Nagrania z sesji dostępne pod adresem : https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI

 

XXXV sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_imiennych_21.01.22.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 21.01.2022/pliki/ugzaluski/protokol.nr_1.2022.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami dostępne na:  https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=etTfhPMS5oOLHYh1NWdGdOnZd9ThaI4riVnAj1U6H8o2gmHPMrDezqCUqhcycXJS

 • Uchwała Nr 275/XXXV/22 Rady Gminy Załuski z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/275.xxxv.22.pdf
 • Uchwała Nr 276/XXXV/22 Rady Gminy Załuski z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022 . /pliki/ugzaluski/276.xxxv.22.pdf
 • Uchwała Nr 277/XXXV/22 Rady Gminy Załuski z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ./pliki/ugzaluski/277.xxxv.22.pdf
 • Uchwała Nr 278/XXXV/22 Rady Gminy Załuski z dnia 21 stycznia 2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu . /pliki/ugzaluski/278.xxxv.22.pdf
 • Uchwała Nr 279/XXXV/22 Rady Gminy Załuski z dnia 21 stycznia 2022 r w sprawie zmiany uchwały Nr 86 /XI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski na lata 2019-2024. /pliki/ugzaluski/279.xxxv.22.pdf  ,  ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 31 stycznia ,. poz. 1090 )
 • Uchwała Nr 280/XXXV/22 Rady Gminy Załuski z dnia 21 stycznia 2022 r w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski na 2022 rok./pliki/ugzaluski/280.xxxv.22.pdf
 • Uchwała Nr 281/XXXV/22 Rady Gminy Załuski z dnia 21 stycznia 2022 r w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na rok 2022. /pliki/ugzaluski/281.xxxv.22.pdf
 • Uchwała Nr 282/XXXV/22 Rady Gminy Załuski z dnia 21 stycznia 2022 r w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/18 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy . /pliki/ugzaluski/282.xxxv.22.pdf

 

XXXVI sesja Rady Gminy Załuski ( nadzwyczajna)

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_sesja_xxxvi.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 24.02.2022r. /pliki/ugzaluski/protokol2.2022.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami dostępne na https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=ES3IZiG7po5obuCI7ZBPNW8RmkR8IwpZ8QvMjUrnkaRmINPCGUjn0u6IOkt9EcOs

 

XXXVII sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_imiennych_sesja_xxxvii.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 25.03.2022r. /pliki/ugzaluski/protokol_3.2022.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami dostępne na : https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=BsCeuKgc6rHfiC8NAEUKG2EdKUF3lg0xy1lKhuUT9uIIy64VFKYIXRsH5C4KOafC

 • Uchwała Nr 284/XXXVII/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_284.xxxvii.22.pdf
 • Uchwała Nr 285/XXXVII/22 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022 . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_285.xxxvii.22.pdf
 • Uchwała Nr 286/XXXVII/22 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_286.xxxvii.22.pdf
 • Uchwała Nr 287/XXXVII/22 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze . /pliki/ugzaluski/uchwala_287.xxxvii.22.pdf
 • Uchwała Nr 288/XXXVII/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Załuski za udział w działaniach ratowniczych , akcjach ratowniczych , szkoleniach i ćwiczeniach . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_288.xxxvii.22.pdf,       ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 5 kwietnia ,. poz. 3943 )
 • Uchwała Nr 289/XXXVII/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2022 roku. /pliki/ugzaluski/uchwala_289.xxxvii.22.pdf( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 5 kwietnia ,. poz. 3944 )
 • Uchwała Nr 290 /XXXVII/22 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_290.xxxviii.22.pdf , ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 5 kwietnia ,. poz. 3945 )
 • Uchwała Nr 291/XXXVII/22 w sprawie przyjęcia na rok 2022 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii. /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_291.xxxvii.22.pdf
 • Uchwała Nr 292/XXXVII/22 w sprawie zasad naliczania diet przysługującym radnym Gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_292.xxxvii.22.pdf,   traci moc uchwała Nr 38/VI/2011 oraz Uchwała Nr 59/IX/2011      ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 5 kwietnia ,. poz. 3946 )

 

