XLV sesja Rady Gminy Załuski

protokol_z_45_sesji.pdf

         Uchwała 229/ XLV/2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2018 rok.
uchwala_229.pdf
           Uchwała nr 230/XLV/2018   w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na rok 2018.
uchwala_230.pdf
         Uchwała Nr 231/XLV/2018 w sprawie przyjęcia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
uchwala_231.pdf
        
Uchwała Nr 232/XLV/2018   sprawie przyjęcia na rok 2018 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
uxchwala_232.pdf
         Uchwała Nr 233/XLV/2018 w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Szczytnie.
uchwala_233.pdf
        
Uchwała Nr 234/XLV/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2018 roku.

uchwala_234.pdf
        
Uchwała Nr 235/XLV/2018 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

uchwala_235.pdf
        
Uchwała 236/XLV/2018   w sprawie zaciągnięcia kredytu   długoterminowego.

uchwala_236.pdf
        
Uchwała 237/XLV/2018 w sprawie pomocy finansowej (dla gmin partnerskich w ramach projektu OZE).
uchwala_237.pdf
         Uchwała Nr 238/XLV/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
uchwala_238.pdf
        
Uchwała 239/XLV/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

uchwala_239.pdf
        
Uchwała Nr 240/XLV/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy       Załuski na lata 2018-2030.

uchwala_240.pdf
        
Uchwała Nr 241/XLV/2018   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
uchwala_241.pdf

 

XLVI sesja Rady Gminy Załuski (nadzwyczajna)
protokol_z_46_sesji.pdf
 • Uchwała 242/XLVI/2018 w sprawie ustanowienia reprezentanta Rady Gminy Załuski w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie w sprawie z powództwa Romualda Woźniaka – sygnatura akt IV P 9/18.
uchwala_242.pdf


XLVII sesja Rady Gminy Załuski (nadzwyczajna)
protokol_z_47_sesji.pdf

 • Uchwała 243/XLVII/2018 w sprawie podziału gminy   Załuski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
uchwala_243_z_47_sesji_rady_gminy_zaluski.pdf

zalacznik_do_uchwaly_243_-_okregi_wyborcze.pdf
zalacznik_do_uchwaly_nr_243-mapa-okregi.pdf

XLVIII sesja Rady Gminy Załuski
protokol_z_48_sesji.pdf

 • Uchwała 244/XLVIII/2018   w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Załuski na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu wykorzystania dotacji.
uchwala_244-48.pdf
 • Uchwała 245/XLVIII/2018   w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok i ich części na terenie Gminy Załuski.
uchwala_245-48.pdf

 • Uchwała Nr 246/XLVIII/2018 w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Załuski na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025”
uchwala_246.pdf
program_ochrony_srodowiska_dla_gminy_zaluski_na_lata_2018-2021_z_perspektywa_do_2025.docx
prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_programu_ochrony_srodowiska_dla_gminy_zaluski.pdf
podsumowanie_strategicznej_oceny_oddzialywania_na_srodowisko_programu_ochrony_srodowiska_dla_gminy_zaluski.docx
 • Uchwała Nr 247 /XLVIII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy       Załuski na lata 2018-2030.
uchwala_247-48.pdf
 • Uchwała 248/XLVIII/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.
uchwala_248-48.pdf
 • Uchwała Nr 249/XLVIII/2018 w sprawie podziału gminy   Załuski na   stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
uchwal_249_podzial_na_obwody-2018.pdf
obwody-zaluski-mapa.pdf

 

XLIX sesja Rady Gminy Załuski
protokol_z_xlix_sesji.pdf

stanowisko_rady_-_port_lotniczy.pdf
 • Uchwała Nr 250/XLIX/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach.
uchwala_250.pdf
 • Uchwała Nr 251/XLIX/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
uchwala_251.pdf
 • Uchwała Nr 252/XLIX/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za   2017   rok.
uchwala_252.pdf
 • Uchwała Nr 253/XLIX/2018 w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Załuski niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
uchwala_253.pdf
 • Uchwała Nr 254/XLIX/2018 w sprawie zmian w uchwale 237/XLV/2018 Rady Gminy Załuski z dn. 5 lutego 2018 roku o udzielenie pomocy finansowej.
uchwala_254.pdf
 • Uchwała Nr 255/XLIX/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2018-2030.
uchwala_255.pdf
 • Uchwała Nr 256/XLIX/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
uchwala_256.pdf
 • Uchwała Nr 257/XLIX/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gm. Załuski.
uchwala_257.pdf

L sesja Rady Gminy Załuski   (nadzwyczajna)

protokol_z_50._sesji.pdf
 • Uchwała Nr 258/L/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2018-2030.
uchwala_258__2018.pdf uchwala_259_2018.pdf
 • Uchwała Nr 259/L/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
uchwala_259_2018.pdf

