Zarządzenie 120.1.2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środka trwałego z dnia 17.01.2014 r.

120.1.2014.pdf 

Zarządzenie 120.2.2014 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy w Załuskach z dnia 03.02.2014 r.

120.2.2014_i.pdf

120.2.2014_ii.pdfZarządzenie 120.3.2014 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Załuskach z dnia 28.02.2014 r.

120.3.2014.pdfZarządzenie 120.4.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn. "Modernizacja 170 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski" z dnia 03.03.2014 r.

120.4.2014.pdfZarządzenie 120.5.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznyc, na zadanie pn.: Zapewnienie dostepu do Internetu dla beneficjentów ostatecznych i świetlic utworzonych w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski" z dnia 03.03.2014 r.

120.5.2014r..pdfZarzadzenie 120.6.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Załuski, wiosna - jesień 2014 r." z dnia 04.03.2014 r.

120.6.2014r..pdfZarzadzenie 120.7.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn. "Modernizacja 170 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski" z dnia 25.03.2014 r.

120.7.2014r..pdfZarządzenie 120.8.2014 z dnia 28.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Przyłapani na czytaniu" .

0050.8.2014.pdf

 

Zarządzenie 120.9.2014 z dnia 8.04.2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami.

120.9.2014.pdfZarządzenie 120.10.2014 z dnia 8.04.2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia do doknynywania czynności związanych z wyborami.

120.10.2014.pdf 

Zarządzenie 120.11.2014  dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn.: "Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 08.04.2014

120.11.2014.pdf 

Zarządzenie 120.12.2014 dotyczące ustalenia dokumentacji zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Festiwal truskawki - Załuski 2014" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 08.04.2014

120.12.2014.pdf 

Zarządzenie 120.14.2014 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2014 dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach z dnia 25.04.2014 .

120.14.2014r..pdfZarządzenie 120.15.2014 w sprawie zmiany godzin otwarcia Urzędu Gminy Załuski w dniu 27.05.2014 z dnia 14.05.2014 .

120.15.2014r..pdf 

Zarządzenie 120.16.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn: "Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski" z dnia 16.05.2014 .

120.16.2014r..pdf 

Zarządzenie 120.17.2014 w sprawie przyjmowania dokumentów w depozyt, po przeprowadzeniu głosowania w obwodzie z dnia 16.05.2014 .

120.17.2014r..pdfZarządzenie 120.18.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn:

"Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska" z dnia 19.05.2014 .

120.18.2014r..pdfZarządzenie 120.19.2014 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Remont drogi gminnej przy boisku w Załuskach" z dnia 30.05.2014 .

120.19.2014r..pdf 

Zarządzenie 120.20.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania  o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: "Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach" z dnia 02.06.2014 .

120.20.2014r..pdf

  

Zarządzenie 120.21.2014 w sprawie przeprowadzenia komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn:"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie" z dnia 11.06.2014 .

120.21.2014r..pdf

  

Zarządzenie 120.22.2014 w sprawie wprowadzenia dnia 20 czerwca 2014 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach z dnia 12.06.2014.

120.22.2014r..pdf

 


 

Zarządzenie 120.23.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: "Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski" .

120.23.2014r.pdf

 Zarządzenie 120.24.2014 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

120_24_2014.pdf 

Zarządzenie 120.25.2014 w sprawie zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski za 2013 rok.

zarzadzenie_120_25_2015.pdf  Zarządzenie 120.26.2014 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Wykonanie remontu budynku gminnego mieszkalnego w Karolinowie.

120.26.2014.pdfZarządzenie 120.27.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski" z dnia 07.07.2014 .

120.27.2014.pdfZarządzenie 120.28.2014 w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną nauczycieli z dnia 07.07.2014.

120.28.2014.pdfZarządzenie 120.29.2014 w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów z dnia 07.07.2014.

120.29.2014.pdf 

Zarządzenie 120.30.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn."Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2014/2015 z dnia 10.07.2014 r.

120.30.2014.pdf 

Zarządzenie 120.31.2014 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 15.07.2014

120.31.2014.pdf 

Zarządzenie 120.32.2014 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski" z dnia 16.07.2014

120.32.2014.pdfZarządzenie 120.33.2014 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Załuski, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki Samorządowej z dnia 28.07.2014.

120.33.2014.pdfZarządzenie 120.34.2014 w sprawie powołania Komisji Egzamincyjnej dla Eweliny Górnej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dnia 29.07.2014 .

120.34.2014.pdfZarządzenie 120.35.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Joanny Augustyniak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dnia 29.07.2014

120.35.2014.pdfZarządzenie 120.36.2014 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Wykonanie remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie".

zarzadzenie_120_36_2014.pdfZarządzenie 120.37.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamowień publicznych na zadanie pn: " Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice gm.Załuski -

I etap".

zarzadzenie_120_37_2014.pdf 

Zarządzenie 120.38.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamowień publicznych na zadanie pn:" Remont i termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem kotłowni wbudowanej gazowej" .

zarzadzenie_120_38_2014r..pdfZarządzenie 120.39.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska .

zarzadzenie_120_39_2014r..pdfZarządzenie 120.40.2014 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Kroczewie .

zarzadzenie_120_40_2014r..pdfZarządzenie 120.41.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Zakup samochodu strażackiego".

