Zarządzenie 0050.1.2017 z dnia 2.01.2017 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości  
 w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych dla których Urząd Gminy prowadzi obsługę finansową
 i administracyjną .
zarzadzenie_0050_1_2017.pdf
zalacznik_1_0050_1_2017.pdf
zalacznik_2_0050_1_2017.pdf
zalacznik_3_0050_1_2017.pdf
zalacznik_3a_0050_1_2017.pdf
zalacznik_3b_0050_1_2017.pdf
zalacznik_3c_0050_1_2017.pdf
zalacznik_3d_0050_1_2017.pdf
zalacznik_4_0050_1_2017.pdf
zalacznik_5_0050_1_2017.pdf
zalacznik_6_0050_1_2017.pdf
zalacznik_7_0050_1_2017.pdf  
zalacznik_8_0050_1_2017.pdf
zalacznik_9_0050_1_2017.pdf
zalacznik_10_0050_1_2017.pdf
zalacznik_11_0050_1_2017.pdf
zalacznik_12_0050_1_2017.pdf
zalacznik_13_0050_1_2017.pdf
zalaczniki_14_i_15_0050_1_2017.pdf
zalacznik_16_0050_1_2017.pdf

Zarządzenie 0050.2.2017 z dnia 2.01.2017 w sprawie wykonywania budżetu na rok 2017 .

zarzadzenie_0050_2_2017.pdf

zal_1_i_2_0050_2_2017.pdf

zal_3_do_9_0050_2_2017.pdf

zal_10_do_15_0050_2_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.3.2017 z dnia 13.01.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

zarzadzenie_0050_3_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.4.2017 z dnia 27.02.2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów , do klas I publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski.

zarzadzenie_0050_4_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.5.2017 z dnia 27.01.2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski .

zarzadzenie_0050_5_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.6.2017 z dnia 27.02.2017 w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych.

zarzadzenie_0050_6_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.7.2017 z dnia 27.02.2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów , do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski.

zarzadzenie_0050_7_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.8.2017 z dnia 07.03.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

zarzadzenie_0050_8_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.9.2017 z dnia 7.03.2017 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

w Załuskach .

zarzadzenie_0050_9_2017.pdf

 

Zarzadzenie 0050.9a.2017 z dnia 20.03.2017 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Załuski do prowadzenia określonych spraw Gminy Załuski w imieniu Wójta.

zarzadzenie_9a_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.10.2017 z dnia 22.03.2017 w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016 .

zarzadzenie_0050_10_2017_cz_1.pdf

wydatki_cz_1.pdf

wydatki_cz_2.pdf

zestawienie_1_0050_10_2017.pdf

zestawienie_2_0050_10_2017.pdf

zalacznik_2_3_0050_10_2017.pdf

mienie__komunalne.pdf

 

Zarządzenie 0050_11_2017 z dnia 31.03.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

zarzadzenie_0050_11_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.12.2017 z dnia 3.04.2017 w sprawie: określania kryteriów przyznania zasiłku szkolnego oraz jego wysokości.

zarzadzenie_12_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.13.2017 z dnia 5.04.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.2017 z dnia 2.01.2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych.  

zarzadzenie_0050_13_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.14.2017 z dnia 11.04.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

zarzadzenie_0050_14_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.15.2017 z dnia 09.05.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

zarzadzenie_0050_15_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.16.2017 z dnia 17.05.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

zarzadzenie_0050_16_2017.pdf

 

Zarządzenie 0050.17.2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

zarzadzenie_0050_17_2017.pdf


Zarządzenie 0050.18.2017 z dnia 24.05.2017 dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad                 ( polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn: " Program Rewitalizacji dla Gminy Załuski " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
zarzadzenie__0050_18_2017.pdf


Zarządzenie 0050.19.2017 z dnia 7.06.2017 w sprawie instrukcji przeprowadzenia kontroli podatkowej     w zakresie podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego.
zarzadzenie_0050_19_2017.pdf

Zarządzenie 0050.20.2017 z dnia 9.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie

zarzadzenie_0050.20.2017.pdf


Zarządzenie 0050.21.2017 z dnia 9.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej i. Ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy
zarzadzenie_0050.21.2017.pdf


Zarządzenie 0050.22.2017 z dnia 9.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Str ó żewie.
zarzadzenie_0050.22.2017.pdf

