IV sesja Rady Gminy Załuski
 
 
           protokol_4_19.pdf
           sprostowanie_25.01.19.pdf  
 
           Wykaz imienny głosowań - Sesja IV 25.01.2019 r.
            wykaz_glosowan_imiennych_rada_gminy_zaluski_z_dnia_25.01.2019.pdf
        Nagranie z sesji - https://www.youtube.com/watch?v=Iod8u7PjL6I
 
 •   Uchwała Nr 21/IV/19 w sprawie przyjęcia na rok 2019 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
          uchwala_nr_21.iv.19.pdf

 • Uchwała Nr 22/IV/19 w sprawie przyjęcia na rok 2019 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
         uchwalanr_22.iv.19.pdf

 • Uchwała Nr 23/IV/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.
        uchwala.23.iv.19.pdf

 • Uchwała Nr 24/IV/19 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.
         uchwala.24.iv.19.pdf

 • Uchwała Nr 25/IV/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
         uchwala_nr_25.iv.19.pdf

 • Uchwała Nr 26/IV/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.
         uchwala_nr_26.iv.19.pdf

 • Uchwała Nr 27/IV/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup ramienia C do aparatury RTG na potrzeby SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego .
          uchwala.nr_.27.iv.19.pdf

 • Uchwała Nr 28/IV/19 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski na 2019 rok.
          uchwala_28.iv.19.pdf

 • Uchwała Nr 29/IV/19 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na 2019 rok.
          uchwala.nr.29.iv.19.pdf
 • Uchwała Nr 31/IV/19 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie , transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. uchwala_nr_31.iv.19.pdf
 
 
           protokol_5.pdf
           sprostowanie_22.02.19.pdf
        
          Wykaz imienny głosowań - Sesja V 22.02.2019 r.
         Nagranie z sesji - https://www.youtube.com/watch?v=5MP5ZQR9FYs
 • Uchwała Nr 32/V/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski .
          uchwala_nr_32_v_19.pdf
 • Uchwała Nr 33/V/19 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 .
          uchwalanr_33_v_19.pdf
 • Uchwała Nr 34/V/19 w sprawie podjęcia stanowiska odstąpienia od realizacji projektu pn:" Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski " nr projektu RPMA 09.02.01-14-066/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX " Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem ", Działania 9.2 " Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej " Poddziałanie 9.2.1 " Zwiększenie dostępności usług społecznych " .
          uchwala_34_v_19.pdf
 
 
 
           protokol_nr_6_.2019.pdf
           sprostowanie_29.03.19.pdf

          Wykaz imienny głosowań - Sesja IV 29.03.2019 r.
 • Uchwała Nr 35/VI/19 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego prowadzenia polityki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
          uchwala_35.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 36/VI/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski .
         uchwala_36.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 37/VI/19  w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 .
          uchwala_37.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 38 /VI/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
          uchwala_38.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 39/VI/19 w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2014-2020 w ramach osi LEADER .
          uchwala.39.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 40/VI/19 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Załuski .
          uchwala_40.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 41/VI/19  w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
          uchwala_41.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 42/VI/19 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
          uchwala_42.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 43/VI/19 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do Stowarzyszenia " Droga Ekspresowa S 10 " .
         uchwala_nr_43.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 44/VI/19 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
          uchwala_44.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 45/VI/19  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2019 roku.
         uchwala_45.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 46/VI/19  w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku .
          uchwala_46.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 47/VI/19 w sprawie likwidacji Przedszkola w Kroczewie .
           uchwala_47.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 48/VI/19  w sprawie przyjęcia " Programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych , literackich i artystycznych i innych konkursach promujących zdobywanie wiedzy ze szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski , oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Załuski , pobierających naukę w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Załuski.
          uchwala_48.vi.19.pdf
 • Uchwała Nr 49/VI/19  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski. 
          uchwala.49.vi.19.pdf
 
