Kiedy zameldować się na pobyt czasowy

 • najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce — jeśli będziesz w Polsce ponad 3 miesiące oraz jesteś:

  • obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

  • obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

  • obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

 • najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do miejsca pobytu czasowego w Polsce — jeśli będziesz w Polsce ponad 30 dni i nie zaliczasz się do powyższej grupy.

Pamiętaj, że nie możesz być w Polsce dłużej, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo do pobytu w Polsce.

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),

 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Co przygotować

 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzu zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi jej tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie,

 • jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:

  • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo

 • jeśli jesteś  członkiem  rodziny obywatela państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej — przygotuj:

  • ważny dokument podróży,

  • ważną kartę stałego pobytu  członka  rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości — inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE,

 • jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj: 

  • ważny dokument podróży,

  • wizę. Jeśli twój wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo jesteś w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE — przygotuj:

   • ważny dokument podróży

   • oraz JEDEN z następujących dokumentów:

    • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

    • karta pobytu,

    • Zgoda na pobyt tolerowany”,

    • zezwolenie na pobyt czasowy,

    • zezwolenie na pobyt stały,

    • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

    • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

Gdzie zgłosić swoje zameldowanie

W urzędzie gminy, na terenie której będziesz teraz mieszkać.

Ile zapłacisz

Usługa zameldowania jest  bezpłatna .

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy kosztuje  17 zł .

Ile będziesz czekać

Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli chcesz dostać potwierdzenie zameldowania — złóż wniosek o zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Baryga Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-17 11:44:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Baryga Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-29 09:48:25
 • Liczba odsłon: 1665
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623194]

przewiń do góry