UCHWAŁY RADY GMINY ZAŁUSKI

2011 ROK

 

LUTY - 02.02.2011

Uchwała Nr 15/V/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

uchwala_nr15-2011.doc

Uchwała Nr 16/V/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

uchwala_nr16-2011.doc

Uchwała Nr 17/V/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011 – 2015.

uchwala_17-2011.doc

Uchwała Nr 18/V/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej
w Karolinowie.

uchwala_18-2011.doc

Uchwała Nr 19/V/2011 w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw.

uchwala_nr19-2011.doc

zal1.doc

Uchwała Nr 20/V/2011 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

uchwala_nr20-2011.doc

Uchwała Nr 21/V/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat od Banku Spółdzielczego, nieruchomości zabudowanej – działka ozn. ewid. nr 74 położona w Załuskach, gm. Załuski.

uchwala_nr21-2011.doc

Uchwała Nr 22/V/2011 w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Załuski na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego.

uchwala_nr22-2011.doc

Uchwała Nr 23/V/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Załuski Nr 133/XVIII/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

uchwala_nr23-2011.doc

Uchwała Nr 24/V/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

uchwala_nr24-2011.doc

Uchwała Nr 25/V/2011 w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

uchwala_nr25-2011.odt

Uchwała Nr 26/V/2011 w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski na 2011 rok.

uchwala_nr26.doc

Uchwała Nr 27/V/2011 w sprawie zmian w Statucie Gminy Załuski.

uchwala_nr27-2011.doc

Uchwała Nr 28/V/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2011 – 2020.

uchwala_nr_28-2011.doc

wpf-zal.1.xls

wpf-zal.2.xls

wpf-zal.3.xls

wpf-zal.4.xls

Uchwała Nr 29/V/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

uchwala_nr_29-20011.doc

zal_1.xls

zal_2.xls

zal_3.xls

zal_4..xls

zal_6..xls

zal_7..xls

 

MARZEC - 21.03.2011

Uchwała Nr 30/VI/2011 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

uchwala_nr_30-2011.doc

Uchwała Nr 31/VI/2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji.

uchwala_nr_31-2011.doc

Uchwała Nr 32/VI/2011 w sprawie wprowadzenia Statutu Przedszkola
w Kroczewie.

uchwala_nr_32-2011.doc

Uchwała Nr 33/VI/2011 w sprawie zmiany sieci i obwodów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Załuski.

uchwala_nr_33-2011.doc

Uchwała Nr 34/VI/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragment terenu w miejscowości Słotwin.

uchwala_nr_34-2011.doc

Uchwała Nr 35/VI/2011 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach.

uchwala_nr_35-2011.doc

Uchwała Nr 36/VI/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

uchwala_nr_36-2011.doc

Uchwała Nr 37/VI/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi płońskiemu.

uchwala_nr_37-2011.doc

Uchwała Nr 38/VI/2011 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

uchwala_nr_38-2011.doc

Uchwała Nr 39/VI/2011 w sprawie wysokości diet dla sołtysów.

uchwala_nr_39-2011.doc

Uchwała Nr 40/VI/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2011 – 2020.

uchwala_nr_40-2011.doc

wpf-zal.1.xls

zal.2.xls

wpf_zal.3.xls

przedsiewziecia-zal_4.xls

informacja_wojta.doc

Uchwała Nr 41/VI/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

uchwala_nr_41-2011.doc

doch_zal.1.xls

wyd_zal.2.xls

 

KWIECIEŃ - 20.04.2011

Uchwała Nr 42/VII/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Wrońska gminy Załuski.

uchwala_nr_42-2011.doc

Uchwała Nr 43/VII/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2011 – 2021.

