Zarządzenie nr 120.1.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 09.01.2012 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych

w dniu 9 października 2011 rok.

120.1.2012.pdf 

Zarządzenie nr 120.2.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 20.01.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na zadanie pn.: "Zakup i dostawa dydaktycznych programów komputerowych EduRom do zajęć z zakresu fizyki, chemii, biologii, przyrody i matematyki w szkołach z terenu Gminy Załuski biorących udział w projekcie "Uczę się dla siebie".

120.2.2012.pdfZarządzenie nr 120.3.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 01.02.2012 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu w podróżach służbowych samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.

120.3.2012.pdfZarządzenie 120.4.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 02.02.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.: "Zakup 6 laptopów, 6 projektorów i 6 tablic interaktywnych dla potrzeb projektu "Uczę sie dla siebie" realizowanego przez Gminę Załuski.

120.4.2012.pdf 

Zarządzenie nr 120.5.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 02.02.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.: "Zakup i dostawa 2 zestawów multimedialnych dla potrzeb projektu "Uczę się dla siebie" .

120.5.2012.pdfZarządzenie nr 120.6.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 02.02.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.: "Zakup i dostawa 2 komputerów wraz z podstawowym oprogramowaniem dla Zespołu Projektowego "Uczę się dla siebie " .


120.6.2012.pdfZarządzenie nr 120.7.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 02.02.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.: "Zakup i wdrożenie platformy do szkoleń elearningowych oraz elearningowych treści z zakresu j. angielskiego i informatyki dla potrzeb projektu "Uczę się dla siebie realizowanego w szkołach z terenu Gminy Załuski" .

120.7.2012.pdfZarządzenie nr 120.8.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 01.03.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.:" Zakup i wdrożenie platformy do szkolęn elearningowych oraz elearningowych treści z zakresu języka angielskiego i informatyki dla potrzeb projektu "Uczę sie dla siebie" realizowanego w szkołach z terenu Gminy Załuski" .

120.8.2012.pdfZarządzenie 120.9.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 01.03.2012 w sprawie powołania komisji do przepowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.: "Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Załuski, wiosna - jesień 2012" .

120.9.2012.pdfZarządzenie 120.10.2012 Wójta Gminy Załuski  z dnia 01.03.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.:"Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice gm. Załuski" .

120.10.2012.pdfZarządzenie 120.11.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 01.03.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr 301264W w miejscowości Naborowo gm. Załuski od km 0+000 do km 0+615 o dł 615 mb" .

120.11.2012.pdf 

Zarządzenie 120.12.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 19.03.2012 w sprawie odwołania z powierzenia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie.

120.12.2012.pdfZarządzenie 120.13.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 28.03.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu publicznego w sprawie sprzedaży majątku ruchomego tj. samochodu osobowego Daewoo Lanos o wartości jednostkowej przekraczającej równowartość w złotych kwoty 300 euro.

120.13.2012.pdfZarządzenie 120.14.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 12.04.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.:" Remont budynku należącego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z częściową przebudową" .

120.14.2012.pdfZarządzenie 120.15.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 12.04.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych.

120.15.2012.pdfZarzadzenie 120.16.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 12.04.2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Gminy w Załuskach.

120.16.2012.pdf 

Zarzadzenie 120.17.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 20.04.2012 w sprawie wprowadzenia dnia 4 maja 2012 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach .

120.17.2012.pdfZarzadzenie 120.18.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 20.04.2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy insp ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

120.18.2012.pdf 

Zarzadzenie 120.19.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 25.05.2012 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Remont budynku Szkoły Podstawowej

w Kamienicy gm. Załuski" .

120.19.2012.pdfZarządzenia 120.20.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 29.05.2012 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pn.:" Remont elewacji budynku Zespołu Szkół

w Szczytnie etap II"

120.20.2012.pdfZarządzenie 120.21.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia  12.06.2012 w sprawie spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

120.21.2012.pdfZarządzenie 120.22.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 18.06.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kondydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie .

120.22.2012.pdfZarzadzenie 120.23.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 18.06.2012 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie

120.23.2012.pdfZarzadzenie 120.24.2012 Wójta gminy Załuski z dnia 19.06.2012 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy.

120.24.2012.pdfZarządzenia 120.25.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 26.06.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektoa Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Kroczewie.

