Informacje
dotyczące wyborów samorządowych w 2014 r.

www.pkw.gov.pl   /wybory samorządowe i referenda lokalne /2014

         Kodeks wyborczy kodeks-wyborczy.pdf
         Rozporządzenia i zarządzenia
         Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
         Wyjaśnienia, informacje i pisma okólne
         Obwieszczenia i komunikaty
         Tworzenie komitetów wyborczych
         Zgłaszanie kandydatów

         Wizualizacja wyborów samorządowych
          Serwis informacyjny dla wyborców

          Informacje dotyczące wyborów w Gminie Załuski
Ponowne glosowanie w wyborach wójta Gminy 30 listopad 2014 r.
od godz.7:00 do godz.21:00
wyniki-glosowania-gmina-zaluski-30-11-2014.doc
Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski
zbiorcze-wyniki-glosowania-gmina-zaluski.pdf
zbiorcze-wyniki-glosowania-powiat-gmina-zaluski.pdf
wyniki_glosowania_z_terenu_gminy_zaluski_do_sejmiku_wojewodztwa_mazowieckiego-1.pdf  

    Wszystkie czynności wyborcze, w tym związane z utworzeniem komitetu wyborczego         
    i zgłoszeniem kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po zarządzeniu wyborów  
przez Prezesa Rady Ministrów.


Głosowanie w Gminie Załuski odbywać się będzie w 5 Obwodowych Komisjach Wyborczych,  
             których siedziby mieszczą się w:

                   1. Urząd Gminy w Załuskach - Załuski 67 - Komisja wyznaczona do głosowania                                                                                        korespondencyjnego
                   2. Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Stróżewie - Stróżewo 50 -
                      
Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego                                
                       lokal dla osób niepełnosprawnych
                   3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie - Szczytno 8 - Komisja wyznaczona
                       do głosowania korespondencyjnego
                   4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie - Kroczewo 136 Komisja
                        wyznaczona do głosowania korespondencyjnego

                       -lokal dla niepełnosprawnych
                   5. Szkoła Podstawowa im. ks.Jana Twardowskiego w Kamienicy - Kamienica 44A -   
                      Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego
                       - lokal dla niepełnosprawnych

 Uwaga!
Zmiany w okręgach wyborczych
obwieszczenie-wojta-gminy-zaluski-okregi-2014.pdf  

         Zarządzenie Nr 93 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych
         wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego
         do sejmiku województwa mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad
         dzielnic m.st.Warszawy zarzadzenie_nr_93.pdf
         INFORMACJE OGÓLNE
         informacje-ogolne-2014_07_15_11_32_24.pdf
         uchwala-pkw-wlasciwosc-komisarzy-wyborczych.pdf
         wyjasnieniapkw-finansowanie-kampanii-wyborczej.pdf
         INFORMACJE DOTYCZĄCE TWORZENIA KOMITETÓW WYBORCZYCH
         informacjapkw-komitet-wyborczy-wyborcow.pdf
         informacjapkw-komitety-organizacji.pdf
         informacjapkw-tworzenie-komitetu-koalicyjnego.pdf

         informacjapkw-tworzenie-komitatow-partii.pdf
         INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
         informacjapkw-zglaszanie-list-kandydatow-na-radnych-gminy.pdf
         informacjapkwzglaszanie-kandydatow-na_wojta-.pdf
         Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r.
         (Dz. z dnia 27 sierpnia 2014 r., poz. 1134 ) w sprawie zarządzenia
         wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
         Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
          rozporzadzenie-zarzadzenie-wyborow-2014.pdf
         Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie
         miejsca, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu 
         komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
         województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
         komunikat-komisarza-wyborczego-ciechanow.pdf
         Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie zgłaszania
         przez  komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych terytorialnych
         komisji  wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów
         i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
         i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
         komunikat2-komisarza-wyborczego-ciechanow.pdf
         Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
         z dnia 1 września 2014 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, 
         i ch numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu
         wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewwódzkiej Komisji
         Wyborczej  obwieszczenie_marszalka-okregi-wyborcze.pdf
         Obwieszczenie Starosty Powiatu Płońskiego z dnia
         2 września 2014 r. 
         obwieszczenie-starosty-powiatu_plonskiego-okregi-2014.pdf
         Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski z dnia 5 września 20014 r.
         obwieszczenie-wojta-gminy-zaluski-okregi-2014.pdf
         Zarządzenie Nr 0050.20.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
        
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych
         obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
         oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.         
         zarzadzenie-_miejsca_plakatowania.doc
         Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r.
        
