Zarządzenie 120.1.2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Gminnym
zarzadzenie_120_1_2019.pdf

Zarządzenie 120.2.2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu "Najaktywniejszy Czytelnik Biblioteki"
zarzadzanie_120_2_2019.pdf

Zarządzenie 120.3.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania procedury naboru
zarzadzenie_120_3_2019.pdf

Zarządzenie 120.4.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Gminy w Załuskach
zarzadzenie_120_4_2019.pdf

Zarządzenie 120.5.2019 z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia terminu IX Gminnego Festiwalu Truskawki - Załuski 2019 oraz powołania zespołu organizacyjnego tej imprezy.
zarzadzenie_120_5_2019.pdf

Zarządzenie 120.6.2019 z dnia 14.03.2019 r.  w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procesu naboru.
zarzadzenie_120_6_2019.pdf

Zarządzenie 120.7.2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procesu naboru.
zarzadzenie_120_7_2019.pdf

Zarządzenie Nr   120.8.2019   z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych do Urzędu Gminy Załuski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) 2019 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
zarzadzenie_120_8_2019.pdf

Zarządzenie nr 120.9.2019 z dnia 02.04.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru.
zarzadzenie_nr_120.9.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.10.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski"
zarzadzenie_120.10.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.11.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia I Gminnego Konkursu Piosenki "Załuskowe Nuty"
zarzadzenie_120_11_2019.pdf

Zarządzenie nr 120.12.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo, gm. Załuski działka 39 i 49"
zarzadzenie_120.12.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.13.2019 z dnia 07.06.2019 r. w sprawie ustalenia dnia 21 czerwca 2019 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracownikó9w Urzędu Gminy w Załuskach
zarzadzenie_120_13_2019.pdf

Zarządzenie nr 120.14.2019 z dnia 14.06.2019 roku w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów
zarzadzenie_120.14.2019.pdf

Zarządzenie 120.15.2019 z dnia 14.06.2019 roku w sprawie przyjęcia zmian w składzie Komisji Konkursowej I Gminnego Konkursu Piosenki "Załuskowe Nuty", powołanej Zarządzeniem nr 120.11.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
zarzadzenie_120.15.pdf

Zarządzenie nr 120.16.2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadań pod nazwą "Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski - 2019"
zarzadzenie_120.16.2019.pdf

Zarządzenie 120.17.2019 z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagrody Wójta Gminy Załuski "Złota Truskawka"
zarzadzenie_120.17.2019.pdf

Zarządzenie 120.18.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski za 2018 rok
zarzadzenie_120.18.2019.pdf

Zarządzenie 120.19.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej
zarzadzenie_120.19.2019.pdf

Zarządzenie 120.20.2019 z dnia 03.07.2019 roku w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadań pod nazwą "Budowa 2 zbiorników szczelnych bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego mieszkalnego wielorodzinnego w Załuskach na działce o numerze ew. 119"
zarzadzenie_120.20.2019.pdf

Zarządzenie 120.21.2019 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie i Kamienicy"
zarzadzenie_120.21.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.23.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie odwołania Pana Zygmunta Aleksandrowicza ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie
zarzadzenie_120.23.2019.pdf
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-P.4131.10.2019.PC
rozstrzygniecie_nadzorcze.pdf

Zarządzenie nr 120.24.2019 z dnia 06.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie, Kamienicy, Załuskach i Karolinowie"
zarzadzenie_120.24.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.25.2019 z dnia 06.08.2019 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadań pod nazwą "Bieżące remonty dróg gminnych na terenie gm. Załuski - 2019 "
  zarzadzenie_120.25.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.26.2019 z dnia 07.08.2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Kroczewie
rozporzadzenie_120.26.2019.pdf
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-P.4131.11.2019.PC
pismo_wojewody_mazowieckiego.pdf

Zarządzenie nr 120.27.2019 r. z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ilony Małgorzaty Muchowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
zarzadzenie_120.27.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.28.2019 r. z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Patrycji Grywińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
zarzadzenie_120.28.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.29.2019 r. z dnia 09.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Dowożenie dzieci di szkół w gm. Załuski oraz rozwożenie po zakończeniu zajęć w roku 2019/2020"
zarzadzenie_120.29.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.30.2019 r. z dnia 14.08.2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wniosku aplikacyjnego na operację typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach PROW 2014-2020
zarzadzenie_120.30.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.31.2019 r. z dnia 20.08.2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania wniosku aplikacyjnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
zarzadzenie_120.31.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.32.2019 z dnia 26.08.2019 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Dowożenie dzieci do szkół w gm. Załuski oraz rozwożenie po zakończeniu zajęć w roku 2019/2020"
scan1.pdf,  scan10001.pdf,  scan10002.pdf,  scan10003.pdf

