ROK 2020
 
     1. Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany ostatecznej  decyzji o ustaleniu
         lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Stróżewo.
      2. Pisma o uzgodnienie projektu decyzji lcp zmieniającej decyzję ostateczną
          w m. Stróżewo.   uzgodnienie_lcp_-_strozewo.pdf
      2a. Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję
            o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr ew. 198/11 w m. Stróżewo.
 
3. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr ew. 198/11 w m. Stróżewo.
 
      3. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2020)
 
          Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony w dniu 28 kwietnia 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na częściach działek nr ewid. 233/3, 233/4, 233/5 i 233/11 położonych w obrębie 0013 Wrońska, gm. Załuski.
 
 
      4. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2020)
 
          Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony w dniu 24 kwietnia 2020 r., (uzupełniony w dniu 7 maja 2020 r.) w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. Robocze MOP = do 0,5 MPa) na częściach działek nr ewid. 2, 55, 174 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, gm. Załuski.
 
 
     5. Obwieszczenie (WIR.6733.3.2020)
 
          Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony w dniu 27 kwietnia 2020 r., (skorygowany w dniu 8 maja 2020 r.) w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 położonych w miejscowości Stare Wrońska, obręb 0013 Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 położonych w miejscowości Proboszczewice, obręb 0014 Proboszczewice, gmina Joniec.
 
          6733_3_2020_obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_wronska_proboszczewice.pdf
 
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dwóch gmin: Gminy Załuski i Gminy Joniec. Organem uprawnionym do wydania decyzji wykraczającej poza obszar jednej gminy jest Wójt Gminy Załuski, ponieważ większa część obszaru inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Załuski. (art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
         6. Obwieszczenie (WIR.6733.3.2020)
 

zawiadamiam że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 położonych w  miejscowości Stare Wrońska, obręb 0013 Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 położonych w miejscowości Proboszczewice, obręb 0014 Proboszczewice, gmina Joniec, że Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej.

          6733_3_2020_obwieszczenie_o_uzgodnieniach_wronska_przyborowice.pdf

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dwóch gmin: Gminy Załuski i Gminy Joniec. Organem uprawnionym do wydania decyzji wykraczającej poza obszar jednej gminy jest Wójt Gminy Załuski, ponieważ większa część obszaru inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Załuski. (art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

7. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2020)

zawiadamiam że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 233/3, 233/4, 233/5 i 233/11 położonych w obrębie 0013 Wrońska, gm. Załuski celem zasilania budynku na dz. nr ewid. 224/12 w m. Wrońska, gm. Załuski Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej

           6733_1_2020_obwieszczenie_siec_nn_przeslana_do_uzgodnien_nowe_wronska.pdf

8. Obwieszczenie (WIR.6733.3.2020)

zawiadamiam że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 położonych w miejscowości Stare Wrońska, obręb 0013 Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 położonych w miejscowości Proboszczewice, obręb 0014 Proboszczewice, gmina Joniec, że Wójt Gminy Załuski w związku z uzupełnieniem wniosku przez Inwestora wystąpił ponownie
do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej.

6733_3_2020_obwieszczenie_o_uzgodnieniach_2_wronska_przyborowice.pdf

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dwóch gmin: Gminy Załuski i Gminy Joniec. Organem uprawnionym do wydania decyzji wykraczającej poza obszar jednej gminy jest Wójt Gminy Załuski, ponieważ większa część obszaru inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Załuski. (art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

9. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2020)

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 233/3, 233/4, 233/5 i 233/11 położonych w obrębie 0013 Wrońska, gm. Załuski celem zasilania budynku na dz. nr ewid. 224/12 w m. Wrońska, gm. Załuski

obwieszczenie_wronska_6733_1_2020_zgromadzone_materialy.pdf

10. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2020)

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. Robocze MOP = do 0,5 MPa) na działkach nr ewid. 2, 55, 174 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, gm. Załuski.

obwieszczenie_strozewo_6733_2_2020_zgromadzone_materialy.pdf

11. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2020)

Zawiadamienie, że w dniu 26 czerwca 2020 r.  została wydana decyzja WIR 6733.2.2020 na wniosek złożony w dniu 24 kwietnia 2020 r. przez GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o., Załuski 62A, 09-142 Załuski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działkach nr ewid. 174, 55, 2 położonych w miejscowości Stróżewo, obręb Stróżewo, gmina Załuski.

obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_6733_2_2020.pdf

12. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2020)

