XIV sesja Rady Gminy Załuski
Wykaz głosowań imiennych - wykaz_glosowan_31_stycznia.pdf
 
Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 31.01.2020 -  protokol_styczen_31.2020.pdf
Nagranie z sesji dostępne na kanale You Tube Gmina Załuski https://www.youtube.com/watch?v=SzeHnMQroaI
 • Uchwała Nr 105/XIV/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.         uchwala105.xiv.20.pdf
 • Uchwała Nr 109/XIV/20 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Załuski do Płońskiego Klastra Energii. uchwala109.xiv.20.pdf
 • Uchwała Nr 111/XIV/20 w sprawie przyjęcia na rok 2020 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,    uchwala_111.xiv.20.pdf
 • Uchwała Nr 112/XIV/20 w sprawie przyjęcia na rok 2020 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii    uchwala_112.pdf
 
 
Wykaz głosowań imiennych - wykaz_glosowan_24.03.2020.pdf
Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 24.03.2020 - protokol_12_20.pdf
Nagranie z sesji dostępne na kanale You Tube Gmina Załuski https://www.youtube.com/watch?v=lamfkPrOxg0
 • Uchwała Nr 113/XV/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski .   uchwala_113.xv.20.pdf
 • Uchwała Nr 114/XV/20 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. uchwala_114.xv.20.pdf
 • Uchwała Nr 115/XV/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski   uchwala_115.xv.20.pdf
 • Uchwała Nr 116/XV/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika , rębaka ,wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski   uchwala_116.xv.20.pdf
 • Uchwała Nr 117/XV/20 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. uchwala_117.xv.20.pdf
 • Uchwała Nr 118/XV/20 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków . uchwala_118.xv.20.pdf
 
 
Wykaz głosowań imiennych -  wykaz_glosowan_z_sesji_5.06.2020_r..pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 5.06.2020 - /pliki/ugzaluski/protokol5.06.2020r..pdf

Nagranie z sesji dostępne na kanale You Tube Gmina Załuski https://www.youtube.com/watch?v=8Z66OHyLtc4

 • Uchwała Nr 119/XVI/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów w msc. Szczytno , gm.Załuski. uchwala119.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 120/XVI/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski    uchwala120.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 123/XVI/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2019 rok       uchwala123.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 124/XVI/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Załuski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok  uchwala124.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 125 /XVI/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2020 roku. ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , poz. 6846, z 22 czerwca 2020 r. )  uchwala125.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 126/XVI/20 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , poz. 6847, z 22 czerwca 2020 r. )
         /pliki/ugzaluski/uchwala126.xvi.20.pdf - ( traci moc Uchwała Nr 227/XXX/2006 z dnia 26 .04.2006 r. )
 • Uchwała Nr 127/XVI/20 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030.  uchwala127.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 128/XVI/20 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn: " Gmina Załuski wspiera Maluchy !- utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski - (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , poz. 6848 z 22 czerwca 2020 r. ) uchwala128.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 129/XVI/20 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie oraz nadania statutu. uchwala129.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 130/XVI/20 w sprawie zasad nadawania i zmian nazw ulic , dróg wewnętrznych, placów oraz obiektów publicznych na terenie Gminy Załuski - ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , poz. 6849 , z 22 czerwca 2020 r.) uchwala130.xvi.20.pdf
 • Uchwała Nr 131/XVI/20 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych - ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , poz. 6850 , z 22 czerwca 2020 r.)

         uchwala131.xvi.20.pdf    ( traci moc Uchwała Nr 203/XVI/2017  z dnia 20.09.2017 r. )

 • Uchwała Nr 132/XVI/20 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 30 kwietnia 2020 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , poz. 6851 , z 22 czerwca 2020 r.)   uchwala132.xvi.20.pdf  

Rozstrzygnięcie nadzorcze - /pliki/ugzaluski/rozstrzygniecie_nadzorcze_uchwala_nr_132.xvi.20.pdf

 

 • Uchwała Nr 133/XVI/20 w sprawie  powołania Rady Seniorów Gminy Załuski i nadania statutu .- ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , poz. 6852 , z  22 czerwca 2020 r.)