 
          Wykaz głosowań imiennych Sesja VIII z dnia 7.06.2019 r. -       
 
        Protokół z sesji

        protokol_7.06.19.pdf

Nagranie z sesji - https://www.youtube.com/watch?v=i6EspSMPPbg

 • Uchwała Nr 50/VII/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski
          uchwala_50.vii.19.pdf
 • Uchwała Nr 51/VII/19 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 .
           uchwala_nr_51.vii.19.pdf
 • Uchwała Nr 52/VII/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Załuski wotum zaufania.
          uchwala_52.vii.19.pdf
 • Uchwała Nr 53/VII/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2018 rok.
          uchwala_53.vii.19.pdf
 • Uchwała Nr 54/VII/19  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Załuski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
         uchwala_54.vii.19.pdf
 • Uchwała Nr 55/VII/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości.
          uchwala_55.vii.19.pdf
 • Uchwała Nr 56/VII/19 w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania .
           uchwala_56.vii.19.pdf
 
 
 
          Wykaz głosowań imiennych Sesja VIII z dnia 23.08.2019 r.
 
            Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 23.08.2019 r. - protokol_nr_5.viii.2019.pdf
 
 • Uchwała Nr 57/VIII/19 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Smulska .
          uchwala_57.viii.19.pdf
 • Uchwała Nr 58/VIII/19  w sprawie wniesienia zażalenia do Prezesa Państwowego Gospodarstw a Wodnego Wody Polskie na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie w sprawie negatywnej opinii do projektu regulaminu zaopatrzenia w wodę z dnia 29.03.2019 r. przyjętego uchwałą Nr 42/VI/19 Rady Gminy Załuski .
         uchwala_nr_58.viii.19.pdf,  zalacznik_do_zazalenia.pdf
 • Uchwała Nr 59/VIII/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Załuski prawa własności nieruchomości w miejscowości Załuski z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną .
          uchwala_59.viii.19.pdf
 • Uchwała Nr 60/VIII/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła .
         uchwala_nr_60.viii.19.pdf
 • Uchwała Nr 61/VIII/19  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn:" Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski ". 
          uchwala_nr_61.viii.19.pdf
 • Uchwała Nr 62/VIII/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski .
           uchwala_62.viii.19.pdf
 • Uchwała Nr 63/VIII/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
          uchwala_nr_63.viii.19.pdf
 
 
 
         Wykaz głosowań imiennych Sesja IX z dnia 27.09.2019 - wykaz_glosowan_na_sesji_ix.pdf
          Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 27.09.2019-    protokol_z_ix_sesji_rady_gminy_zaluski_..pdf
 • U chwała Nr 64/IX/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski
          uchwala_64.ix.19.pdf
 • Uchwała Nr 65/IX/19 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.
         uchwala_65.ix.19.pdf
 • Uchwała Nr 66/IX/19 zmieniająca Uchwałę Nr 26/IV/19 Rady Gminy Załuski z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu .
           uchwala_66.ix.19.pdf
 • Uchwała Nr 67 /IX/19 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej z dnia 25 stycznia 2019 roku Nr 25/IV/19 .
          uchwala_67.ix.19.pdf
 • Uchwała Nr 68 /IX/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 41/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
          uchwala_68.ix.19.pdf ( Dz.Urz. Woj.Maz. z dnia 01.10.2019 r. poz. 11339 ) 
 • Uchwała Nr 69/IX/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski od dnia 1 września 2019 roku.
          uchwala_69.ix.19.pdf ( Dz.Urz. Woj.Maz. z dnia 01.10.2019 r. poz. 11340) 
 • Uchwała Nr 70/IX/19 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Załuski .
          uchwala_70.ix.19.pdf ( Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 01.10.2019 r. poz. 11341) 
 • Uchwała Nr 71/IX/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/III/18 Rady Gminy Załuski z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 - 2023.
          uchwala_71.ix.19.pdf ( Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 01.10.2019 r. , poz. 11342) 
 • Uchwała Nr 72/IX/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby  objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019 -2023.
           uchwala_72.ix.19.pdf ( Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 01.10.2019 r. poz. 11343) 
 
Wykaz głosowań imiennych Sesja X z dnia 25.10.2019- wykaz_glosowan_z_sesji_25.10.2019_r..pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 25.10.2019 - protokol_z_sesji_25.10.2019.pdf
 