Zawiadamienie, że w dniu 30 czerwca 2020 r.  została wydana decyzja WIR 6733.1.2020 na wniosek złożony w dniu 28 kwietnia 2020 r. przez Pana Zbigniewa Kraśniewskiego, reprezentującego ZK-PROJEKT Zbigniew Kraśniewski, ul. Szczęśliwa 11, 09-100 Płońsk, działającego z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 233/3, 233/4, 233/5, 233/11 położonych w miejscowości Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski, celem zasilenia budynku na działce nr ewid. 224/12 w miejscowości Wrońska.

obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_6733_1_2020.pdf

13. Obwieszczenie (WIR.6733.3.2020)

zawiadamiam, że zostało zakończone zbieranie dokumentów, w tym niezbędnych uzgodnień, dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony  w dniu 27 kwietnia 2020 r., (skorygowany w dniu 8 maja 2020 r. i uzupełniony w dniu 15 czerwca 2020 r.) w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie  i przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 położonych w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski, na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 położonych w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec.

obwieszczenie_o_zgromadzonych_materialach_6733_3_2020.pdf

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dwóch gmin: Gminy Załuski i Gminy Joniec. Organem uprawnionym do wydania decyzji wykraczającej poza obszar jednej gminy jest Wójt Gminy Załuski, ponieważ większa część obszaru inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Załuski. (art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

14. Obwieszczenie (WIR.6733.4.2020)

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 9 lipca 2020 r., (uzupełniony w dniu 13 lipca 2020 r.) w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. Robocze MOP = do 0,5 MPa) na działkach nr ewid. 309 i 320 położonych w obrębie 0028 Złotopolice, gm. Załuski oraz na działkach nr ewid. 52, 54/2, 118, 117, 107, 106/4, 106/1, 31, 101/1, 100, 202, 204, 205, 215, 218, 201 położonych w obrębie 0003 Kamienica , gm. Załuski.

obwieszczenie_6733_4_2020_wszczecie_zlotopolice_kamienica.pdf

15. Obwieszczenie (WIR.6733.5.2020)

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 10 lipca 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN-15kV na działkach nr ewid. 98/1, 99 i 47/3 położonych w obrębie 0020 Stare Olszyny, gm. Załuski oraz na działce nr ewid. 69/1 położonej w obrębie 0016 Sadówiec, gm. Załuski oraz przebudowie stanowisk słupowych linii napowietrznej SN – 15 kV na działkach nr ewid. 25 i 47/3 położonych w obrębie 0020 Stare Olszyny, gm. Załuski.

obwieszczenie_6733_5_2020_wszczecie_stare_olszyny_sadowiec.pdf

16. Obwieszczenie (WIR.6733.6.2020)

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 10 lipca 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN-15kV na działkach nr ewid. 55, 25, 24, 23, 22, 2 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, gm. Załuski.

obwieszczenie_6733_6_2020_wszczecie_strozewo.pdf

17. Obwieszczenie (WIR.6733.3.2020)

zawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2020 r. została wydana decyzja WIR 6733.3.2020 na wniosek złożony w dniu 27 kwietnia 2020 r. (skorygowany w dniu 8 maja 2020 r. i uzupełniony w dniu 15 czerwca 2020 r.) w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 położonych w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski, na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 położonych w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec.

obwieszczenie_decyzja_wir_6733_3_2020.pdf

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dwóch gmin: Gminy Załuski i Gminy Joniec. Organem uprawnionym do wydania decyzji wykraczającej poza obszar jednej gminy jest Wójt Gminy Załuski, ponieważ większa część obszaru inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Załuski. (art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

18. Obwieszczenie (WIR.6733.6.2020)

Zawiadamiam, że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN-15kV na działkach nr ewid. 55, 25, 24, 23, 22, 2 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, gm. Załuski Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej.

obwieszczenie_strozewo_wir_6733_6_2020_przeslanie_do_uzgodnien.pdf

19. Obwieszczenie (WIR.6733.5.2020)

zawiadamiam, że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN-15kV na działkach nr ewid. 98/1, 99 i 47/3 położonych w obrębie 0020 Stare Olszyny, gm. Załuski oraz na działce nr ewid. 69/1 położonej w obrębie 0016 Sadówiec, gm. Załuski oraz przebudowie stanowisk słupowych linii napowietrznej SN – 15 kV na działkach nr ewid. 25 i 47/3 położonych w obrębie 0020 Stare Olszyny, gm. Załuski, Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej.

obwieszczenie_stare_olszyny_i_sadowiec_wir_6733_5_2020_przeslanie_do_uzgodnien.pdf

20. Obwieszczenie (WIR.6733.4.2020)

zawiadamiam, że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. Robocze MOP = do 0,5 MPa) na działkach nr ewid. 309 i 320 położonych w obrębie 0028 Złotopolice, gm. Załuski oraz na działkach nr ewid. 52, 54/2, 118, 117, 107, 106/4, 106/1, 31, 101/1, 100, 202, 204, 205, 215, 218, 201 położonych w obrębie 0003 Kamienica, gm. Załuski, Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej.