       /pliki/ugzaluski/uchwala133.xvi.20.pdf

 • Uchwała Nr 134/XVI/20 w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Płońsk oraz Gminy Załuski pn: " Przebudowa drogi gminnej Poczernin - Słotwin".  uchwala134.xvi.20.pdf

 

XVII sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_19.06.20.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 19.06.2020- /pliki/ugzaluski/protokol_nr_14_2020.pdf

Nagranie z sesji dostępne na kanale You Tube Gmina Załuski https://www.youtube.com/watch?v=Asfko7cowqs

 • Uchwała Nr 135/XVII/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwalanr135.xvii.20.pdf
 • Uchwała Nr 136/XVII/20 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020 . /pliki/ugzaluski/uchwala136.xvii.20.pdf
 • Uchwała Nr 137/XVII/20 zmieniająca uchwałę Nr 116/XV/20 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup rębaka , wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwala137.xvii.20.pdf
 • Uchwała Nr 138/XVII/20 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy Załuski Nr 119/XVI/20 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów w miejscowości Szczytno , gmina Załuski./pliki/ugzaluski/uchwala138.xvii.20.pdf

 

XVIII sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_10.07.2020r..pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 10.07.2020-/pliki/ugzaluski/protokol_nr__15.pdf

Nagranie z sesji dostępne na kanale You Tube Gmina Załuski https://www.youtube.com/watch?v=bibdJxSgWuA

 

XIX sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_z_sesji_xix.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 14.08.2020r. - /pliki/ugzaluski/protokol_z_sesji_14.08.2020.pdf

Nagranie z sesji dostępne na kanale You Tube Gmina Załuski https://www.youtube.com/watch?v=ZvY8qbvje0s

 • Uchwała Nr 143/XIX/20 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski  /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_143.xix.20.pdf
 • Uchwała Nr 144/XIX/20 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020  /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_144.xix.20.pdf
 • Uchwała Nr 145/XIX/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Załuski w roku szkolnym 2020/21 /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_145.xix.20.pdf  ( Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. poz. 8808)
 • Uchwala Nr 146/XIX/20 w sprawie zniesienia ochrony przyrody z pomnika przyrody z gatunku modrzew europejski oraz w sprawie poprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_146.xix.20.pdf  ( Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. poz. 8810)
 • Uchwała Nr 147/XIX/20 w sprawie zmiany uchwały  nr 128/XVI/20 z dnia 5.06.2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu pn. "Gmina Załuski wspiera Maluchy! - utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski"  /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_147.xix.20.pdf
 • Uchwała Nr 148/XIX/20 zmieniająca uchwalę Nr 129/XVI/20 Rady Gminy Załuski z dnia 5.06.2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego nr 1 w Kroczewie oraz nadania statutu /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_148.xix.20.pdf     

           ( Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. poz. 8986)

 • Uchwała Nr 149/XIX/20  w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Załuski, oddanym gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd /pliki/ugzaluski/uchwla_nr_149.xix.20.pdf    ( Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. poz. 8811)
 • Uchwała Nr 150/XIX/20 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Załuski, dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego   /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_150.xix.20.pdf

 

XX sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_z_sesji_18.09.2020.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 18.09.2020r. -/pliki/ugzaluski/protokol_z_xx_sesji_rady_gminy.pdf

Nagranie z sesji dostępne na kanale You Tube Gmina Załuski https://www.youtube.com/watch?v=jRrO1WHvHes

 

XXI sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych - /pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_27.11.2020.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 27.11.2020 r.- /pliki/ugzaluski/xxi_sesja.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami dostępne na kanale You Tube - Gmina Załuski https://www.youtube.com/watch?v=-CwBnlQw4g4