 • Uchwała Nr 73/X/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski .
         uchwala_73-sesja_25.10.2019.pdf
 • Uchwala Nr 74 /X/19 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 .
         uchwala_74-25.10.2019.pdf
 • Uchwała Nr 75/X/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.
         uchwala_75-25.10.2019.pdf ( Dz.Urz. Woj.Maz. z dnia 6.11.2019 r. poz. 12501) 
 • Uchwała Nr 76 /X/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
           uchwala_76.x.19_z_25.10.2019.pdf - ( Dz.Urz. Woj.Maz. z dnia 27.11.2019 r. , poz. 13610_) 
 • Uchwala Nr 77/X/19 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski .
           uchwala_77_-_25.10.2019.pdf ( Dz.Urz. Woj.Maz. z dnia 30.10.2019, poz. 12314) 
 • Uchwała Nr 78/X/19 uchylająca uchwałę Nr 27 /X/19 z dnia 25.01.2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup ramienia C do aparatu RTG na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku .
          uchwala_78_-_sesja_25.10.2019.pdf
 • Uchwala Nr 79/X/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku .
         uchwala_79-_sesja_25.101.2019.pdf
 • Uchwała Nr 80/X/19 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Załuski oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami .
         uchwala_80-25.10.2019.pdf
 
 
Wykaz głosowań imiennych Sesja XI z dnia 22.11.2019-  wykaz_glosowan_z_sesji_xi.pdf
 
Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 22.11.2019-  protokol_z_sesji_22.11.19.pdf
 • Uchwała Nr 81/XI/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski .
          uchwala_81.xi.19.pdf
 • Uchwała Nr 82/XI/19  w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 .
         uchwala_82.xi.19.pdf
 • Uchwała Nr 83/XI/19 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski na 2020 rok.
          uchwala_83.xi.19.pdf ( Dz.Urz. Woj.Maz. z dnia 28 .11.2019 r. poz. 13613 ) 
 • Uchwała Nr 84 /XI/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
          uchwala_84.xi.19.pdf ( Dz.Urz. Woj.Maz. z dnia 28.11.2019 , poz. 13614) , traci moc Uchwała Rady Gminy Załuski Nr 148/XXXII/2016 z dnia 16.11.2016 ) 
 • Uchwała Nr 85/XI/19  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego .
          uchwala_85.xi.19.pdf  ( Dz.Urz. Woj.Maz. z dnia 28.11.2019 r. poz. 13615) 
 • Uchwała Nr 86/XI/19  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski na lata 2019-2024.
         86.xi.19_uchwala.pdf  ( Dz.Urz. Woj.Maz. z dnia 28.11.2019 r. poz. 13616) 
 • Uchwała Nr 87/XI/19 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność gminy Załuski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
          uchwala_87.xi.19.pdf   ( Dz.Urz. Woj.Maz. z dnia 28.11.2019 r. poz. 13617) 
 • Uchwała Nr 88/XI/19  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.
          uchwala_88.xi.19.pdf  ( Dz.Urz. Woj.Maz. z dnia 27.11.2019 r. poz. 13611) - traci moc Uchwała Nr 75/X/19 z dnia 25.10.2019 r. 
 • Uchwała Nr 89/XI/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
         uchwala_89.xi.19.pdf ( Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 27.11.2019 r. poz. 13612 ) - traci moc Uchwala Rady Gminy Załuski Nr 76/X/19  z dnia 25.10.2019 r. 
 • Uchwała Nr 90/XI/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
         uchwala_90.xi.19.pdf  ( Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 28.11.2019 r. poz. 13618 ) , ( traci moc Uchwała Nr 149/XXXII/2016 z dnia 16.11.2016 r.
 
 
 
Wykaz głosowań imiennych Sesja XII z dnia 16.12.2019 - wykaz_glosowan_z_sesji_xii.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 16.12.2019 - protokol_9.pdf
 
 • Uchwała Nr 91/XII/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski .
          91xii.19.pdf
 • Uchwała Nr 92/XII/19 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 .
        uchwala_nr_92.xii.19.pdf
 
 
 
Wykaz głosowań imiennych Sesja XIII z dnia 30.12.2019 - wykaz_glosowan_na_sesji_30.12.2019.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 30.12.2019- protkol_30.12.2019.pdf
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-29 13:57:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-16 12:19:04
 • Liczba odsłon: 5214
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599458]

przewiń do góry