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji
         wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych
        
komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach
         do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st.
         Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
         uchwala_pkw-zglaszanie-kandydatow-do-komisji.doc
         Informacja dla osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej
         w dniu głosowania ukończą 75 lat   
          wyciag_z_kodeksu_wyborczego-glosowanie-korespondencyjne.pdf

         wyciag_z_kodeksu_wyborczego-glosowanie-przez-pelnomocnika.pdf
        
           Zgłoszenia osób niepełnosprawnych i informacje dotyczące głosowania osób
           niepełnosprawnych udzielane są
w Urzędzie Gminy w Załuskach pokój nr 20 oraz
           pod tel. 23 66 19 013 wew.102 ; 108, a także drogą 
elektroniczną na adresy:
           u.szybinska@zaluski.pl ;  a.baryga@zaluski.pl
           Druki wniosków i zgłoszeń można pobrać w rozdziale druki do pobrania.
      
         Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie
        
z dnia 19 września 2014 r. - powołanie Gminnej Komisji
         Wyborczej w Załuskach
         postanowienie-komisarza-ciechanow-powolanie-gminnej-komisji.pdf
        
         Wójt Gminy Załuski informuje, że pierwsze posiedzenie Gminnej
         Komisji Wyborczej w Załuskach zostało zwołane na dzień
         25 września 2014 r. godz. 17:00 w sali nr 19.
        

         Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach - przyjmowanie zgłoszeń
         kandydatów na radnych gminy.
         26 września 2014 r. od godz. 15 do 16
         od 29 września 2014 r. do 3 października 2014 r. od godz. 15 do 16.
         6 października 2014 od godz. 9 do 18
         7 października 2014 r. od godz. 9 do 24.
         Dyżury GKW od 8 października dyzury_-gkw-zaluski2.pdf
             Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Płońsku
         powiatowa_komisja-dyzury.pdf
         Dyżury Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie       

          wojewodzka-komisja-dyzury.doc
         Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski z dnia 8 października 2014r.
        
w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji
         o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych
         siedzibach obwodowych komisji wyborczych
          obwieszczenie-obwody-glosowania-gmina-zaluski.pdf
         Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych 
         komisji wyborczych z dnia 17 października 2014 r.
         zawiadomienie_o_publicznym_losowaniu.doc
         
Protokół z losowania kandydatów na członków Obwodowych
          Komisji Wyborczych z dnia 20 października 2014 r.
         
protokol-losowania-obwodowych-komisji-zaluski.pdf
              rejestr_kandydatow_okw-zaluski.pdf
              rejestr-kandydatow-okw-strozewo.pdf
              rejestr-kandydatow-okw-szczytno.pdf
              rejestr-kandydatow-okw-kroczewo.pdf
              rejestr-kandydatow-okw-kamienica.pdf

         Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach z dnia
         20 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych
         Komisji Wyborczych

         uchwalagkw-powolanie-komisji-obwodowych-zaluski-2014.pdf
         wytyczne__okw.doc
         Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
         informacja-sklad-okw-zaluski.doc
         informacja-sklad-okw-strozewo.doc
         informacja-sklad-okw-szczytno.doc
         informacja-sklad-okw-kroczewo.doc
         informacja-sklad-okw-kamienica.doc         
         Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 20 października
         2014 roku
         uchwlagkw-kandydaci-na-wojta-zaluski.pdf
         obwieszczenie-zarejestrowani-kandydaci-na-wojta.pdf

         Przewidywany termin pierwszego posiedzenia Obwodowych
         Komisji Wyborczych w Gminie Załuski to 27 październik 2014 r.
         godz.17:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach sala nr 16.