 • Uchwała Nr 158/XXI/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski. /pliki/ugzaluski/158.xxi.20.pdf
 • Uchwała Nr 159/XXI./20 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020 . /pliki/ugzaluski/159.xxi.20.pdf
 • Uchwała Nr 160/XXI/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze  Gminy Załuski na 2021 rok. /pliki/ugzaluski/160.xi.20.pdf, - ( Dz.Urz. Woj.Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 20202 r. , poz. 12239)
 • Uchwała Nr 161 /XXI/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty . /pliki/ugzaluski/161.xxi.20.pdf    ( traci moc uchwała Nr 88/XI/19 z dnia 22 listopada 2019 r. ) ; - ( Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2020 r. poz. 12240)
 • Uchwała Nr 162/XXI/20 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Stróżewo ./pliki/ugzaluski/162.xxi.20.pdf , /pliki/ugzaluski/zal.1_do_162.xxi.20.pdf ,
 • /pliki/ugzaluski/zal.2.do_162.xxi.20.pdf
 • Uchwała Nr 163/XXI/.20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Wilamy . /pliki/ugzaluski/163.xxi.20.pdf
 • Uchwała Nr 164/XXI/20 zmieniająca uchwałę Nr 148/XIX/.20 Rady Gminy Załuski z dnia 14.08.2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego nr 1 w Kroczewie oraz nadania statutu.
 • /pliki/ugzaluski/164.xxi.20.pdf ,  - ( Dz.Urz .Woj.Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2020 r. , poz. 12241)
 • Uchwała Nr 165/XXI/20 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Gminnym Klubie Dziecięcym nr 1 w Kroczewie . /pliki/ugzaluski/165.xxi.20.pdf, - ( Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2020 r. , poz. 12242)
 • Uchwała Nr 166/XXI/20 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. /pliki/ugzaluski/166.xxi.20.pdf
 • Uchwała Nr 167/XXI/20 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Załuskach . /pliki/ugzaluski/167.xxi.20.pdf- (Dz.Urz .Woj.Mazowieckiego z dnia 7 grudnia , poz. 12243)
 • Uchwała Nr 168/XXI/20 w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej./pliki/ugzaluski/168.xxi.20.pdf ,  /pliki/ugzaluski/168-_zalacznik_nr_2_do_trybu.pdf , ( Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 grudnia , poz. 12244)
 • Uchwała Nr 169/XXI/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ./pliki/ugzaluski/169.xxi.20.pdf   ( traci moc uchwała Nr 89/XI/19 z dnia 22 listopada 2019 roku )  , ( Dz.Urz. Woj.Mazowieckiego  z dnia 7 grudnia 2020 r. , poz. 12245);

XXII sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/glosowania_imienne_xxii_sesja_rady_gminy.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 30.12.2020 r.- /pliki/ugzaluski/protokol_z_xxii_sesji.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami dostępne na kanale YouTube - Gmina Załuski -https://www.youtube.com/watch?v=JIWYKE-fA3s

 • Uchwała Nr 170/XXII/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski .  /pliki/ugzaluski/uchwala.170.xxii.20.pdf
 • Uchwała Nr 171/XXII/20 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok. /pliki/ugzaluski/uchwala.171.xxii.20.pdf
 • Uchwała Nr 172/XXII/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwala.172.xxii.20.pdf
 • Uchwała Nr 173/XXII/20 uchwała budżetowa na 2021 rok. /pliki/ugzaluski/uchwala_173.xxii.20.pdf,  Dz. Urz .Woj.Maz . z dnia 19 stycznia 2021 r. , poz. 443 .
 • Uchwała Nr 174/XXII/20 w sprawie  wydatków budżetu Gminy Załuski , które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego . /pliki/ugzaluski/uchwala.174.xxii.20.pdf
 • Uchwała Nr 175/XXII/20 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Załuski zaliczanych do sektor finansów publicznych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwala_175.xxii.20.pdf
 • Uchwała Nr 176/XXII/20 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również tryb ich pobierania . /pliki/ugzaluski/uchwala176.xxii.20.pdf , ( traci moc uchwała Nr 180/XXXVII/2017 z dnia 29 marca 2017 roku oraz uchwała Nr 99/XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku)., Dz. Urz .Woj.Maz . z dnia 19 stycznia 2021 r. , poz. 444 .
 • Uchwała Nr 177/XXII/20 w sprawie przyjęcia na rok 2021 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . /pliki/ugzaluski/uchwala_177_xxii_20.pdf
 • Uchwała Nr 178 /XXII/20 w sprawie przyjęcia na rok 2021 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii . /pliki/ugzaluski/uchwala.178.xxii.20.pdf
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data dodania: 2020-06-17 09:46:28
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 12:03:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data dodania: 2020-08-27 12:10:10
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 12:03:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data dodania: 2020-08-27 12:28:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 12:03:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data dodania: 2020-08-27 12:31:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 12:03:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data dodania: 2020-08-27 12:44:22
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 12:03:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data dodania: 2020-08-27 12:59:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 12:03:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data dodania: 2020-08-27 13:03:44
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 12:03:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data dodania: 2020-08-27 13:07:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 12:03:29
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data dodania: 2020-08-27 13:09:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 12:03:29
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-06 14:44:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 12:03:29
 • Liczba odsłon: 4616
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599233]

przewiń do góry