Zarządzenie 120.1.2017 z dnia 16.01.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu " Najaktywniejszy czytelnik Biblioteki".

zarzadzenie_120_1_2017.pdf

 

Zarządzenie 120.2.2017 z dnia 20.01.2017 w sprawie wyznaczenia terminu VII - go Gminnego Festiwalu Truskawki 2017 oraz powołania zespołu organizacyjnego tegoż Festiwalu.

zarzadzenie_120_2_2017.pdf

 

Zarządzenie 120.3.2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwą " Zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo " .

zarzadzenie_120_3_2017.pdf

 

Zarządzenie 120.4.2017 z dnia 3.04.2017 w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

zarzadzenie_120_4_2017.pdf

 

Zarządzenie 120.5.2017 z dnia 10.04.2017 w sprawie ustalenia dnia 14 kwietnia 2017 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach .

zarzadzenie_120_5_2017.pdf  

 

Zarządzenie 120.6.2017 z dnia 11.04.2017 w sprawie powołania Komisji ds. przywrócenia drożności rowu melioracyjnego we wsi Naborówiec i Gostolin , gm.Załuski.

zarzadzenie_120_6_2017.pdf

 

Zarządzenie 120.7.2017 z dnia 12.04.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Udzielenie Gminie Załuski kredytu długoterminowego w wysokości 1 700 000,00" .

zarzadzenie_120_7_2017.pdf

 

Zarządzenie 120.8.2017 z dnia 19.04.2017 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót dot.

" Remont dróg gminnych w gminie Załuski - 2017 r.".

zarzadzenie_120_8_2017.pdf

 

Zarządzenie 120.9.2017 z dnia 20.04.2017 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót dot:" Remont dróg gminnych w gminie Załuski - 2017 r. I etap".

zarzadzenie_120_9_2017.pdf

 

Zarządzenie 120.10.2017 z dnia 24.04.2017 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2017 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_120_10_2017.pdf

 

Zarządzenie 120.11.2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej.

zarzadzenie__120.11.2017.pdf

 

Zarządzenie 120.12.2017 z dnia 28.04.2017 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy - etap I".

zarzadzenie__120.12.2017.pdf

 

Zarządzenie 120.13.2013 z dnia 11.05.2017 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Remont korytarzy i pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Załuskach  - etap 2 ".

zarzadzenie_120_13_2017.pdf

 

Zarządzenie 120.14.2017 z dnia 11.05.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na plakat pt:" Alkohol kradnie wolność".

zarzadzenie_120.14.2017.pdf

 

Zarządzenie 120.15.2017 z dnia 15.05.2017 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem " Ewakuacja 2017 ".

zarzadzenie_120_15_2017.pdf

 

Zarządzenie 120.16.2017 z dnia 16.05.2017 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót dot:

" Odwiert studni głębinowej na potrzeby stacji uzdatniania wody w m. Kroczewo , gm. Załuski ".

zarzadzenie_120_16_2017.pdf

 

Zarządzenie 120.17.2016 z dnia 05.06.2017 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót dot:" Dostawa kruszywa o frakcji 0-31,5 mm z dostawą i wbudowaniem oraz mechanicznym zagęszczeniem na drogi we wsiach Nowe Wrońska i Słotwin gm. Załuski w ramach zadania z funduszu sołeckiego pn:" Remont drogi 296/1 ( nawiezienie żwiru wraz z rozplantowaniem i " Dożwirowanie drogi gminnej 112 i 43 ".

zarzadzenie_120_17_2017.pdf


Zarządzenie 120.18.2017 z dnia 06.06.2017 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Remont klatki schodowej i pomieszczeń w gminnym budynku wielorodzinnym w Kamienicy ".

zarzadzenie_120_18_2017.pdf


Zarządzenie 120.19.2017 z dnia 6.06.2017 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .  
zarzadzenie_120_19_2017.pdf


Zarządzenie 120.20.2017 z dnia 26.06.2017 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski za 2016 rok.
zarzadzenie_120_20_2017.pdf
bilans_120_20_2017.pdf  
 

Zarządzenie 120.21.2017 z dnia 29.06.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie.
zarzadzenie_120_21_2017.pdf


Zarządzenie 120.22.2017 z dnia 29.06.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie .
zarzadzenie_120_22_2017.pdf


Zarządzenie 120.23.2017 z dnia 29.06.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Kamienicy .
zarzadzenie_120_23_2017.pdf


Zarządzenie 120.24.2017 z dnia 29.06.2017 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Socjalnej.
  zarzadzenie_120_24_2017.pdf


Zarządzenie 120.25.2017 z dnia 10.07.2017 w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót dot.
" Dwukrotne wykoszenie rowów i poboczy dróg gminnych w gminie Załuski - 2017 r. I etap".
zarzadzenie_120_25_2017.pdf  


Zarządzenie 120.26.2017 z dnia 10.07.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 . "
zarzadzenie_120_26_2017.pdf


Zarządzenie 120.27.2017 z dnia 14.07.2017 w sprawie powołania Komisji ds. odbioru zadania pn:
" Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Szczytno gm. Załuski ".
zarzadzenie_120_27_2017.pdf  

Zarządzenie 120.28.2017 z dnia 17.07.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski ".
zarzadzenie_120_28_2017.pdf

