Przedkładanie przez os. fizyczne, nie będące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest

 

Przedkładanie przez os. fizyczne, nie będące przedsiębiorcami informacji:
• o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich eksploatacji
• o wyrobach zawierających azbest, których eksploatacja została zakończona


I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
• Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
• Informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone
– formularze dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Załuski oraz Wydziale rozwoju i Promocji Gminy (pokój nr 20)

II. OPŁATY
Opłaty nie pobiera się

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Załuski 
Załuski 67

Telefon: (23) 66 19 289

IV. OSOBY DO KONTAKTU
Renata Gryszpanowicz- Inspektor ds. ochrony środowiska
Wydział Rozwoju i Promocji Gminy, pokój nr 20, tel. (23) 66 19 289

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
W zależności od stopnia trudności sprawy: niezwłocznie, w przypadku niekompletnych danych - do 30 dni.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
nie przysługuje

VII. PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm/
2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest /Dz. U. Nr 192 poz. 1876/
3) Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. Nr 101 poz. 628 z późn. zm./
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. Nr 71 poz. 649/

VIII. UWAGI
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, którą sporządza się w dwóch egzemplarzach.
• jeden egzemplarz osoba fizyczna przedkłada Wójtowi Gminy Załuski,
• drugi przechowuje przez okres 1 roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
1. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
2. Przydatność do dalszej eksploatacji określa się wg „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”
Właściciel, użytkownik wieczysty, lub zarządca nieruchomości przechowuje jeden egzemplarz oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz oceny przekazuje właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.
3. Przedsiębiorcy oraz osoby prawne przedmiotową informację przedkładają wojewodzie
4. Na podstawie art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska, kto nie przekazuje informacji o rodzaju i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (np. azbest.) podlega karze grzywny.

informacja_o_wyrobach_zawierajacych_azbest_i_miejscu_ich_wykorzystania.doc

informacja_o_zaprzestaniu_eksploatacji_wyrobow_zawierajacych_azbest.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gryszpanowicz Renata
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-07 16:43:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Gryszpanowicz Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-13 22:20:10
  • Liczba odsłon: 2061
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599133]

przewiń do góry