Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Ewa Siwek  

tel. 23 66 19 013    wew. 102

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, dotyczących:

- sporządzenia w Rejestrze Stanu Cywilnego aktów urodzeń , małżeństw i zgonów ;
- przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ;
- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński ;
- przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem   małżeństwa ;
- sporządzanie odpisów zupełnych , skróconych i wielojęzycznych aktów urodzeń , małżeństw i zgonów ;
tworzenie akt zbiorowych do aktów urodzeń , małżeństw i zgonów , przechowywanie zabezpieczenie i konserwacja ksiąg USC ;
-sporządzanie i wydawanie zaświadczeń : o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą , o stanie cywilnym , o braku okoliczności zawarcia małżeństwa , o zamieszczonych bądź niezamieszczonych w RSC danych , dotyczących wskazanej osoby ;
- tworzenie i realizacja zleceń migracji aktów w Bazie Usług Stanu Cywilnego
- przygotowanie sprawozdań z zakresu realizacji zadań z USC;
- sprostowanie , odtworzenie , uzupełnienie, unieważnienie , ustalenie treści aktu stanu cywilnego;
- wpisywanie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą do Rejestru Stanu Cywilnego ;
- występowanie do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie ;
- prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i/lub nazwisk ;

  

Agnieszka Baryga - zastępca Kierownika USC

tel.23 66 19 013 wew.102


do zadań z-cy Kierownika USC należy prowadzenie sprawa związanych z :

- ewidencją ludności ;
- dowodami  osobistymi  ;
- rejestrem  wyborców;
-  kwalifikacją wojskową ;

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego    i ustawą z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska Dz.U.2016.10.t.j.)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.       Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) są:

1.        Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, 00-060 przy ul. Królewskiej 27-odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru;

2.        Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5- odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych, prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Załuskach.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych- Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy  pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem danych- Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem danych- Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Załuskach można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator- Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Załuskach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez email iodo@rt-net.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

·         Sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·         Sporządzenia aktu małżeństwa

·         Sporządzenia aktu zgonu

·         Przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego uznanie ojcostwa

·         Przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska ,noszonego przed zawarciem małżeństwa

·         Przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·         Przyjęcia oświadczeń małżonków, ze dziecko jednego z małżonków, będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko

·         Przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·         Wydania zaświadczeń o stanie cywilnym

·         Wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·         Wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

·         Wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/ wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·         Sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·         Realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów, potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

·         Realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·         Realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

·         Realizacji wniosku o zmianę imienia i nazwiska

·         Dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·         Wydania dokumentów z akt zbiorowych

·         Zameldowania

·         Nadania numeru PESEL

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego, wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie-Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe  rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1.        100 lat-akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, dotyczące aktu urodzenia

2.        80 lat-akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego, dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan  prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego , zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŻRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

·         Kierownik urzędu stanu cywilnego, sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

·         Kierownik urzędu stanu cywilnego, wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-02-28 07:45:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwek Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-10 14:42:44
  • Liczba odsłon: 6574
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623491]

przewiń do góry