Obwieszczenie regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia dot. transgranicznego oddziaływania dla środowiska przedsięwzięcia polegającego na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivine na Ukrainie

 
skanowanie0052.pdf
 
 
 
 

Zawiadamiamy o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn.zm), Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z złącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

 1. Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami został przygotowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.).
 2. Wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowuje się dla osiągnięcia celów założonych w polityce ochrony środowiska, wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości. Ma na celu wprowadzenie, zgodnego z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obejmuje pełen zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w sposób gwarantujący ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości, a także uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury.
 3. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach organem właściwym do uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.
 4. Wersje elektroniczne dokumentów dostępne są na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  oraz na: stronie  Samorządu Województwa Mazowieckiego  w dziale komunikaty/Konsultacje społeczne, w zakładce Ekologia i środowisko, w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (Wydział Gospodarki Odpadami – III piętro pok. 318), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.
 5. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy zgłaszać na formularzu uwag, który dostępny jest w ww. lokalizacjach.
 • Pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

 1. Uwagi i wnioski należy przesłać w terminie od  14 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018r.
 2. Organ nie dysponuje stanowiskami innych organów wymaganymi przepisami prawa.
 3. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 4. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Obojska Kinga
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-12 13:38:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Obojska Kinga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-10 12:34:09
 • Liczba odsłon: 2308
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599570]

przewiń do góry