LI sesja Rady Gminy Załuski
protokol_z_51_sesji_rg.pdf

 • uchwała Nr 260/LI/2018    w sprawie ustalenia na terenie gminy Załuski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.
uchwala_nr_260.pdf

 • uchwała Nr 261/LI/2018   w sprawie przyjęcia do realizacji projektu   pn.” Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski” oraz wniesienia wkładu własnego do tego projektu.
uchwala_nr_261.pdf
 • uchwała Nr 262/LI/2018      w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski
statut_2018-_uchwala_262.pdf
 • uchwała Nr 263/LI/2018      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2018-2030.
uchwala_263_wpf.pdf
 • uchwała Nr 264/LI/2018   w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
uchwala_264_-_budzetowa.pdf

LII sesja Rady Gminy Załuski
protokol_z_52._sesji.pdf

 •   Uchwała Nr 265/LII/2018    w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Załuski .
uchwala_265-_dostarczanie_wody.pdf

uchwala_266.pdf

 • Uchwała Nr 267/LII/2018   w sprawie wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Załuski zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski.
uchwala_267.pdf
 •   Uchwała Nr 268 /LII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2018-2030.
uchwala_268.pdf
 •   Uchwała Nr 269 /LII/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
uchwala_269.pdf
 •   Uchwała Nr 270/LII/2018 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 262/LI/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 5 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski
uchwala_270.pdf  


LIII sesja Rady Gminy Załuski
protokol_z_53_sesji_str_1.pdf
protokol_z_53_sesji_strona_2.pdf
 • Uchwała Nr 271/LIII/2018  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski
uchwala_271_liii_2018-_statut_gminy_zaluski.pdf
 • Uchwała Nr 272/LIII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej   z dnia 5 lutego 2018 roku Nr 237/XLV/2018, zmienionej uchwałą 254/XLIX/2018 Rady Gminy Załuski z dnia 12 czerwca 2018 roku, zmienionej uchwałą 266/LII/2018 z dnia 28 września 2018 roku.
            uchwala_272.pdf
 •   Uchwała Nr 273 /LIII/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
            uchwala_273.pdf


          I sesja Rady Gminy Załuski
           protokol_z_i_sesji.docx
           sprostowanie_19.11.18.pdf
        
         II sesja Rady Gminy Załuski
 
       protokol_2_2018.pdf
 • Uchwała Nr 3/II/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w 2019 roku.
           uchwala_3_ii_18.pdf
 • Uchwała Nr 4/II/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski .
          uchwala__4_18_wpf.pdf
 • Uchwała Nr 5 /II/18   w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 .
           uchwala_5_ii_18.pdf
 • Uchwała Nr 6/II/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Załuski .
            uchwala_6_18.pdf
 • Uchwała Nr 7/II/18 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Gminy.
          uchwala_7_18.pdf
 • Uchwała Nr 8/II/18  w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy .
          uchwala_8_18.pdf
 • Uchwała Nr 9/II/18 w sprawie ustanowienia reprezentacji Rady Gminy Załuski w postępowaniu przez Sądem Rejonowym w Ciechanowie w sprawie z powództwa Romualda Wożniaka - Sygnatura akt IV P 9/18 IV P 168/15. 
          uchwala_9_18.pdf
           protokol_3_2018.pdf
           sprostowanie_28.12.18.pdf  
           wyniki_glosowania_imiennego_28.12.2018.pdf
 • Uchwała Nr 10/III/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski .        uchwala_10_2018.pdf
 • Uchwała Nr 12/III/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Załuski w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.                                 uchwala_12_2018.pdf                           
 •  Uchwała Nr 13/III/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu".     uchwala_13_2018.pdf                                                                                                              
 • Uchwała Nr 14/III/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy  społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności .                   uchwala_14_2018.pdf
 • Uchwała Nr 15 /III/18   w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Kroczewie . uchwala_15_2018.pdf
 • Uchwała Nr 16 /III/18   w sprawie zmiany składu liczbowego i osobowego stałych komisji Rady Gminy .                                                                                                                                                         uchwala_16_2018.pdf                                          
 • Uchwała Nr 17/III/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski .               uchwala_17_2018.pdf
 • Uchwała  Nr 18/III/18 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.        uchwala_18_2018.pdf              
 • Uchwała Nr 19/III/18 w sprawie wydatków budżetu Gminy Załuski , które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.   uchwala_19_2018.pdf                                                                     
 • Uchwała Nr 20/III/18 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej z dnia 5 lutego 2018 roku Nr 237/XLV/2018 , zmienionej uchwałą Nr 254/XLIX/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku , Uchwałą Nr 266/LII/2018 z dnia 28 września 2018 roku oraz Uchwałą Nr 272/LII/2018  z dnia 18 października .     uchwala_20_2018.pdf                                                                                                         

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maik Marta
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-12 14:32:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-25 14:20:39
 • Liczba odsłon: 3996
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623251]

przewiń do góry