klauzula_informacyjna_-_ewidencja_ludnosci.docx

 Rejestr wyborców

 

Stały rejestr wyborców obejmuje stale zamieszkałe na obszarze gminy osoby, którym przysługuje prawa wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzenia spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i Senatu oraz do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, a także do sporządzenia spisów osób uprawnionych do udziału w referentum ogólnokrajowym oraz lokalnym.

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A

Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem anizeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców własciwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Do wniosku nalezy dołączyć:

- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzajacego tożsamość wnioskodawcy;

- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na trytorium rzeczypospolitej polskiej.

 

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część B

Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkałyna obszarze gminy i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek. Do wniosku należy dołączyć:

- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

- pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

pisemna_deklaracja.doc

wniosek_o_wpisanie_wyborcy.doc

wniosek_o_skreslenie_z_rejestru_wyborcow.doc

 

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

 

wniosek_o_udostepnienie_rejestru_wyborcow.doc

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Załuski, Załuski 67 09-142 Załuski

pokój nr 20, tel. 23 661 90 13 wew 102

godz. pracy: od poniedziału do piatku 7.45-15.45

 

Opłaty:

czynności nie podlegają opłacie skarbowej

 

Terminy i sposób załatwienia:

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku. Udostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. kodeks wyborczy (dz. U. z 2011r. Nr 21 poz.112 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dania 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborcóworaz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011r. nr 158, poz.941)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Każdy może wnieść do Wójta Gminy reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

Na decyzję nie uwzględniajacą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreslona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni o dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Baryga Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-17 13:01:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Baryga Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-09 13:33:56
  • Liczba odsłon: 998
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1873699]

przewiń do góry