Uchwała Nr 44/VII/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

uchwala_nr_44-2011.doc

Uchwała Nr 45/VII/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Załuski Nr 34/V/99 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Kroczewie

uchwala_nr_45.doc

Uchwała Nr 46/VII/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Załuski Nr 35/V/99 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Szczytnie.

uchwala_nr_46.doc

Uchwała Nr 47/VII/2011 w sprawie ustalenia liczby stałych Komisji Rady Gminy oraz przedmiotu ich działania.

uchwala_nr_47.doc

Uchwała Nr 48/VII/2011 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy oraz Przewodniczących tych komisji.

uchwala_nr_48.doc

 

MAJ - 30.05.2011

Uchwała Nr 49/VIII/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w planie Odnowy Miejscowości Załuski na lata 2010 – 2016.

uchwala_49-2011.doc

Uchwała Nr 50/VIII/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w planie Odnowy Miejscowości Wojny na lata 2010 – 2016.

uchwala_50-2011.doc

Uchwała Nr 51/VIII/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w planie Odnowy Miejscowości Smulska na lata 2010 – 2016.

uchwala_51-2011.doc

Uchwała Nr 52/VIII/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w Kroczewie prowadzone przez gminę Załuski.

uchwala_52-2011.doc

Uchwała Nr 53/VIII/2011 w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

uchwala_53-2011.doc

Uchwała Nr 54/VIII/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Załuski.

uchwala_54-2011.doc

Uchwała Nr 55/VIII/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

  uchwala_55-2011.doc

Uchwała Nr 56/VIII/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

uchwala_56-2011.doc

Uchwała Nr 57/VIII/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

uchwala_nr_57-2011.doc

 


LIPIEC - 11.07.2011

 

uchwała Nr 58/IX/2011 w sprawie wskazania szkoły w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego emeryta likwidowanej Szkoły Podstawowej w Karolinowie.

Uchwała Nr 59/IX/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 38/VI/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

uchwala_nr_59-2011.doc

Uchwała Nr 60/IX/2011 w sprawie zmian w statucie Przedszkola
w Kroczewie.

uchwala_nr_60-2011.doc  

Uchwała Nr 61/IX/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski.

uchwala_nr_61-2011.doc

Uchwała Nr 62/IX/2011 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Załuski.

uchwala_nr_62-2011.doc

Uchwała Nr 63/IX/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2011 – 2021.

Uchwała Nr 64/IX/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

uchwala_nr_64-2011.doc

Uchwała Nr 65/IX/2011 w sprawie przejęcia nieruchomości oznaczonej nr działek 70/12 i 70/13 w miejscowości Załuski na rzecz gminy Załuski.

uchwala_65-2011.doc


 

SIERPIEŃ - 08.08.2011

Uchwała Nr 66/X/2011 w sprawie przejęcia nieruchomości oznaczonej nr działek 70/12 i/lub w miejscowości Załuski na rzecz gminy Załuski.

uchwala_66-2011.doc

Uchwała Nr 67/X/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski.

uchwala_67-2011.doc

Uchwała Nr 68/IX/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2011-2021.

Uchwała Nr 69/IX/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na roK 2011.

uchwala_nr_69-2011.doc

 

WRZESIEŃ - 26.09.2011

Uchwała Nr 70/XI/2011 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

uchwala_70-2011.doc

Uchwała Nr 71/XI//2011 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn.” Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie pozimu i jakości życia społecznosci lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowędróg gminnych – I etap” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój”

uchwala_71-2011.doc

Uchwała Nr 72/XI/2011 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu bezpieczeństwa na drogach na lata 2012-2015”

uchwala_72-2011.doc

Uchwała Nr 73/XI/2011 w sprawie przystąpienia do współfinansowania inwestycji realizowanej przez Powiat Płoński pn : „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy drogą krajową nr 7 a drogą wojewódzką nr 571 poprzez modernizację drogi powiatowej nr 3073W Kroczewo-Wojny-Wilamy na odcinku długości 5450m” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

uchwala_73-2011.doc

Uchwała Nr 74/XI/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2011 – 2021.

