Zarządzenie 120.1.2015 z dnia 21.01.2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Odbieranie i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski

zarzadzenie_120_1_2015.pdf


 

Zarządzenie 120.2.2015 z dnia 21.01.2015 r.  w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach OSP z terenu Gminy Załuski oraz kontroli i obiegu dokumentów OSP w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług .

zarzadzenie_120_2_2015.pdfZarządzenie 120.3.2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie regulaminu ocen okresowych pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy w Załuskach .

zarzadzenie_nr_120.3.2015.pdfZarządzenie 120.4.2015 z dnia 9.04.2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji do spraw brakowania niewykorzystanych formularzy dowodowych ( druków ścisłego zarachowania ) .

zarzadzenie_120_4_2015.pdfZarządzenie 120.5.2015 z dnia 14.04.2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski - 2015 r".

zarzadzeni_120_5_2015.pdf 

Zarządzenie 120.6.2015 z dnia 6.05.2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn:" Remonty dróg gminnych w Gminie Zaluski - 2015 r."

zarzadzenie_120_6_2015.pdfZarządzenie 120.7.2015 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego " Alkohol niszczy zdrowie "

zarzadzenie120_7_2015.pdfZarządzenie 120.8.2015 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia dnia 5 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_120_8_2015.pdfZarządzenie 120.9.2015 z dnia 8.06.2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu strażackiego STAR 200 stanowiącego własność Gminy Załuski.

zarzadzenie_120_9_2015.pdfZarządzenie 120.10.2015 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie realizacji regulaminu Świetlicy Środowiskowej działającej przy Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_120_10_2015.pdfZarządzenie 120.11.2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Wykonanie remontu budynku gminnego po byłej Szkole Podstawowej w Karolinowie wraz z robotami towarzyszącymi".

zarzadzenie_120_11_2015.pdfZarządzenie 120.12.2015 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, przyjętego zarządzeniem Nr 0152/27/09 z dnia 16 czerwca 2009 r.

zarzadzenie_120_12_2015.pdfZarządzenie 120.13.2015 z dnia 24.06.2015r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski za 2014 rok.

zarzadzenie_120_13_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.14.2015 z dnia 29.06.2015r. w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji Stypedialnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów .

zarzadzenie_120_14_2015.pdfZarządzenie 120.15.2015 z dnia 1.07.2015r.  w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną nauczycieli .

zarzadzenie_120_15_2015.pdfZarządzenie 120.16.2015 z dnia 07.07.2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Przebudowa konstrukcji dachu wraz z dociepleniem w budynku SP w Kamienicy " .

zarzadzenie_120_16_2015.pdfZarządzenie 120.17.2015 z dnia 7.07.2015r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.

zarzadzenie_120_17_2015.pdfZarządzenie 120.17a.2015 z dnia 06.07.2015r.w sprawie sprzedaży samochodu strażackiego STAR 200 stanowiącego własność Gminy Załuski.

zarzadzenie_120_17_a_2015.pdf 

Zarządzenie 120.18.2015 z dnia 13.07.2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Budowa instalacji - kotłowni gazowej wraz ze zbiornikami gazu i oczyszczalni ścieków przy budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie ".

zarzadzenie_120_18_2015.pdfZarządzenie 120.19.2015 z dnia 20.07.2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Tomasza Czyża ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .

zarzadzenie_120_19_2015.pdfZarządzenie 120.20.2015 z dnia 24.07.2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 ".

zarzadzenie_120_20_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.22.2015 z dnia 5 .08.2015r.  w sprawie zwolnienia ze świadczenia pracy przez pracowników Urzędu Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_120_22_2015.pdf


Zarządzenie 120.23.2015 z dnia 07.08.2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetragu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych , na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 ".

zarzadzenie_120_23_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.24.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzedu Gminy w Załuskach .

zarzadzenie_120_24_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.25.2015 z dnia 17.08.2015 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczacych zadania pod nazwa " Wykonanie barioerki na boisku sportowym w Karolinowie" .

zarzadzenie_120_25_2015.pdf

 

Zarzadzenie 120.26.2015 z dnia 20.08.2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetagu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustaolnych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn: " Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zdunowo ".

zarzadzenie_120_26_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.27.2015 z dnia 2.09.2015 w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia aktualnego stanu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykrycia ewentualnych usterek .
zarzadzenie_120_27_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.28.2015 z dnia 22.09.2015 w sprawie powołania Komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Budowa instalacji kotłowni gazowej wraz ze zbiornikami naziemnymi gazu 2xV-4850 L , oczyszczalni ścieków przy budynku SP w Strózewie oraz rozbiórka budynku gospodarczego i szamba".

zarzadzenie_120_28_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.29.2015 z dnia 25.09.2015 w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika USC.

zarzadzenie_120_29_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.30.2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji i oceny wniosków sołect dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego.

zarzadzenie_120_30_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.31.2015 z dnia 1.10.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu " Najaktywniejszy Czytelnik Biblioteki".

zarzadzenie_120_31_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.32.2015 z dnia 1.10.2015 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwa " Wykonanie udrożnienia ( przywrócenia do stnu użyteczności ) rowu melioracyjnego z zachowaniem czterech przejazdów ( przepustów ) w msc. Michałówek"

zarzadzenie_120_32_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.33.2015 z dnia 01.10.2015 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczacych zadania pod nazwą :" Przebudowa konstrukcji dachu wraz z dociepeleniem w budynku SP w Kamienicy ".

zarzadzenie_120_33_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.34.2015 z dnia 13.10.2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Załuski, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnych Instytucji Kultury w okresie  od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r."  

zarzadzenie_120_34_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.35.2015 z dnia 14.10.2015 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczacych zadania pod nazwą " Demontaż starego pieca C.O oraz montaż nowego pieca C.O w budynku po byłej szkole podstawowej w Karolinowie oraz wykonanie usługi hydraulicznej dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

zarzadzenie_120_35_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.36.2015 z dnia 23.11.2015 w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji Stypedialnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

zarzadzenie_120_36_2015.pdf  

 

Zarządzenie 120.37.2015 z dnia 12.12.2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli dokumentacji złożonej przez Dyrektora ZSO Szczytno.

zarzadzenia_120_37_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.38.2015 z dnia 15.12.2015 w sprawie spisu z natury oraz pwołania komisji inwentaryzacyjnej.

zarzadzenie_120_38_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.39.2015 z dnia 16.12.2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstwie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych".

zarzadzenie_120_39_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.40.2015 z dnia 16.12.2015 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_120_40_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.41.2015 z dnia 21.12.2015 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczacych zadania pod nazwą " Przebudowa systemu rozsączania ścieków domowych oczyszczalni ścieków " w ramach inwestycji " Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków ".

zarzadzenie_120_41_2015.pdf

 

Zarządzenie 120.42.2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_120_42_2015.pdf

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-04 14:43:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-07 09:46:11
  • Liczba odsłon: 2455
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623224]

przewiń do góry