Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

 

Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania

Można dokonać zameldowania na pobyt stały:

1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się:

 • w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO 
 • w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje. Osoby zamieszkujące w nieruchomościach polożonych na terenie gminy Załuski, dokonują zameldowania       w Urzędzie Gminy Załuski, Załuski 67 09-142 Załuski pokój nr 20.

Kto może dokonać czynności zameldowania

 • osoba dokonująca zameldowania - osobiście
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia.

Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony
 • do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
 • do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu


Miejsce i termin złożenia dokumentów

 • Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO należy złożyć w Urzędzie Gminy Załuski, Załuski 67 09-142 Załuski pokój nr 20, najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu stałego.

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie

1. Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.
Organ gminy wydaje takiej osobie z urzędu ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
2. Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:

 • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności w przypadku braku potwierdzenia na formularzu, przez osobę dysponująca tytułem prawnym do lokalu faktu przebywania osoby w lokalu);
 • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

Pobierz wzór formularza :

zgloszenie_pobytu_stalego_2020.pdf

 

Opłaty

Czynność zameldowania jest wolna od opłat
Opłaty nie pobiera się również za wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT STAŁY bezpośrednio po dokonaiu czynności zameldowania, każdne kolejne zaświadczenie podlega opłacie 17 zł.
 

Tryb odwoławczy

Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Baryga Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-17 10:26:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Baryga Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-29 09:43:10
 • Liczba odsłon: 1699
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623480]

przewiń do góry