Projekty uchwał złożone do Biura Rady Gminy na IV sesję Rady Gminy Załuski.
projekt_uchwaly_w_sprawie_przyjecia_na_rok_2019_gminnego_programu_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych.pdf
projekt_uchwaly_w_sprawie_przyjecia_na_rok_2019_gminnego_programu_przeciwdzialania_narkomanii_..pdf
sprawozdanie_z_gkrpa.pdf
zmiany_w_wpf_i_zmiany_w_budzecie.pdf
projekt_w_sprawie_udzielenia_pomocy_fiansowej_..pdf
projekt_udzielenie_pomocy_finansowej_powiatowi_plonskiemu_..pdf
projekt_uchwaly_w_sprawie_udzielenie_pomocy_finansowej_dla_powiatu_plonskiego_-_rtg.pdf
projekt_plan_pracy_rady_gminy.pdf
projekt_plan_pracy_komisji_stalych_rady_gminy_na_2019_rok..pdf
projekt_uchwaly_w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_organow_solectw..pdf
projekt_uchwaly_w_sprawie_zatwierdzenia_regulaminu_azbest..pdf


          Projekty uchwał złożone do Biura Rady Gminy na V sesję Rady Gminy Załuski.
    wpf_-_projekt.pdf
    zmiany_w_budzecie_-_projekt.pdf

  Projekty uchwał złożone do Biura Rady Gminy na VI sesję Rady Gminy Załuski.

1.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia " Droga Ekspresowa S 10 " .
projekt_uchwaly_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_powolanie_i_przystapienie_do_stowarzyszenia__droga_ekspresowa_s_10_..pdf

2. Projekt uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Załuski .
projekt_uchwaly_zwrot_kosztow_podrozy_sluzbowych_radnych_gminy_zaluski.pdf

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
projekt_uchwaly_-_oplata_adiacencka_..pdf

4. Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
projekt_uchwaly_-_regulamin_dostarczania_wody_..pdf

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2019 roku.
projekt_uchwaly_program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi..pdf

6 . Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem dokonanym na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego , który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa .
oplata_adiacencka_wzrost_wartosci_nieruchomosci_spowodowany_jeje_podzialem.pdf

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej . pomoc_finansowa.pdf

8. Projekt uchwały w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014-2020 w ramach osi LEADER.
skladki_lgd_przyjazne_mazowsze.pdf

9. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
fundusz_solecki_2020.pdf

10. Projekt uchwały w sprawie poboru podatku rolnego od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
pobor_podatku_i_wynagrodzenie_za_inkaso.pdf

11. Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy SPZZOZ w Płońsku .
rada_spoleczna_spzzoz.pdf

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.
projekt_zwiazek_gmin_wiejskich.pdf

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia " Programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych , literackich i artystycznych i innych konkursach promujących zdobywanie wiedzy ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski , oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Załuski , pobierających naukę w szkołach podstawowych dla któwych organem prowadzącym nie jest Gmina Załuski.
program_wspierania_edukacji.pdf

14. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski.  
zasady_udzielania_i_rozmiaru_znizek_tygodniowego_wymiaru_godzin.pdf

15. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola w Kroczewie .
likwidacja_przedszkole_kroczewo.pdf

16 .Zmiany w WPF na lata 2019-2030.
zmiany_w_wieloletniej_prognozie_fianansowej.pdf

17. Zmiany w budżecie .
zmiany_w_budzecie__na_sesje_29.03.2019_r..pdfProjekty uchwał i sprawozdania złożone do Biura Rady Gminy na VII sesję Rady Gminy Załuski.

 • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. - 
         ocena_zasobow_pomocy_spolecznej_2019.pdf ,  str.64.pdf
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach 
          sprawozdanie_z_dzialalnosci_gops_za_2018.pdf
 • Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok
          wspieranie_rodziny_2019.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
  projekt_uchwaly_w_sprawie_zatwierdzenia_sprawozdania_finansowego_za_2018_rok_oraz_sprawozdania_z_wykonania_budzetu_gminy_zaluski..pdf
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia Wójtowi Gminy Załuski wotum zaufania.
         projekt_w_sprawie_wotum_zaufania_..pdf
 • Projekt uchwały w sprawie podjęcia decyzji przez Radę Gminy Załuski o wszczęciu kontroli w związku z wnioskiem mieszkańca Gminy Załuski dotyczącego remontu OSP Szczytno.
          projekt_uchwaly_dot.kontroli_remontu_w_osp_szczytno_..pdf
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Załuski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
           projekt_uchwaly_absolutorium_..pdf
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości.
          projekt_uchwaly_dot._nabycia_nieruchomosci.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania społkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
          projekt_spolki_wodne_dotacja..pdf
 • Projekt uchwaly w sprawie zmian w WPF .
          zmiany_w_wpf.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
         projekt_zmiany_w_budzecie.pdf
 • Raport o stanie gminy .
        raport_do_druku.pdf


     Projekty uchwał złożone do Biura Rady Gminy na VIII sesję Rady Gminy Załuski.

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Smulska
          projekt_wybory_smulska.pdf
         zmiany_wpf_23.08.pdf
 • Projekt zmian w budżecie
          zmiany_budzet_23.08.pdf
 • Projekt w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski”.
        projekt_lepszy_strart.pdf


Projekty uchwał złożone do Biura Rady Gminy na IX sesję Rady Gminy Załuski.
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski od dnia 1 września 2019 roku .
 • Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Załuski.
           uchwala_w_sprawie_tygodniowego_wymiaru_godzin.pdf
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/III/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 .

          zmian_auchwaly__posilek_w_szkole_i_w_domu.pdf