obwieszczenie_kamienica_i_zlotopolice_wir_6733_4_2020_przeslanie_do_uzgadnien.pdf

21. Obwieszczenie (WIR.6733.7.2020)

Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 3 sierpnia 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN-15kV na działkach nr ewid. 173, 216/1, 159, 154/1, 121/1 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, gm. Załuski oraz na działkach nr ewid. 77, 101, 88/1, 102, 47/1 położonych w obrębie 0020 Stare Olszyny, gm. Załuski.

obwieszczenie_wir_6733_7_2020_wszczecie_-_strozewo_-_stare_olszyny.pdf

22. Obwieszczenie (WIR.6733.6.2020)

zawiadamiam, że zostało zakończone zbieranie dokumentów, w tym niezbędnych uzgodnień, dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony  w dniu 10 lipca 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV na działkach nr ewid. 55, 25, 24, 23, 22, 2 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, gm. Załuski

obwieszczenie_strozewo___wir_6733_6_2020_o_zgromadzonych_materialach.pdf

23. Obwieszczenie (WIR.6733.7.2020)

zawiadamiam, że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN-15kV na działkach nr ewid. 173, 216/1, 159, 154/1, 121/1 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, gm. Załuski oraz  na działkach nr ewid. 77, 101, 88/1, 102, 47/1 położonych w obrębie 0020 Stare Olszyny, gm. Załuski Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej.

obwieszczenie_wir_6722_7_2020_przeslanie_do_uzgodnien_strozewo_stare_olszyny.pdf

24. Obwieszczenie (WIR.6733.5.2020)

zawiadamiam, że zostało zakończone zbieranie dokumentów, w tym niezbędnych uzgodnień, dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony w dniu 10 lipca 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV na działkach nr ewid. 98/1, 99 i 47/3 położonych w obrębie 0020 Stare Olszyny, gm. Załuski oraz na działce nr ewid. 69/1 położonej w obrębie 0016 Sadówiec, gm. Załuski oraz przebudowie stanowisk słupowych linii napowietrznej SN – 15 kV na działkach nr ewid. 25 i 47/3 położonych w obrębie 0020 Stare Olszyny, gm. Załuski.

obwieszczenie_wir_6733_5_2020_stare_olszyny_sadowiec_zgromadzone_materialy.pdf

25. Obwieszczenie (WIR.6733.4.2020)

zawiadamiam, że zostało zakończone zbieranie dokumentów, w tym niezbędnych uzgodnień, dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony w dniu 9 lipca 2020 r. (uzupełniony w dniu 13 lipca 200 r.), w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. Robocze MOP = do 0,5 MPa) na działkach nr ewid. 309 i 320 położonych w obrębie 0028 Złotopolice, gm. Załuski oraz na działkach nr ewid. 52, 54/2, 118, 117, 107, 106/4, 106/1, 31, 101/1, 100, 202, 204, 205, 215, 218, 201 położonych w obrębie 0003 Kamienica, gm. Załuski.

obwieszczenie_wir_6733_4_2020_zlotopolice_kamienica_zgromadzone_materialy.pdf

26. Obwieszczenie ( WIR 6733.6.2020)

zawiadamiam, że w dniu  8 września została wydana wydana decyzja WIR.6733.6.2020 na wniosek złożony w dniu 10 lipca 2020 w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV na działkach nr ewid. 55, 25, 24, 23,  22, 2 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, gm. Załuski

obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_wir._6733.6.2020.pdf

27. Obwieszczenie ( WIR 6733.7.2020)

zawiadamiam, że zostało zakończone zbieranie dokumentów w tym niezbędnych uzgodnień  dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony w dniu 10 lipca 2020 roku w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN-15 kV na działkach nr ewid. 173, 216/1, 159, 154/1, 121/1 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, gm. Załuski oraz na działkach nr ewid. 77, 101, 88/1, 102, 47/1 położonych w obrębie 0020 Stare Olszyny, gm. Załuski

obwieszczenie_wir._6733.7.2020.pdf

28. Obwieszczenie ( WIR 6733.5.2020)

zawiadamiam, że w dniu 23 września 2020 r. została wydana decyzja WIR 6733.5.2020 na wniosek złożony w dniu 10 lipca 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV na działkach nr ewid. 98/1, 99 i 47/3 położonych w obrębie 0020 Stare Olszyny, gm. Załuski oraz na działce nr ewid. 69/1 położonej w obrębie 0016 Sadówiec, gm. Załuski oraz przebudowie stanowisk słupowych linii napowietrznej SN – 15 kV na działkach nr ewid. 25 i 47/3 położonych w obrębie 0020 Stare Olszyny, gm. Załuski

