STYCZEŃ - 25.01.2012

Protokół -  protokol15.doc

Uchwała Nr 94/XV/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

uchwala_94-2012.doc

Uchwała Nr 95/XV/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

uchwala_95-2012.doc

Uchwała Nr 96/XV/2012 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płońsk

uchwala_96-2012.doc

Uchwała Nr 97/XV/2012 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2012 rok.

uchwala_97-2012.doc

Uchwała Nr 98/XV/2012 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

uchwala_98-2012.doc

Uchwała Nr 99/XV/2012 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2012 rok.

uchwala_99-2012.doc

Uchwała Nr 100/XV/2012 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji ds. Szkolnictwa, Zdrowia, Samorządności i Porządku Publicznego na 2012 rok.

uchwala_100-2012.doc

Uchwała Nr 101/XV/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012– 2022.

uchwala_101-2012.pdf

uzasadnienie_102.1.pdf

uchwala_101-zal_1.pdf

 

Uchwała Nr 102/XV/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

uchwala_102.pdf

uchwala_102.1.pdf

uzasadnienie_102-2012.pdf

uzasadnienie_102.1.pdf

uchwala_102-zal_1.pdf

uchwala_102-zal_1.1.pdf

uchwala_102-zal_2.pdf

uchwala_102-zal_2.1.pdf

uchwala_102-zal_2.2.pdf

uchwala_102_zal_2.4.pdf

uchwala_102_zal_3.pdf

uchwala_102_zal-4.pdf

 

MARZEC - 26.03.2012

Protokół - protokol16.doc

Uchwała Nr 103/XVI/2012 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

uchwala_103.doc

Uchwała Nr 104/XVI/2012 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

uchwala_104.doc

Uchwała Nr 105/XVI/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012– 2022.

uchwala_105.pdf

uzasadnienie_105.pdf

zalacznik_nr_1.pdf

zalacznik_1.1.pdf

zalacznik_1..2.pdf

zalacznik_1..3.pdf

zalacznik_1..4.pdf

zalacznik_1..5.pdf

zalacznik_1..6.pdf

zalacznik_1..7.pdf

zalacznik_nr_2.pdf

zalacznik_2..1.pdf

zalacznik_2..2.pdf

zalacznik_2..3.pdf

zalacznik_2..4.pdf

zalacznik_2..5.pdf

zalacznik_2..7.pdf

informacja.pdf

 

Uchwała Nr 106/XVI/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na2012.

uchwala_106.pdf

uchwala_106.1.pdf

uzasadnienie.pdf

zal..1.pdf

zal..2.pdf

zal.2.1.pdf

zal..2.2.pdf

zal..2.3.pdf

zal..3.pdf

zal..4.pdf

zal..4.1.pdf

zal..5.pdf

zal..5.1.pdf

zal..6.pdf

 

KWIECIEŃ - 04.04.2012

Protokół - protokol17.doc

Uchwała Nr 107/XVII/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującej fragmenty terenu w miejscowości Załuski.

uchwala_107.doc

Uchwała Nr 108/XVII/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karolinowo, Szczytniki i Michałówek.

uchwala_108.doc

zal.4_108.doc

zal.5_108.doc

 

CZERWIEC - 06.06.2012

Protokół - protokol18.doc

Uchwała Nr 109/XVIII/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Załuski.

uchwala_109-2012.doc

Uchwała Nr 110/XVIII/2012 w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

uchwala_110-2012.doc

Uchwała Nr 111/XVIII/2012 w sprawie nadania Szkole Podstawowej
w Kamienicy imienia ks. Jana Twardowskiego.

uchwala_111-2012.doc

Uchwała Nr 112/VIII/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2012 roku.

uchwala_112-2012.doc

Uchwała Nr 113/XVIII/2012 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu z budżetu Unii Europejskiej.

uchwala_113-2012.doc

Uchwała Nr 114/XVIII/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.

uchwala_114-2012.doc

Uchwała Nr 115/XVIII/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

uchwala_115-2012.doc

Uchwała Nr 116/XVIII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012– 2022.

uchwala_116-2012.doc

Uchwała Nr 117/XVIII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

uchwala_117-2012.doc

uchwala_117-uzasad.doc

 

LIPIEC - 11.07.2012   protokol19.doc

 

Uchwała Nr 118/XIX/2012 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

 

ene rgię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Załuski na lata 2012-2027.

uchwala-118.doc

zalacznik_projekt_zalozen_zaluski.doc

Uchwała Nr 119/XIX/2012 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Załuski na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku.

uchwala-119.doc

zalacznik_program_ochrony.doc

Uchwała Nr 120/XIX/2012 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Załuski w 2012 roku.

uchwala_120-2012.doc

Uchwała Nr 121/XIX/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012– 2022.

