Regulamin konkursu fotograficznego dla Szkół


Gmina Załuski w obiektywie”


 

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest zewidencjonowanie miejsc zabytkowych, pomników przyrody oraz miejsc  szczególnie cennych, ciekawych i urokliwych na terenie Gminy Załuski.

Zebrane materiały posłużą organizatorowi wytyczenia ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej oraz opracowania albumu prezentującego walory przyrodnicze Gminy Załuski.

 

II. Organizator

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Załuski.

 

III. Uczestnicy

Konkurs ma charakter otwarty i będzie prowadzony w dwóch kategoriach:

 

I.        Kategoria - Uczniowie  klas IV – VI szkół podstawowych

II.     Kategoria - Uczniowie klas I – III szkół gimnazjalnych

 

IV. Sprawy organizacyjne

1.       Forma wykonania prac: opracowanie w formie albumu lub prezentacji multimedialnej. Prace powinny być wykonane w zespołach maksymalnie 5 osobowych. Technika prac oraz ich ilość jest dowolna. Prace na odwrocie należy podpisać. Prace należy złożyć w specjalnie oznakowanych i usztywnionych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Załuskach, Załuski 67, 09 142 Załuski. Koperta powinna być zaklejona, zaadresowana na Wydział Rozwoju i Promocji Gminy, opatrzona dopiskiem „Konkurs fotograficzny dla Szkół”. Powinna też zawierać zaklejoną kopertę, zawierającą: imię, nazwisko autorów pracy,  opiekuna zespołu, nazwę i adres szkoły oraz telefon kontaktowy, tytuł pracy i datę wykonania oraz oświadczenie o prawach autorskich podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.       Termin składania prac upływa z dniem 9 czerwca 2008 roku. W przypadku dostarczenia prac drogą listową, liczy się data stempla pocztowego.

3.       Informacje o wynikach konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w dniu  21 czerwca 2008r. na FORUM EKOLOGICZNYM oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zaluski.iap.pl oraz www.ugzaluski.bip.org.pl. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela inspektor ds. ochrony środowiska, Urząd Gminy Załuski, pokój nr 20, tel. 23 66 19 289

 

V. Nagrody

1.    Wyboru najlepszych prac dokona komisja powołane przez Organizatora. Jury w poszczególnych kategoriach za zajęcie miejsc I – III przyzna nagrody rzeczowe w postaci pomocy dydaktycznych dla szkół.

2.  Autorzy prac nagrodzonych i zakwalifikowanych na wystawę powiadomieni zostaną listownie o terminie i miejscu ekspozycji prac oraz odbioru nagród.

3.       Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Wybrane prace finałowe będą eksponowane na uroczystościach finałowych oraz zamieszczone na stronie Urzędu Gminy Załuski www.zaluski.iap.pl.

4.  Nadesłane prace stanowią własność organizatora i będą stanowiły element promocyjny Urzędu Gminy Załuski.  Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania wszystkich zgłoszonych prac w informatorach, folderach i publikacjach dotyczących Gminy Załuski

5.      Nagrody przyznawane są zgodnie z niniejszym regulaminem.

6.      Fundatorami nagród są

  • Urząd Gminy Załuski ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska    i Gospodarki Wodnej
  • Nagrody mogą być współfinansowane ze środków pozyskanych z  pozagminnych  źródeł (takich, jak: PFOŚiGW, WFOŚiGW, fundacje, organizacje odzysku itd.).
Załącznik nr 2: oswiadczenie.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gryszpanowicz Renata
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-22 18:32:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Gryszpanowicz Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-22 18:32:16
  • Liczba odsłon: 1696
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623496]

przewiń do góry