obwieszczenie_o_wyd_decyzji_stare_olszyny_sadowiec_wir_6733_5_2020.pdf

29. Obwieszczenie ( WIR 6733.4.2020)

zawiadamiam, że w dniu 24 września 2020 r. została wydana decyzja WIR 6733.4.2020 na wniosek złożony w dniu 9 lipca 2020 r. (uzupełniony i skorygowany w dniu 13 lipca 2020 r.) w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. Robocze MOP = do 0,5 MPa) na działkach nr ewid. 309 i 320 położonych w obrębie 0028 Złotopolice, gm. Załuski oraz na działkach nr ewid. 52, 54/2, 118, 117, 107, 106/4, 106/1, 31, 101/1, 100, 202, 204, 205, 215, 218, 201 położonych w obrębie 0003 Kamienica, gm. Załuski.

obwieszczenie_o_wyd_decyzji_kamienica_zlotopolice_wir_6733_4_2020.pdf

30. Obwieszczenie ( WIR 6733.7.2020)

zawiadamiam. że w dniu 7 października 2020 r. została wydana decyzja WIR 6733.7.2020 na wniosek złożony w dniu 3 sierpnia 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN-15kV na działkach nr ewid. 173, 216/1, 159, 154/1, 121/1 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, gm. Załuski oraz na działkach nr ewid. 77, 101, 88/1, 102, 47/1 położonych w obrębie 0020 Stare Olszyny, gm. Załuski.

obwieszczenie_o_wyd_decyzji_strozewo_stare_olszyny_wir_6733_7_2020.pdf

30a. Obwieszczenie ( WIR 6733.7.2020)

zawiadamiam, ze w dniu 27 października 2020 r. zostało wydane postanowienie WIR 6733.7.2020 dokonujące sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Załuski nr 6733.7.2020 z dnia 7 października 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowych SN-15kV na działkach nr ewid. 173, 216/1, 159, 154/1, 121/1 położonych w  miejscowości Stróżewo, obręb Stróżewo, na działkach nr ewid. 77, 101, 88/1, 102, 47/1 położonej w  miejscowości Stare Olszyny, obręb Stare Olszyny, gmina Załuski w sposób następujący:

•    w sentencji ww. decyzji strona 1 w wierszu 12 licząc od góry, zwrot : „na działkach nr ewid. 73” zastępuje się zwrotem : „na działkach nr ewid.: 173”
•    w sentencji ww. decyzji strona 1 w wierszu 16 licząc od góry, zwrot : „na działkach nr ewid. 73” zastępuje się zwrotem : „na działkach nr ewid.: 173”

Pozostałe zapisy w decyzji pozostają bez zmian.

obwieszczenie_o_wyd_postanowienia_strozewo_stare_olszyny_wir_6733_7_2020.pdf

31. Obwieszczenie ( WIR 6733.8.2020)

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 27 października 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. Robocze MOP = do 0,5 MPa) na działce nr ewid. 309 położonej w obrębie 0028 Złotopolice, gm. Załuski.

wir_6733_8_2020_obwieszczenie_o_wszczeciu___siec_gazowa___zlotopolice.pdf

zawiadamiam, że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działce nr ewid. 309 położonej w miejscowości Złotopolice, obręb Złotopolice, gmina Załuski , Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego.

uzgodnienia_wir._6733.8.2020....pdf

obwieszczenie_wir_6733.8.2020.pdf

32. Obwieszczenie ( WIR 6733.8.2020)

Zawiadamiam, że zostało zakończone zbieranie dokumentów, w tym niezbędnych uzgodnień, dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony w dniu 27 października 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. Robocze MOP = do 0,5 MPa) na działce nr ewid. 309 położonej w obrębie 0028 Złotopolice, gm. Załuski.

wir_6733_8_2020_obwieszczenie_zlotopolice_-_zgromadzone_materialy_siec_gazowa.pdf

33. Obwieszczenie ( WIR 6733.8.2020)

zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2020 r. została wydana decyzja WIR 6733.8.2020 na wniosek złożony w dniu 27 października 2020 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. Robocze MOP = do 0,5 MPa) na działce nr ewid. 309 położonej w obrębie 0028 Złotopolice, gm. Załuski.

obwieszczenie_o_wyd_decyzji_zlotopolice_wir_6733_8_2020.pdf

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Frączak Urszula
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-02 13:46:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Czerwiński Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-28 10:57:32
  • Liczba odsłon: 2553
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599085]

przewiń do góry