XXXVIII sesja Rady Gminy Załuski ( nadzwyczajna)

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/glosowania_sesja_5.04.2022.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 05.04.2022r. /pliki/ugzaluski/protokol_nr_4_.2022.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami dostępne na: https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=E9pvaQp3cNFy6dTOegDCj3UKmYwS7vEUznWeAfBlXxFeH0ov2zBvQGqfpC4K5xvy

 • Uchwała Nr 293/XXXVIII/22 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_293.xxxxviii.22.pdf, ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 12 kwietnia ,. poz. 4413 )
 • Uchwała Nr 294/XXXVIII/22 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w stosunku do obywateli Ukrainy.  /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_294.xxxviii.22.pdf,    ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 12 kwietnia ,. poz. 4414 )

 

XXXIX sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/xxxix_sesja_-_glosowania.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 28.04.2022r. - /pliki/ugzaluski/protokol_nr_5.2022_000159.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami dostępne na - https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=IEX9c1cIUqrzKZsEM4dbYybpfpoAPow6KazvU78fAbeDwhFNWci4gbDyjpZGcIPf

 

XL sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_26.05.2022.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 26.05.2022r.- /pliki/ugzaluski/protokol6.xl.2022_000194.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami  -https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=vDekwLgqrA5DCiGtwkPjfHpksQbPk5xwzPO4oRvLIcZUkN8JWW5HsUIxr6R5QrlC

XLI sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_imiennych_29.06.2022.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 29.06.2022r.-/pliki/ugzaluski/protokol_nr_7.22_000215.pdf

Nagranie z sesji oraz film z napisami  : https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=ogShKeYg7bGKlRKEGRF0g35cSm12qHvoiZ8QoZpelAlsPEyoSREpdJt7BBeeEovm

 

XLII sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/glosowania_imienne_18.08.2022.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 18.08.2022r.-/pliki/ugzaluski/protokol_nr_8_.2022_000247.pdf

Nagranie z sesji z napisami  : https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=XLvuJdTuhnr9igc9kkyne6Fn02IwajsbnVcV8HYGnmw1QqhUWf265rEP8CXIPBb7

 

XLIII sesja Rady Gminy Załuski ( nadzwyczajna)

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_imiennych_-_09.09.2022r..pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 09.09.2022r.-/pliki/ugzaluski/protokol_z_sesji_9.09.2022_000274.pdf

Nagranie z sesji z napisami  https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=XC9lCUpHnatHUyRRcqS7OeOaZOLv2G8qjowVoG9uNavbFb7IIVvIC17js98abWPY

 • Uchwała Nr 321/XLIII/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_321.xliii.22_000262.pdf
 • Uchwała Nr 322/XLIII/22 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022 . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_322.xliii.22_000261.pdf
 • Uchwała Nr 323/XLIII/22 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej . /pliki/ugzaluski/uchwala323.xliii.22_000259.pdf
 • Uchwała Nr 324/XLIII/22 zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela , na terenie gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwala324.xliii.22_000257.pdf, (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 21 września ,. poz. 9766).
 • Uchwała Nr 325/XLIII/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  prowadzonych przez gminę Załuski/pliki/ugzaluski/uchwala325.xliii.22_000258.pdf(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 21 września ,. poz. 9767).

 

XLIV sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wyniki_glosowan_29.09.2022.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 29.09.2022r./pliki/ugzaluski/protokol_nr10_000305.pdf

Nagranie z sesji z napisami - https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=8owOP9f0blvWecEmoYcbeXZRpr8YeNWBF6YLNaCYtTKaXgHGzLXuBaMSHhyPj8Ge

        Rozstrzygnięcie nadzorcze  -  /pliki/ugzaluski/wojewoda_mazowiecki_rozstrzygniecie_dot._uchwaly_nr_332.pdf

 • Uchwała Nr 333/XLIV/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr 261/XXXIII/21 Rady Gminy Załuski z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Załuski wkładu niepieniężnego do " SIM Północne Mazowsze Sp z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwalanr333.xliv.22_000278.pdf

 

XLV sesja Rady Gminy Załuski ( nadzwyczajna) 