Zarządzenie 0050.23.2017 z dnia 23.06.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
zarzadzenie_0050_23_2017.pdf

Zarządzenie 0050.24.2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminny. 
zarzadzenie_0050_24_2017.pdf


Zarządzenie 0050.25.2017 z dnia 10.07.2017 w sprawie : określania kryteriów przyznania stypendium oraz jego wysokości.
zarzadzenie_0050_25_2017.pdf

Zarządzenie 0050.26.2017 z dnia 10.07.2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach.
regulamin_organizacyjny.pdf

Zarządzenie 0050.27.2017 z dnia 19.07.2017 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendium motywacyjnego oraz przyjęcia regulaminu działania Komisji .
zarzadzenie_0050_27_2017.pdf  

Zarządzenie 0050.28.2017 z dnia 17.08.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
  zarzadzenie_0050_28__2017.pdf

Zarządzenie 0050.29.2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
  zarzadzenie_0050_29_2017.pdf

Zarządzenie 0050.30.2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2017 r. 
  zarzadzenie_0050_30_2017_1cz..pdf
  0050_30_2017_cz.2.pdf

Zarządzenie 0050.31.2017 z dnia 4.09.2017 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Załuski do prowadzenia określonych spraw Gminy Załuski w imieniu Wójta. 

zarzadzenie_0050_31_2017.pdf

Zarządzenie 0050.32.2017 z dnia 18.09.2017 w sprawie zmiany zarządzenia 0151/16/2008 Wójta Gminy Załuski z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie powołania do składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Załuskach.
  zarzadzenie_0050_32_2017.pdf

Zarządzenie 0050.33.2017 z dnia 18.09.2017  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
zarzadzenie_0050_33_2017.pdf  

Zarządzenie 0050.34.2017 z dnia 26.09.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
  zarzadzenie_0050.34.2017.pdf

Zarządzenie 0050.35.2017 z dnia 18.10.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
  zarzadzenie_0050_35_2017.pdf

Zarządzenie 0050.36.2017 z dnia 31.10.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
    zarz.0050.36.2017.pdf

Zarządzenie 0050.38.2017 z dnia 13.11.2017 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej .
zarzadzenie_0050_38_2017.pdf

Zarządzenie 0050.39.2017 z dnia 13.11.2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.
zarzadzenie_0050_39_2017.pdf
zalacznik_1_0050_39_2017.pdf
zalacznik_2_0050_39_2017.pdf
zalacznik_3_0050_39_2017.pdf
zalaczniki_od_4_do_10.pdf
zalacznik_11_i_12_0050_39_2017.pdf
zalacznik_13_0050_39_2017.pdf
uzasadnienie_0050_39_2017.pdf
zalacznik_0050_39_2017.pdf
program_gbp.pdf

Zarządzenie 0050.40.2017 z dnia 14.11.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Załuski w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.  
zarzadzenie_0050_40_2017.pdf

Zarządzenie 0050.41.2017 z dnia 15.11.2017  w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
zarzadzenie_0050_41_2017.pdf

Zarządzenie 0050.42.2017 z dnia 22.11.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
zarzadzenie_0050_42_2017.pdf  

 

Zarządzenie 0050.43.2017 z dnia 29.11.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

zarzadzenie_0050_43_2017.pdf


Zarządzenie 0050.44.2017 z dnia 6.12.2017 w sprawie : określania kryteriów przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego oraz ich wysokości .

  zarzadzenie_0050_44_2017.pdf


Zarządzenie 0050.45.2017 z dnia 11.12.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

zarzadzenie_0050_45_2017.pdf
uzasadnienie_0050_45_2017.pdf


Zarządzenie 0050.46.2017 z dnia 15.12.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.  
zarzadzenie_0050_46_2017.pdf


Zarządzenie 0050.47.2017 z dnia 20.12.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
zarzadzenie_0050_47_2017.pdf

Zarządzenie 0050.48.2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
zarzadzenie_0050_48_2017.pdf

Zarządzenie 0050.49.2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.1.2017 z dnia 2.01.2017 w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych.
zarzadzenie_0050_49_2017.pdf
zalaczniki_2_do_4_zarzadzenie__0050_49_2017.pdf
zalacznik_5_zarzadzenie__0050_49_2017.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-17 08:22:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-05 12:44:12
  • Liczba odsłon: 3830
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599486]

przewiń do góry