120.25.2012.pdfZarządzenie 120.26.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 27.06.2012 w sprawie zasad sporzadzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski.

120.26.2012.pdfZarzadzenie 120.27.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 02.07.2012 w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli do rozpatrywania wniosków

o pomoc zdrowotną nauczycieli.

120.27.2012.pdfZarzadzenie 120.28.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 02.07.2012 w sprawie zmiany zarządzenia

nr 0152/22/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.

120.28.2012.pdf 

Zarządzenie 120.29.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 04.07.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Anny Morawskiej ubiegającej sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego .

120.29.2012.pdfZarzadzenie 120.30.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 04.07.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Agnieszki Załęckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczycial mianowanego.

120.30.2012.pdfZarządzenie 120. 31.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 04.07.2012 w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla Anity Wiśniewskiej ubiegającej sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

120.31.2012.pdfZarządzenie 120.32.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 06.07.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie .

120.32.2012.pdfZarządzenie 120.33.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 06.07.2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy .

120.33.2012.pdfZarządzenie 120.34.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 11.07.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postwepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień publicznych na zadanie pn.:"Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski

w roku szkolnym 2012/2013 .

120.34.2012.pdf

Zarządzenie 120.35.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 16.07.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.:" Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu" .

120.35.2012.pdfZarzadzenie 120.36.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 01.08.2012 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z inwestycją pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w m. Naborowo gm. Załuski" oraz "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice gm. Załuski".

120.36.2012.pdfZarzadzenie 120.37.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 02.08.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Kroczewie .

120.37.2012.pdfzarządzenie 120.38.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 27.08.2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie.

120.38.2012.pdf

Zarządzenie 120.39.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 31.08.2012 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczacych zadania pn.:Remont budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie"

120.39.2012.pdf 

Zarządzenie 120.40.2012 Wójta gminy Załuski z dnia 05.09.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu "Najaktywniejszy Czytelnik Biblioteki"

120.40.2012.pdf 

Zarządzenie 120.41.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 05.09.2012 w sprawie spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej

120.41.2012.pdf 

Zarzadzenie 120.42.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 19.10.2012 w sprawie powołania komisji do przeporwadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.:"Udzielenie Gminie Ząłuski w roku budżetowym 2012 kredytu długoterminowego w kwocie 360 000,00 zł" .

120.42.2012.pdfZarzadzenie 120.43.2012 z dnia 05.11.2012 w sprawie powołania komisji do przeporwadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.:"Dowożenie i odwożenie uczniów ze szkoły Podstawowej w Stróżewie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie w roku szkolnym 2012/2013.

120.43.2012.pdfZarządzenie 120.44.2012 Wójta Gminy Zaluski z dnia 29.11.2012 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu gminy w Załuskach

120.44.2012.pdfZarzadzenie 120.45.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 29.11.2012 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych.

120.45.2012.pdfZarządzenie 120.46.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 30.11.2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartościo szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.:" Udzielenie gmine Załuski w roku budżetowym 2012 kredytu długoterminowego w kwocie 360 000 ,00 zł"

120.46.2012.pdfZarządzenie 120.47.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 30.11.2012 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pn.:"Remont pomieszczeń OSP w Szczytnie"

120.47.2012.pdfZarzadzenie 120.48.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 05.12.2012 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczacych zadania pn.:"Remont budynku należącego do Zespołu Szkół

w Kroczewie wraz z częściową przebudową"

120.48.2012.pdf 

Zarządzenie 120.49.2012 Wójta gminy Załuski z dnia 06.12.2012 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczacych zadania pod nazwą "Remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Karolinowie"

120.49.2012.pdf 

Zarzadzenie 120.50.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 12.12.2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środka trwałego

120.50.2012.pdf 

Zarządzenie 120.51.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 13.12.2012 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 15.12.2012

120.51.2012.pdf 

Zarzadzenie 120.52.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 17.12.2012 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pn.:Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy oraz częściowej przebudowy konstrukcji dachu"

120.52.2012.pdf 

Zarzadzenie 120.53.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 28.12.2012  w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Załuskach.

120.53.2012.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-04 14:39:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-29 08:32:27
  • Liczba odsłon: 2327
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623445]

przewiń do góry