Zarządzenie nr 120.33.2019 r. w sprawie zwolnienia Zofii Daniszewskiej z obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
zarzadzenie_120.33.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.34.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r w sprawie zwolnienia Ewy Dylewskiej z obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
120.34.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.35.2019 r. z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.37.2018 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy w Załuskach
zarzadzenie_120.35.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.36.2019 z dnia 05.09.2019 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. " O dbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski"
zarzadzenie_120.36.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.37.2019 r. z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego
120.37.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.38.2019 z dnia 5 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami
120.38.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.39.2019 z dnia 5 września 2019 r w sprawie upoważnienia do dokonywania czynno.ści związanych z wyborami
120.39.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.40.2019 z dnia 10.09.2019 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Nr 301216W w miejscowości Naborowo, gm. Załuski działka 39 i 49
zarzadzenie_120.40.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.41.2019 z dnia 23.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na podstawie art. 138o w zw. z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn. "Realizacja zajęć dla uczniów i nauczycieli w projekcie "Lepszy start w przyszłość dla uczniów szkół podstawowych gminy Załuski"
zarzadzenie_120.41.2019.pdf
regulamin.pdf

Zarządzenie nr 120.42.2019 z dnia 01.10.2019 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Załuski
zarzadzenie_120.42.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.43.2019 z dnia 15.10.2019 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Otwarte Strefy Aktywności w Koryciskach, Nowych Wrońskach, Kroczewie i Kamienicy".
120.43.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.44.2019 z dnia 17.10.2019 r. w sprawie sporządzenia i wniesienia skargi do WSA w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
zarzadzenie_120.44.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.45.2019 z dnia 21.10.2019 r. w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie
zarzadzenie_120.45.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.46.2019 z dnia 21.10.2019 rok w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie
zarzadzenie_120.46.2019.pdf
uzasadnienie do zarządzenia: uzasadnienie_do_120.46.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.47.2019 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. "Utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie".
zarzadzenie_120.47.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.48.2019 z dnia 28 października 2019 r w sprawie spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej
0120.48.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.49.2019 z dnia 04.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn."Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Załuski, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnych Instytucji Kultury w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r."
120.49.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.50.2019 z dnia 04.11.2019 r5. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych i dodatku energetycznym
120.50.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.51.2019 z dnia 4.11.2019 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań określonych w ustawie o Karcie dużej rodziny
120.51.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.52.2019 z dnia 4.11.2019 r. w sprawie przekazania zadań do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także rządowego programu "Dobry start" oraz upoważnienia Kierownika GOPS
120.52.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.53.2019  z dnia 12.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez wymianę czynników grzewczych w Gminie Załuski"
120.53.2019.pdf

Zarządzenie 120.54.2019  z dnia 14.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gm. Załuski"
120.54.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.55.2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Doposażenie bazy dydaktycznej szkół"
120.55.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.56.2019 z dnia 21.11.2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Socjalnej
zarzadzenie_120.56.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.57.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Moniki Trąbińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
zarzadzenie__120.57.2019.pdf

Zarządzenie 120.58.2019 z dnia 10.12.2019 r. w sprawie Regulaminu Wyboru Przedstawiciela Załogi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Załuski i Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach
zarzadzenie_120.58.2019.pdf
Regulamin regulamin_wyboru_przedstawiciela_pracownikow.pdf

Zarządzenie 120.59.2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych do Urzędu Gminy w Załuski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) 2020 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
120.59.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.60.2019  z dnia 31.12.2019 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Załuski i Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach
120.60.2019.pdf
regulamin_120.60.2019.pdf

Zarządzenie nr 120.62.2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Załuskach
120.62.2019.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Żelechowska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-18 14:38:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Burzyńska Wioleta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-22 14:01:28
  • Liczba odsłon: 3343
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622937]

przewiń do góry