Zarządzenie 120.29.2017 z dnia 21.07.2017 r. w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła gmina Załuski nr 301212W"
zarzadzenie_120.29.2017.pdf

Zarządzenie 120.30.2017 z dnia 03.08.2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Załuski w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę, 11 listopada 2017
zarzadzenie_120.30.2017.pdf

Zarządzenie 120.31.2017 z dnia 04.08.2017 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Renowacja boiska sportowego w Karolinowie"
zarzadzenie_120.31.2017.pdf

Zarządzenie 120.32.2017 z dnia 07.08.2017 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: "Bieżące remonty dróg gminnych w gm. Załuski"
zarzadzenie_120.32.2017.pdf

Zarządzenie 120.33.2017 z dnia 08.08.2017 r w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie
zarzadzenie_120.33.2017.pdf

Zarządzenie 120.34.2017 r. z dnia 08.08.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie
zarzadzenie_120.34.2017.pdf

Zarządzenie 120.35.2017 z dnia 08.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Renaty Krysiak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  zarzadzenie_120.35.2017.pdf

Zarządzenie 120 36.2017 z dnia 08.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Magdaleny Brodewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
zarzadzenie_120.36.2017.pdf


Zarządzenie 120.37.2017 z dnia 17.08.2017 w sprawie spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.
zarzadzenie_120_37_2017.pdf  

Zarządzenie 120.38.2017 z dnia 18.08.2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy .
zarzadzenie_120_38_2017.pdf

Zarządzenie 120.39.2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Kroczewie.
zarzadzenie_120_39_2017.pdf  

Zarządzenie 120.40.2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.
  zarzadzenie_120_40_2017.pdf


Zarządzenie 120.41.2017 z dnia 29.08.2017  w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 120.37.2017 z 17 sierpnia 2017 w sprawie spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.
  zarzadzenie_120_41_2017.pdf
 
Zarządzenie 120.42.2017 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie zwolnienia Zygmunta Aleksandrowicza z obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
zarzadzenie_120.42.2017.pdf

Zarządzenie 120.43.2017 z dnia 01.09.2017  w sprawie zwolnienia Teresy Wiesławy Załęskiej z obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych. 
zarzadzenie_120_43_2017.pdf

Zarządzenie 120.44.2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Socjalnej.
  zarzadzenie_120_44_2017.pdf

Zarządzenie 120.45.2017 z dnia 27.09.2017 w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pn:
" Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła , gmina Załuski "
zarzadzenie_120_45_2017.pdf  

Zarządzenie 120.46.2017 z dnia 28.09.2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Załuskach.
zarzadzenie_120_46_2017.pdf

Zarządzenie 120.47.2017 z dnia 4.10.2017 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
  zarzadzenie_120_47_2017.pdf

Zarządzenie 120.48.2017 z dnia 11.10.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gmin Załuski, Kuczbork- Osada , Zawidz Kościelny ".
zarzadzenie_120_48_2017.pdf

Zarządzenie 120.49.2017 z dnia 03.11.2017 w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót dot.
" Profilowanie  dróg gminnych w gminie Załuski - 2017r. II etap". 
zarzadzenie_120_49_2017.pdf
 

Zarządzenie120.50.2017 z dnia 13.11.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Załuski , Kuczbork- Osada , Zawidz Kościelny ".
zarzadzenie_120_50_2017.pdf
 

Zarządzenie 120.51.2017 z dnia 16.11.2017 w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Załuski, Gozdowo, Kuczbork- Osada , Zawidz Kościelny  , Rościszewo i Mała Wieś " na podstawie art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2017 poz. 1579 ze zm. ).
zarzadzenie_120_51_2017.pdf


Zarządzenie 120.52.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Załuskach
zarzadzenie_120.52.2017.pdf

Zarządzenie 120.53.2017 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru
120.53.2017.pdf  

Zarządzenie 120.54.2017 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie powołania Komisja Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru
120.54.2017.pdf

 Zarządzenie 120.55.2017 z dnia 11.12.2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gmin Załuski, Kuczbork - Osada , Zawidz Kościelny " na podstawie art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych .
zarzadzenie_120_55_2017.pdf

Zarządzenie 120.56.2017 z dnia 11.12.2017 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Remont pomieszczeń w budynku GOPS " .
zarzadzenie_120_56_2017.pdf


Zarządzenie 120.58.2017 z dnia 15.12.2017 w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną nauczycieli .
zarzadzenie_120_58_2017.pdf
 
 
Zarządzenie 120.59.2017 z dnia 21.12.2017 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy - II etap".
zarzadzenie_120_59_2017.pdf

 
Zarządzenie 120.60.2017 z dnia 21.12.2017 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Remont dachu w gminnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Załuskach '.
zarzadzenie_120_60_2017.pdf


Zarządzenie 120.61.2017 z dnia 27.12.2017 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Remont dachu w gminnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Karolinowie ".
zarzadzenie_120_61_2017.pdf


Zarządzenie 120.62.2017 z dnia 27.12.2017 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą : " Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo".
zarzadzenie_120_62_2017.pdf

Zarządzenie 120.63.2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy Załuski na koniec 2017 roku.
zarzadzenie_120_63_2017.pdf  

Zarządzenie 120.64.2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Załuskach.
zarzadzenie_120_64_2017.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-17 08:20:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-11 12:32:48
  • Liczba odsłon: 3550
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599029]

przewiń do góry