        
         Gminna Komisja Wyborcza w Załuskach informuje , że losowanie
         numerów list kandydatów na radnych odbędzie się w dniu
         23 października 2014 r. godz. 15 w sali nr 19 Urzędu Gminy
         w Załuskach.
         Dotyczy Komitetów Wyborczych Wyborców:
         "Bliżej Ludzi" Ryszarda Niedźwieckiego,
          Jacka Wartałowicza
          Renata Gutowska
          Załuski- Nasza Przyszłość
          Gminna Komisja Wyborcza w Załuskach informuje, że ponowne
          losowanie numerów list kandydatów na radnych gminy odbędzie się
          w dniu 27 października 2014 r. o godz. 14:00 w sali nr 19 Urzędu
          Gminy w Załuskach.

                   Dotyczy Komitetów Wyborczych Wyborców:
                                "Bliżej Ludzi" Ryszarda Niedźwieckiego,
                                 Jacka Wartałowicza
                                 Renata Gutowska
                                 Załuski- Nasza Przyszłość
                                 Romualda Woźniaka- "Dla Gminy Załuski"
                                 Przymierze Rozwoju Powiatu Płońskiego     

          Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 r.
          
w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów
          wyborczych zarejestrowanym w wyborach do Rady Gminy,
          zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  
          uchwala-nadanie2-numerow2014.doc
         
         Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach
         
z dnia 27 października 2014 . w sprawie zarejestrowanych
          list kandydatów na radnych do Rady Gminy Załuski
          obwieszczenie-kandydaci-na-radnych-gminy-zaluski.doc
         
          Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie
         
z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach
          kandydatów na radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego
         
w okręgu nr 4    obwieszczenie-kandydaci-do-sejmiku-okr._nr_4.pdf  
          listy-kandydatow-na-radnych-powiatu-okreg_nr_5.doc
           
          Zawiadomienie Wójta Gminy Załuski o sporządzeniu spisu wyborców
          zawiadomienie_wojta_o_sporzadzeniu_spisu.doc
         
          Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie
         
w sprawie skreślenia w okręgu wyborczym Nr 4
          obwieszczenie_wkw_w_spr_skreslenia.pdf
         

          Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach 15 i 16 listopada
            dyzury-gkw-zaluski-dzien-glosowania.pdf
         

          Informacja o sposobie głosowania i ważności głosu
          informacja-o-sposobie-glosowania.pdf

         
Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski
        zbiorcze-wyniki-glosowania-gmina-zaluski.pdf
        zbiorcze-wyniki-glosowania-powiat-gmina-zaluski.pdf
        wyniki_glosowania_z_terenu_gminy_zaluski_do_sejmiku_wojewodztwa_mazowieckiego-1.pdf

        Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach
          z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania
          w wyborach wójta gminy Załuski w dniu 30 listopada 2014r.
          uchwala-gkw-zaluski-ponowne-glosowanie-wojt.pdf
         
          Posiedzenie całych składów Obwodowych Komisji Wyborczych
          zostało wyznaczone na dzień 27 listopada 2014 r. godz. 16:30
          w Urzędzie Gminy w Załuskach sala Nr 16. Obecność obowiązkowa.
         

      Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia

         23 listopada 2014 r.  zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju,

       przeprowadzonych  w dniu 16 listopada 2014 r.   

         Dziennik Ustaw z dnia 24 listopada 2014 r. poz.1640

          obwieszczeniepkw-o-wynikach-wyborow-2014.pdf

           Informacje o sprawozdania finansowych Komitetów

        Wyborczych oraz druki  znajdują się na stronie

           http://pkw.gov.pl/wybory-samorzadowe-do-2016/

         
         
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Urszula Szybińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-04 15:10:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Urszula Szybińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-04 15:10:42
  • Liczba odsłon: 957
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1875940]

przewiń do góry