Klauzula RODO

/pliki/ugzaluski/klauzula_crw.docx

Wniosek o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania

Jeśli mieszkasz na terenie gminy Załuski, ale nie masz tutaj meldunku, a chcesz głosować w każdych wyborach lub referendach w naszej gminie – złóż wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania.

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Aby zostać ujętym w stałym obwodzie głosowania należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek
 2. Wymagane dokumenty mogą zostać złożone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym, podpisem kwalifikowanym lub ważnym profilem zaufanym ePUAP.
 3. Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Załuski ma obowiązek sprawdzenia, przed wydaniem decyzji o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania, czy wnioskodawca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.
 4. Decyzję o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje Wójt Gminy Załuski.
 • Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich zamieszkałych na obszarze gminy, osoby pełnoletnie zameldowane na pobyt stały oraz ujęte w stałym obwodzie głosowania na własny wniosek, którym przysługuje prawo wybierania (tzn. nie zostały pozbawione praw wyborczych wyrokiem sądu w tym ubezwłasnowolnione).

 • Można być jednocześnie ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

 • Zameldowanie na pobyt stały jest obowiązkiem określonym w ustawie o ewidencji ludności. Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały skutkuje wpisem do rejestru wyborców z urzędu. Wpisanie do rejestru wyborców na wniosek dedykowane jest wyborcom, którzy z jakiegoś powodu nie mogą zameldować się na pobyt stały w miejscu zamieszkania.

Formularze do pobrania:

/pliki/ugzaluski/wniosek-o-ujecie-w-stalym-obwodzie-glosowania.pdf

/pliki/ugzaluski/zalacznik_do_wniosku.odt

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Załuski, Załuski ul. Gminna 17, 09-142 Załuski

pokój nr 22, tel. 23 661 90 13 wew 132

Opłaty:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej

Terminy i sposób załatwienia:

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. kodeks wyborczy;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dania 28 lipca 2023r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Każdy może wnieść do Wójta Gminy reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skresloną z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni o dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Baryga Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-17 13:01:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Baryga Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-08 09:27:38
 • Liczba odsłon: 1600
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599078]

przewiń do góry