KLUBY RADNYCH

Zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Gminy Załuski Uchwała Nr 271/LIII/2018 z dnia
18 października 2018 r.

      Rozdział 9 -  §75  tj.
1. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
2. Powstanie klubu zostanie niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady .
3. W zgłoszeniu podaje sie :
1) Nazwę klubu ;
2) Listę członków ;
3) Imię i nazwisko przewodniczącego klubu ;
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany
do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady .

§ 77 pkt.1 Kluby działają w okresie kadencji Rady . Upływ kadencji Rady jest równoznaczny
z rozwiązaniem klubów.
2. kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków , podejmowanych bezwzględną większością w obecności , co najmniej połowy członków klubu.


§ 78 Prace klubów organizują przewodniczący klubów , wybierani przez członków klubu.

§79-  Pkt. 1 Kluby mogą uchwalać własne regulaminy .
         2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
         3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów     
             klubów Przewodniczącemu Rady .
         4.Postanowienie ust.3 dotyczy  także zmian regulaminu .

§. 80 pkt. 1 Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady .
pkt. 2 Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady , wyłącznie prze swych przedstawicieli.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 08:13:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-04 12:09:30
  • Liczba odsłon: 2382
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623264]

przewiń do góry