Zarządzenie Nr 120.1.2023 z dnia 9 .01.2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.1.23.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.2.2023 z dnia 24 .01.2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Załuski na lata 2023-2031.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.2.2023_000470.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.3.2023 z dnia 30.01.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania pn:" Remont drogi gminnej nr 301209 W Kroczewo - Gostolin - Naborówiec - Naborowo , gm.Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.3.2023_000471.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.4.2023 z dnia 01.02.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadnia pn:" Remont dróg gminnych w Gminie Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.4.2023_000473.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.5. 2023 z dnia 02.02.2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy Alei Robiniowej 3 w Załuskach budowanym przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp . z o.o. z siedzibą w Ciechanowie .

  /pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.5.2023_000474.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.6.2023 z dnia 03.02.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym an realizację zadania pn:" Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski ". 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.6.2023.pdf

 

Zarządzenie Nr 120. 7.2023 z dnia 03.02.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.7.2023_000479.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.8.2023 z dnia 03.02.2023 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej. 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.8.2023_000495.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.9.2023 z dnia 21.02.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.9.2023__000487.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.10.2023 z dnia 23.02.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie gminy .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.10.2023_000497.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.11.2023 z dnia 10.03.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.11.2023_000507.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.12.2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn : " Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie gminy Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.12.2023__000523.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.13.2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.1.2017 z dnia 2.01. 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych , zmienionego Zarządzeniem 0050.13.2017 z dnia 5.04.2017 roku, Zarządzeniem nr 0050.49.2017 z dnia 29.12.2017 roku , zarządzeniem0050.67.2018 z dnia 31.12.2018 roku.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.13.2023_000602.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.15.2023 z  dnia 13.04.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania  pn:" Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski - Zdunowo- Kamienica - Goławin " na odcinku od km 0+000 do km1+020 dł. 1020 mb. 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.15.2023_000559.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.16.2023 z dnia 18.04.2023 r. w sprawie wprowadzenia " Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.16.2023__000567.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.17.2023 z dnia 20.04.2023 r. z dnia 20.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w budynku przy Alei Robiniowej 3 w Załuskach , budowanej w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp.z o.o.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.17.2023_000560.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.18.2023 z dnia 24.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn:" Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski '. 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.18.2023__000566.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.19.2023 z dnia 24.04.2023 r. zmieniające zarządzenie nr 120.17.2023 r. w sprawie składu komisji ds. naboru wniosków o zawarcie najmu lokali mieszkalnych w budynku przy Alei Robiniowej 3 w Załuskach , budowanym w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp.z o.o.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.19.2023_000572.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.20.2023 z dnia 25 .04.2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.20.2023_000570.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.21.2023 z dnia 25.04.2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.21.2023_000571.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.22.2023 z dnia 25 .04.2023 r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Załuskach oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.22.2023_000581.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 120.23.2023 z dnia 4.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.23.2023_000573.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.25.2023 z dnia 12.05.2023 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski " w w ramach zadania " Bieżące remonty dróg gminnych w Gminie Załuski".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.25.2023_000583.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.26.2023 z dnia 15.05.2023 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Remonty drogi gminnej nr 301209 W Kroczewo - Gostolin - Naborówiec - Naborowo , gm.Załuski " w ramach zadania "Bieżące remonty dróg gminnych w Gminie Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.26.2023_000584.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.27.2023 z dnia 23.05.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.27.2023_000585.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.28.2023 z dnia 24.05.2023 w sprawie przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Magirus Deutz w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Załuskach . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.28.2023_000590.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.29.2023 z dnia 30 .05.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Wilamach oznaczonej nr ewid. 26/16.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.29.2023_000588.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.30.2023 z dnia 6.06.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn:" Modernizacja i zakup doposażenia do szkół podstawowych w Kroczewie i w Szczytnie ". w ramach zadania " Modernizacja stołówki przy SP w Szczytnie i SP w Kroczewie".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.30.2023_000616.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.31.2023 z dnia 12 .06.2023 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski za 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.31.2023_000611.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.32.2023 z dnia 20.06.2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oraz określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy Alei Robiniowej 3 w Załuskach budowanym przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp.zo.o. z z siedzibą w Ciechanowie .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.32.2023_000613.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.33.2023 z dnia 22.06.2023 w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie " etap II

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.33.2023_000620.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.34.2023 z dnia 22.06.2023 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.34.2023_000617.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.35.2023 z dnia 22.06.2023 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.35.2023.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.37.2023 z dnia 13.07.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn:

" Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.37.2023_000643.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.38.2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.38.2023_000647.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.39.2023 z dnia 27.07.2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.39.2023_000648.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.40.2023 z dnia 31.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.40.2023_000649.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.41.2023 z dnia 31.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.41.2023_000650.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.42.2023 z dnia 31.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.42.2023_000651.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.43.2023 z dnia 04.08.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn:" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Załuski i Karolinowo na terenie gminy Załuski " w ramach zadania " Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie gminy Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.43.2023_000652.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.44.2023 z dnia 4.08.2023 w sprawie odwołania upoważnienia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.44.2023_000656.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.45.2023 z dnia 08.08.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn;" Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.45.2023_000653.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.46.2023 z dnia 8.08.2023 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwa " Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.46.2023_000679.pdf

 

Zarządzenie Nr 120. 47.2023 z dnia 18.08.2023 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.47.2023_000676.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.48.2023 z dnia 18.08.2023 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Modernizacja i zakup doposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie w ramach zadania "Modernizacja stołówki przy SP w Szczytnie i SP w Kroczewie ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.48.2023_000677.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.49.2023 z dnia 22.08.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn :" Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.49.2023_000678.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.50.2023 z dnia 29.08.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn:" Budowa ujęcia wody wraz z budową stacji uzdatniania wody w miejscowości Załuski na terenie Gm. Załuski " w ramach zadania " Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie gminy Załuski ". 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.50.2023_000681.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.51.2023 z dnia 01.09.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn:" Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem do wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Wrońskach ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.51.2023_000682.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.52.2023 z dnia 1.09.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Kamienicy w czasie jego nieobecności .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.52.2023_000683.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.53.2023 z dnia 4.09.2023 w sprawie wprowadzenia regulaminy wyjazdów dla seniorów realizowanych w ramach zadania " Senior z pasją " współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów " Mazowsze dla seniorów 2023 ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.53.2023_000688.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.54.2023 z dnia 5.09.2023 w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie Renault Traffic Nr rej. WL0704 N

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.54.2023_000721.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.55.2023 z dnia 5.09.2023 zmieniające zarządzenie Nr 120.1.2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.55.2023_000763.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.56.2023 z dnia 21.09.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/2023.09.21-nabor_dyrektor.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.57.2023 z dnia 21.09.2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.57.2023_000701.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.58.2023 z dnia 02.10.2023 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie gminy Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.58.2023_000702.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.59.2023 z dnia 02.10.2023 zmieniające zarządzenie Nr 120.1.2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.59.2023_000764.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.60.2023 z dnia 09.10.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację zadania pn: " Odbieranie transport  i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwienie ) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cwele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.60.2023_000710.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.61.2023 z dnia 23.10.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie w czasie jego nieobecności . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.61.2023_000711.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.63.2023 z dnia 30.10.2023 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.63.2023_000715.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.64.2023 z dnia 9.11.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn :" Zakup energii elektrycznej dla Gminy Załuski oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy " . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.64.2023_000716.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.65.2023 z dnia 22.11.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn :" Dowożenie dzieci do szkół w gm. Załuski oraz rozwożenie po zakończeniu zajęć od 2.01.2024 do 20.12.2024 ". 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.65.2023_000720.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.66.2023 z dnia 30.11.2023 w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie Opel Movano nr rej. WPN 9RC1 .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.66.2023_000756.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.67.2023 z dnia 01.12.2023 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwa " Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W " . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.67.2023_000734.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.68.2023 z dnia 05.12.2023 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.68.2023_000733.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.69.2023 z dnia 12.12.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn :

" Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Załuski , jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnych Instytucji Kultury w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r. "

  /pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.69.2023_000761.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.70.2023 z dnia 19.12.2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.18.2022 Wójta Gminy Załuski z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie utworzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla osób uzależnionych , współuzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.70.2023.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.71.2023 z dnia 22.12.2023 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.71.2023_000743.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.72.2023 z dnia 22.12.2023 w sprawie określenia wykazu stanowisk związanych z dostępem do informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Załuski . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.72.2023_000744.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.73.2023 z dnia 29.12.2023 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.73.2023_000755.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.74.2023 z dnia 29.12.2023 zmieniające zarządzenie Nr 120.1.2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.74.2023_000765.pdf

 

Zarządzenie Nr 120.75.2023 z dnia 29.12.2023 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spisu z natury .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.75._2023.pdf

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-05 11:12:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-05 08:57:37
  • Liczba odsłon: 1944
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622781]

przewiń do góry