zarzadzenie_120_41_2014r..pdfZarządzenie 120.42.2014 dot. ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załsuki oraz Urzędu Gminy Załsuki oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn:" Modernizacja wraz z budową kotłowni gazowej budynku z siedibą punktu informacji turystycznej i pracowni komputerowej w Załuskach oraz budowa placów zabaw w miejcowości Szczytno, Kamienica i Stróżewo", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

zarzadzenie_120_42_2014r..pdfZarządzenie 120.43.2014 dot. ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn:" Z kulturą i tradycją na co dzień ", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozowju Obszarów Wiesjkich.

zarzadzenie_120_43_2014r..pdfZarządzenie 120.44.2014 dot. ustalenia dokumentacji przyjetych zasad ( polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn:" Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajecia rozwijające kompetencje kluczowe- " Moja przyszłość".

zarzadzenie_120_44_2014r..pdfZarządzenie 120.45.2014 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwą " Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska ".

zarzadzenie_120_45_2014r..pdfZarządzenie 120.46.2014 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stróżewie".

zarzadzenie_120_46_2014r..pdfZarządzenie 120.47.2014 w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego " Załuskowy Skrzat Rycerz".

zarzadzenie_120.47.2014r..pdfZarządzenie 120.48.2014 w sprawie ogłoszenia konkursu literackiego " Załuskowy Skrzat Rycerz".

zarzadzenie_120.48.2014r..pdf
regulamin_konkursu_literackiego_skrzat.pdfZarządzenie 120.49.2014 dot. ustalenia dokumentacji przyjętych zasad ( polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski w zakresie procedur finansowych związanych z realizacja projektu pn:" Rozwój -Integracja_Praca -aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrozonych wyk.uczeniem zawodowym", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

zarzadzenie_120_49_2014r..pdfZarządzenie 120.50.2014 z dnia w sprawie ogłoszenia konkursu"Najaktywniejszy Czytelnik Biblioteki" .

zarzadzenie_120_50_2014r..pdfZarządzenie 120.51.2014 z dnia 1.10.2014 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwą " Remont i przebudowa istaniejącego budynku OSP w Smulskach".

zarzadzenie_120_51_2014r..pdfZarządzenie 120.52.2014 z dnia 16.10.2014 r.  w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z inwestycją pn:" Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice gm.Załuski -I etap gm.Załuski".

zarzadzenie_120_52_2014.pdfZarządzenie 120.53.2014 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczacych zadania pod nazwą " Wykonanie naprawy dachu na budynku po byłej Szkole Podstawowej w Karolinowie ".

zarzadzenie_120_53_2014r..pdfZarządzenie 120.54.2014 z dnia 10.11.2014 r. w sprawie przyjmowania dokumentów w depozyt, po przeprowadzeniu głosowania w obwodzie.

zarzadzenie_120_54_2014r..pdfZarządzenie 120.55.2014 z dnia 13.11.2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Socjalnej .

zarzadzenie_120_55_2014.pdf 

Zarządzenie 120.56.2014 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej komisji Stypedialnej do rozpatrywnia wniosków o pomoc materialną dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

zarzadzenie_120_56_2014.pdf

 

Zarządzenie 120.57.2014 z dnia 19.11.2014 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwa " Wykonanie instalacji odgromowej na budynku po byłej Szkole Podstawowej w Karolinowie wraz z robotami towarzyszącymi".

zarzadzenie_120_57_2014.pdfZarządzenie 120.58.2014 z dnia 3.12.2014 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dot. zadania pod nazwą "Remont i termomodernizacja budynku z wykonaniem kotłowni wbudowanej gazowej ".

zarzadzenie_120_58_2014.pdf 

Zarządzenie 120.59.2014 z dnia 28.11.2014 r.  w sprawie powołania komisji w celu sprawdzenia aktualnego stanu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykrycia ewentualnych usterek.

zarzadzenie_120_59_2014.pdfZarządzenie 120.60.2014 z dnia 2.12.2014r.  w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania z zakresu dostawy samochodu starżackiego ratowniczo-gaśniczego zakupionego na potrzeby OSP Nowe Wrońska w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą " Zakup samochodu strażackiego".

zarzadzenie_120_60_2014.pdfZarządzenie 120.61.2014 z dnia 2.12.2014r.   w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotna nauczycieli.

zarzadzenie_120_61_2014.pdf 

Zarządzenie 120.62.2014 z dnia 2.12.2014r.  w sprawie zawieszenia działalności świetlicy działającej

w pomieszczeniach OSP Szczytno.

zarzadzenie_120_62_2014.pdfZarządzenie 120.63.2014 z dnia 15.12.2014r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_120_63_2014.pdfZarządzenie 120.64.2014 z dnia 15.12.2014r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Remont i termomodernizacja budynku z wykonaniem kotłowni wbudowanej gazowej - Budowa szamba szczelnego".

zarzadzenie_120_64_2014.pdfZarządzenie 120.65.2014 z dnia 19.12.2014 r. w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Remont i termomodernizacja budynku z wykonaniem kotłowni wbudowanej gazowej - Budowa szamba szczelnego i przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi".

zarzadzenie_120_65_2014.pdfZarządzenie 120.66.2014 zdnia 30.12.2014 r.  w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Załuskach .

zarzadzenie120_66_2014.pdf 

Zarządzenie 120.67.2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0152/64/09 w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach .

zarzadzenie_120_67_2014r..pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-04 14:42:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-29 08:28:11
  • Liczba odsłon: 2505
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599630]

przewiń do góry