uchwala_121.doc

wieloletnia_prognoza_finansowa-11.07.2012-zal.1.xls

wykaz_przedsiewziec_do_wpf-11.07.2012-zal.2.xls

informacja_.doc

Uchwała Nr 122/XIX/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

uchwala_122.doc

uzasad.doc  
 

WRZESIEŃ - 26.09.2012 r. protokol20.doc

Uchwała Nr 123/XX/2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczytno, gmina Załuski.

uchwala_123.doc

zal.1.1.pdf

zalacznik.1.2.pdf

zal.2.doc

zal.3.doc

Uchwała Nr 124/XX/2012 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski w latach 2012 – 2032”

uchwala_124.doc

program_zalacznik.doc

Uchwała Nr 125/XX/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu”.

uchwala_-_125.doc

przeplywy_srodkow-kredyt_zal_1.xls

Uchwała Nr 126/XX/2012 uchylającą uchwałę Nr 113/XVIII/2012 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

uchwala-126.doc

Uchwała Nr 127/XX/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012– 2022.

uchwala_127-wpf_.doc

Uchwała Nr 128/XX/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

uchwala_128.doc

uzasad-128.doc

 

Październik 29.10.2012 r. protokol21.doc

Uchwała Nr 129/XXI/2012 w sprawie podziału Gminy Załuski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybierabych w każdym okręgu wyborczym.

uchwala_129-2012.doc

Uchwała Nr 130/XXI/2012 w sprawie podziału Gminy Załuski na stałe obwody głosowania, oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

uchwala_130-2012.doc

Uchwała Nr 131/XXI/2012 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy ds. opracowania projektu Statutu Gminy Załuski.

uchwala_131-2012.doc

Uchwała Nr 132/XXI/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012– 2022.

uchwala-132.pdf

uzasad.132.pdf

Uchwała Nr 133/XXI/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

uchwala_133-2012.pdf

uchwala_133.1-2012.pdf

uzasad.1.pdf

uzsad.2.pdf

uzas.3.pdf

Grudzień 10.12.2012 r.   protokol22.doc

Uchwała Nr 134/XXII/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Załuski.

uchwala_134._2012.pdf

Uchwała Nr 135/XXII/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2013 r

uchwala_135-2012.doc

Uchwała Nr 136/XXII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012-2022 .

uchwala-136.doc

wieloletnia_prognoza_finansowa.xls

przedsiewziecia.xls

Uchwała Nr 137/XXII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

uchwala137.1.pdf

uchwala137.2.pdf

uzasad.137.pdf

uzasad..1.pdf

uzasad..2.pdf

uzasad..3.pdf

zal.1-137.pdf

zal.2-137.pdf

zalacznik-3.pdf

zalacznik-4.pdf

zalacznik-5.pdf

zal__6.pdf

zal.6.1.pdf

zal.7..pdf

zal.7.1.pdf

zal.8.pdf

Grudzień 31.12.2012 r. ko_protokol23.doc

Uchwała Nr 138/XXIII/2012 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

uchwala-138-2012.doc

Uchwała Nr 139/XXIII/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwala-139.2012.doc

Uchwała Nr 140/XXIII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanenej przez włascicieli nieruchomości.

uchwala__140.doc

deklaracja_o_wysoko.pdf

Uchwała Nr 141/XXIII/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę w szczególności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwala-141-2012.doc

Uchwała Nr 142/XXIII/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.

uchwala-142-2012.doc

Uchwała Nr 143/XXIII/2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

uchwala-143.doc

Uchwała Nr 144/XXIII/2012 w sprawie wydatków budżetu Gminy Załuski, które w 2012 roku nie wygasają z upłaywem roku budżetowego

doc20130123202851.pdf

doc20130123202921.pdf

doc20130123202942.pdf

Uchwała Nr 145/XXIII/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012 - 2022.

uchwala_145.doc

wieloletnia_prognoza_finansowa_zal.1.xls

Uchwała Nr 146/XXIII/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

uchwala_146.doc

uchwala_146.uzasadnienie.doc

zal_1-146.xls

zal.2-146.xls

 

Uchwała Nr 147/XXIII/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2013-2023.

uchwala-wpf.doc

wieloletnia_prognoza_finansowa-zal.xls

przedsiewziecia-zal.2-ok.xls

 

Uchwała Nr 148/XXIII/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski  na 2013 rok.

uchwala-148.doc

zal.nr_1-budzet_gminy.xls

zal._nr_2_do_budzetu.xls

zal-3.xls

przych_i_rozch.xls

doch_zlec.xls

wyd.zlec.xls

opisowka-budzet_2013.doc

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-30 12:04:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-24 15:18:03
  • Liczba odsłon: 3897
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599272]

przewiń do góry