwą " Wykonanie remontu instalacji odgromowej na budynku Przedszkola w Kroczewie".
zarzadzenie_120_18_2016.pdf

Zarządzenie 120.19.2016 z dnia 13.06.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwą " Wymiana części uszkodzonej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Stróżewie" . 
  zarzadzenie_120_19_2016.pdf

Z arządzenie 120.20.2016 z dnia 16.06.2016 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski za 2015 rok.
zarzadzenie_120_20_2016.pdf
zarzadzenie_120_20_2016_1.pdf
zalacznik_120_20_2016.pdf
zalacznik_2_120_20_2016_str_1.pdf
zalacznik_2_120_20_2016_str_2.pdf
zalacznik_3_120_20_2016.pdf
bilans_120_20_2016_str_1.pdf
 

Zarządzenie 120.21.2016 z dnia 16.06.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w remizie OSP Smulska". 
zarzadzenie_120_21_2016.pdf


Zarządzenie 120.22.2016 z dnia 20.06.2016 w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną nauczycieli.
zarzadzenie_120_22_2016.pdf


Zarządzenie 120.23.2016 z dnia 20.06.2016 w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji Stypedialnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
zarzadzenie_120_23_2016_str_1.pdf
zarzadzenie_120_23_2016_str_2.pdf


Zarządzenie 120.24.2016 z dnia 23.06.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania  pod nazwą " Naprawa pokrycia dachu w budynku kamienicy w msc. Załuski " .
zarzadzenie_120_24_2016.pdf

 

Zarządzenie 120.25.2016 z dnia 12.07.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Odbieranie i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski ".

zarzadzenie_120_25_2016.pdf
 
 
Zarządzenie 120.26.2016 z dnia 19.07.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora ZSO w Szczytnie .
zarzadzenie_120_26_2016.pdf
 
 
Zarządzenie 120.27.2016 z dnia 20.07.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp , na zadanie pn: " Rozbudowa stacji uzdatniania wody Szczytno , gm. Załuski ".
zarzadzenie_120_27_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.28.2016 z dnia 01.08.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwą : " Modernizacja 2 bram wjazdowych przy Urzędzie Gminy " .
zarzadzenie_120_28_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.29.2016 z dnia 01.08.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwą " Wykonanie bramy wjazdowej o szerokości 5 metrów i furtki - 1 metr , na terenie placu przy Szkole Podstawowej w Kamienicy ".
zarzadzenie_120_29_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.30.2016  z dnia 01.08.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwą " Montaż ogrodzenia boiska w Nowych Wrońskach".
zarzadzenie_120_30_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.31.2016 z dnia 01.08.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwą :
1) Zakup i montaż piłkochwytów o szer. 30 metrów i wysokości 4 metrów
2) Zakup i montaż kompletnego ogrodzenia z siatki powlekanej oraz bramy wjazdowej i 2 furtek przy boisku gminnym w Olszynach Nowych".
zarzadzenie_120_31_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.32.2016 z dnia 04.08.2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie .
zarzadzenie_120_32_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.33.2016  z dnia 22.08.2016 w sprawie spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.
zarzadzenie_120_33_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.34.2016 z dnia 26.08.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania oudzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych ,na zadanie pn: " Remont dachu i pomieszczeń w budynku ZSO w Szczytnie.
zarzadzenie_120_34_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.35.2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru .
zarzadzenie_120_35_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.36.2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.
zarzadzenie_120_36_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.37.2016 z dnia 01.09.2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru.
zarzadzenie_120_37_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.38.2016 z dnia 07.09.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych ,na zadanie pn: " Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 w Szczytno - Poczernin'.
zarzadzenie_120_38_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.39.2016 z dnia 26.09.2016 zmieniające zarządzenie Nr 120.2.2015 w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Załuski oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.
zarzadzenie_120_39_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.40.2016 z dnia 26.09.2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru.
zarzadzenie_120_40_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.41.2016 z dnia 26.09.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progóqw ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 W Szczytno - Poczernin ".
zarzadzenie_120_41_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.42.2016 z dnia 27.09.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadanie pod nazwą : " Wykonanie zadania nr 3 - koszenie poboczy dróg kosiarką bijakową , ręczne koszenie rowów oraz karczowanie krzaków wraz z utylizacja ".
zarzadzenie_120_42_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.43.2016 z dnia 07.10.2016 dotyczące regulaminu monitorowania sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn: " Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski ".
zarzadzenie_120_43_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.44.2016 z dnia 12.10.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy w Załuskach.
zarzadzenie_120_44_2016.pdf
zalacznik_1_120_44_2016_cz1.pdf
zalacznik_120_44_2016_cz_2.pdf
 
Zarządzenie 120.45.2016 z dnia 13.10.2016 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
zarzadzenie_120_45_2016.pdf
 
Zarzadzenie 120.46.2016 z dnia 24.10.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą : " Wykonanie ogrodzenia figurki przy boisku - działka 235 w Karolinowie ".
zarzadzenie_120_46_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.47.2016 z dnia 24.10.2016 w sprawie ustalenia dnia 31 października 2016 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach .
zarzadzenie_120_47_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.48.2016 z dnia 03.11.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Przebudowa drogi gminnej Nr 301232 W  Szczytno - Poczernin ".
zarzadzenie_120_48_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.49.2016 z dnia 14.11.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8  Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy ".
zarzadzenie_120_49_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.50.2016 z dnia 16.11.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczacych zadania pod nazwą " Remont dachu i pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie ".
zarzadzenie_120_50_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.51.2016 z dnia 17.11.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Remont i modernizacja przydomowych oczyszcalni ścieków oraz demontaż".
zarzadzenie_120_51_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.52.2016 z dnia 16.11.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Remont uszkodzonego orynnowania i elewacji na budynku ZSO w Szczytnie ".
zarzadzenie_120_52_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.53.2016 z dnia 24.11.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół oraz utworzenie międzyszkolnego laboratorium - przyrodniczego i pracowni przyrodniczej w ramach projektu " Lepsza szkoła - lepsze perspektywy".
zarzadzenie_120_53_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.54.2016 z dnia 7.12.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwą " Remont dachu i pomieszczeń w budynku ZSO w Szczytnie ".
zarzadzenie_120_54_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.55.2016 z dnia 13.12.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Odwiert studni głębinowej wraz z uzbrojeniem na potrzeby stacji uzdatniania wody w msc. Kroczewo , gm. Załuski".
zarzadzenie_120_55_2016.pdf
 
Zarządzenie 120.56.2016 z dnia 13.12.2016 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą : " Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego i instalacji alarmowej na obiekcie sportowym w Karolinowie w ramach inwestycji Monitoring obiektów sportowych ".
zarzadzenie_120_56_2016.pdf
 
Zarzadzenie 120.57.2016 z dnia 15.12.2016 w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 23 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Załuskach .
zarzadzenie_120_57_2016.pdf
 
 
Zarządzenie 120.58.2016 z dnia 29 .12.2016 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Załuskach.
zarzadzenie_120_58_2016.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-07 09:53:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-30 08:21:04
  • Liczba odsłon: 3488
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623388]

przewiń do góry