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wyniki_glosowan_xlv_000308.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 18.10.2022r./pliki/ugzaluski/protokol_11.xlv.20222_000334.pdf

Nagranie z sesji https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=qp85hw9g25bv15j5z07128ih4f8pgpq40s3y5681o7o7oe0n1z7274fkp735ae7h

XLVI sesja Rady Gminy Załuski 

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_sesja_xlvi.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 9.11.2022r./pliki/ugzaluski/protokol_nr_12.2022_000376.pdf

Nagranie z sesji http://ttps://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=ZPefvTopd9X7dPbc1nTJOqoZuduG4JYltdWfGNcAsULgPzWuUgsDM2WP0efyeDEI

 • Uchwała Nr 337/XLVI/22 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski na 2023 rok. /pliki/ugzaluski/uchwala_nr337.xlvi.22_000343.pdf (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 28 listopada ,. poz. 12151).
 • Uchwała Nr 338 /XLVI/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr338.xlvi.22_000344.pdf, (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 28 listopada ,. poz. 12152).
 • Uchwała Nr 339 /XLVI/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr339.xlvi.22_000345.pdf, (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 28 listopada ,. poz. 12153).
 • Uchwała Nr 340 /XLVI/22 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Załuski .  /pliki/ugzaluski/uchwala_nr340.xlvi.22_000346.pdf , (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 28 listopada ,. poz. 12154).
 • Uchwała Nr 341/XLVI/22 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych , położonych w miejscowości Sadówiec. /pliki/ugzaluski/uchwala_nr341.xlvi.22_000347.pdf
 • Uchwała Nr 342/XLVI/22 w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr342.xlvi.22_000348.pdf (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 28 listopada ,. poz. 12155).
 • Uchwała Nr 343/XLVI/22 w sprawie wprowadzenia regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze wód zbiornika wodnego położonego w Kroczewie ,Stróżewie i Wilamach . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr343.xlvi.22_000349.pdf , (  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 28 listopada ,. poz. 12156).

 

XLVII sesja Rady Gminy Załuski 

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_imiennych.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 5.12.2022r.- /pliki/ugzaluski/protokol_nr_13.xlvii.2022_000413.pdf

Nagranie z sesji: https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=VONZbIKd5EcuoI1zp32IJk9vsQBXU3QqCKPUBsvPJjH4oKphOH9HeYftHUpZ6rAa

 • Uchwała Nr 344/XLVII/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_344.xlvii.22_000380.pdf
 • Uchwała Nr 345/XLVII/22 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_345.xlvii.22_000378.pdf
 • Uchwała Nr 346/XLVII/22 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Nr 277/XXXV/22 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ./pliki/ugzaluski/uchwala_nr_346.xlvii.22_000384.pdf
 • Uchwała Nr 347/XLVII/22 w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, budowanego w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze Sp. z o. o., w tym określenia kryteriów pierwszeństwa , zasad przeprowadzenia oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryteriów pierwszeństwa ./pliki/ugzaluski/uchwala_nr_347.xlvii.22_000383.pdf , ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 14 grudnia ,. poz. 13657).
 • Uchwala Nr 348/XLVII/22w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Gminnym Klubie Dziecięcym Nr 1 w Kroczewie po zakończeniu projektu unijnego „ Gmina Załuski wspiera Maluchy !- utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski/pliki/ugzaluski/uchwala_nr_348.xlvii.22_000381.pdf , ( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 14 grudnia ,. poz. 13658).
 • Uchwała Nr 349/XLVII/22 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanej przy wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci , młodzieży i uczniów oraz rodziców. /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_349.xlvii.22_000382.pdf( Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego , z dnia 14 grudnia ,. poz. 13659).

 

XLVIII sesja Rady Gminy Załuski 

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_-_29.12.2022.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 29.12.2022r.- /pliki/ugzaluski/protokolnr_14.xlviii.2022_000457.pdf

Nagranie z sesji:http://ttps://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=dNrTnjHJTUKRy7lqn6zlsJLxDxfzGPa9u1pMJK62onofDeunta4rAgKjSUwBVrZ6

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-03 13:12:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-23 10:03:57
 • Liczba odsłon: 4802
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623340]

przewiń do góry