Projekty uchwał złożone do Biura Rady Gminy na XIV sesję Rady Gminy Załuski.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Załuski do Płońskiego Klastra Energii.   projekt_klastra_energii.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Załuski .  doksztalcanie_projekt.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na rok 2020. projekt_plany_pracy.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2020 rok. projekt_plan_parcy_rady_gminy.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Załuski na cele niezwiązane z budową , przebudową , remontem , utrzymaniem i ochrona dróg. - projekt_pas_drogowy.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2020 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- narkomania_2020.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2020 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . projekt_program_alko_na_2020.pdf
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Załuskach za 2019 r. sprawozdanie_gkrpa_2019.pdf
 • Projekt zmiany w budzecie na 2020 rok - zmiany_budzet_31.01.20.pdf
 • Projekt zmiany w WPF - wpf_zmiany_31.01.20.pdf
 
 
Projekty uchwał złożone do Biura Rady Gminy na XV sesję Rady Gminy Załuski.
 • Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .
           projekt_regulamin.pdf
 • Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2033.
         wpf_25.03.20.pdf
 • Zmiany w budżecie na 2020 rok 
          projekt_zmiana_w_budzecie_25.03.20.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika , rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski.
          projekt_leasing_ciagnik.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski.
          projekt_leasing_samochod_osobowy.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
          projekt_fundusz_solecki.pdf
 
 
  Projekty uchwał oraz sprawozdania złożone do Biura Rady Gminy  na XVI sesję Rady Gminy Załuski.
 
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2020 roku.
          projekt_zwierzeta_bezdomne.pdf
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach za 2019 rok oraz ocena potrzeb i zasobów w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok.
         gops_spr.2019.pdf
 • Sprawozdanie  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie  potrzeb związane z realizacją zadań .
          wspieranie_rodziny__sprawozdanie.pdf
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
        ocena_zasobow_pomocy_spolecznej_za_2019_r..pdf
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.     
          projekt_uchwaly_dostarczanie_wody.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030.
          projekt_uchwaly_strategia_rozwoju.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia /nie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania .
          projekt_uchwaly_wotum_zaufania.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2019 rok.
          projekt_uchwaly_sprawozdanie_finansowe.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Załuski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
         projekt_absolutorium_za_2019.pdf

 •   Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu  .
             opinia_o_sprawozdaniu_rio.pdf
 • Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej . 
          uchwala__rio_w_sprawie_wniosku_komisji_rewizyjnej.pdf
 •   Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie oraz nadanie statutu.
          projekt_uchwaly_w_sprawie_utwrzenia_klubu_dzieciecego_oraz_nadania_statutu.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn: " Gmina Załuski wspiera Maluchy !- utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski "
         projekt_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_realizacje__projektu.pdf
 
 • Projekt uchwały w sprawie zasad nadawania i zmian nazw ulic, dróg wewnętrznych , placów oraz obiektów publicznych na terenie gminy Załuski .
          projekt_uchwaly_nazwy_ulic.pdf
 • Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
          zmiany_w_wpf_na_5.06.2020.pdf
 • Z miany w budżecie na 2020 rok.
          zmiany_w_budzecie_na_5.06.2020_r..pdf
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych .
          projekt_uchwaly_ekwiwalent_dla_osp.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 30 kwietnia 2020 r.  
          projekt_uchwaly_zarzadzenie_porzadkowe.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Płońsk oraz Gminy Załuski pn: " Przebudowa drogi gminnej Poczernin - Słotwin".
 • Projekt uchwały w sprawie   powołania Rady Seniorów Gminy Załuski   i nadania statutu .
        projekt_uchwaly_w_sprawie_rady_seniorow.pdf
 
 • Raport o stanie Gminy Załuski  raportu_o_stanie_gminy-2020.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów  w msc. Szczytno , gm.Załuski.
         projekt_uchwaly_mpzp_szczytno.pdf
         zalacznik_nr_1_do_projektu_uchwaly.pdf

         analiza_zasadnosci_przystapienia_do_sporzadzenia_zmiany_mpzp_szczytno.pdf

 

Projekty uchwał złożonych do Biura Rady Gminy  na XVIII sesję Rady Gminy Załuski.

Projekty uchwał złożonych do Biura Rady Gminy  na XIX sesję Rady Gminy Załuski.

Projekty uchwał złożonych do Biura Rady Gminy  na XX sesję Rady Gminy Załuski.

Projekty uchwał złożonych do Biura Rady Gminy  na XXI sesję Rady Gminy Załuski.

 

 • Projekt wprowadzony na XXI Sesje Rady Gminy przez Wójta Gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - /pliki/ugzaluski/projekt_uchwaly_deklaracja.pdf

 

Projekty uchwał złożonych do Biura Rady Gminy  na XXII sesję Rady Gminy Załuski.

Projekty uchwał wprowadzone na XXII Sesje Rady Gminy przez Wójta Gminy :

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2021 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych ./pliki/ugzaluski/alkohol_program_21.pdf

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2021 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii./pliki/ugzaluski/narkotyki_program_21.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-22 11:16:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-29 14:47:27
 • Liczba odsłon: 1201
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1875907]

przewiń do góry