Uchwała Nr 75/XI/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

uuchwala_nr_75-2011.doc

 

LISTOPAD - 16.11.2011

Uchwała Nr 76/XII/2011 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Z dnia 29 maja 2003 roku) na lata 2011 – 2015.

uchwala_nr_76-2011.doc

Uchwała Nr 77/XII/2011 w sprawie przystąpienia Gminy Załuski do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie II – Przyspieszenie e – Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e – usług pn. : Rozwój e - usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie

uchwala_nr_77-2011.doc

Uchwała Nr 78/XII/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2011 – 2021.

uchwala_78-2011.pdf

uzasadnienie_do__uchwaly.pdf

zal_1_str_1.pdf

zal_1_str_2.pdf

zal_1_str_3.pdf

zal_1_str_4.pdf

zal_1str_5.pdf

zal_1_str_6.pdf

zal_1_str_7.pdf

zal_1_str_8.pdf

zal_1_str_9.pdf

zal_1_str_10.pdf

zal_2_str_1.pdf

zal_2_str_2.pdf

zal_2_str_3.pdf

zal_2_str_4.pdf

zal_2_str_5.pdf

zal_2_str_6.pdf

zal_2_str_7.pdf

zal_2_str_8.pdf

zal_2_str_9.pdf

zal_2_str_10.pdf

zal_2_str_11.pdf

zal_2_str_12.pdf

Uchwała Nr 79/XII/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

uchwala_79-2011.pdf

uchwala.pdf

uzasadnienie_uchwala.pdf

uzasad.2.pdf

uzasad.3.pdf

zal.1.pdf

zalacznik_1.2.pdf

zalacznik_1.3.pdf

zalacznik_1.4.pdf

zal_2.pdf

zalacznik_2.2.pdf

zalacznik_2.3.pdf

zalacznik_2.4.pdf

zalacznik_2.5.pdf

zalacznik_2.6.pdf

zalacznik_2.7.pdf

zal_3.pdf

zal_4.pdf

zal_4.2.pdf

zal_4.3.pdf

zal_5.pdf

zal_5.2.pdf

zal_6.pdf

zal_6.2.pdf

zal_7.pdf

 

LISTOPAD - 30.11.2011

Uchwała Nr 80/XIII/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

uchwala_nr_80-2011.doc

Uchwała Nr 81/XIII/2011 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportu.

uchwala_nr_81-2011.doc

Uchwała Nr 82/XIII/2011 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

uchwala_nr_82-2011.doc

Uchwała Nr 83/XIII/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

uchwala_nr_83-2011.doc

Uchwała Nr 84/XIII/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości.

uchwala_nr_84.doc

uchwala_84_zal_1.doc

uchwala_84_zal_2.doc

Uchwała Nr 85/XIII/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2012 rok.

uchwala_nr_85-2011.doc

Uchwała Nr 86/XIII/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

uchwala_86-2011.2.2011.pdf

uchwala_86-2011.pdf

uchwala_uzasadnienie.pdf

uchwala_uzasadnienie.pdf

zal.1.pdf

zal.1.2.pdf

zal.2.pdf

zal.2.2.pdf

zal.2.3.pdf

zal.2.4.pdf

zal.2.5.pdf

zal.2.6.pdf

zal.2.7.pdf

zal.3.pdf

zal.3.2.pdf
zal.3.3.pdf

zal.4.pdf

zal.4.2.pdf

zal.5.pdf

zal.5.2.pdf

zal.6.pdf

zal.7.pdf  

zal_7.2.pdf

zal_8.pdf

zal_9.pdf


 GRUDZIEŃ - 28.12.2011

 

Uchwała Nr 87/XIV/2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

uchwala_87-2011.doc

Uchwała Nr 88/XIV/2011 uchylająca uchwałę Nr 37/VI/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

uchwala_88-2011.doc

Uchwała Nr 89/XIV/2011 w sprawie wydatków budżetu Gminy Załuski, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

uchwala_89-2011.doc

zalacznik_do_wyd.niewyg-2011..xls

Uchwała Nr 90/XIV/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2011 – 2021.

uchwala_90-2011.doc

wpf__zal.1.xls

wpf___zal2.xls

inf.doc

Uchwała Nr 91/XIV/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

uchwala_91-2011.doc

zalacznik1_do_uchwaly.xls

zalacznik2_do_uchwaly.xls

zal.3..xls

zal.4.xls

zal..5.xls

zal..6.xls

zal..7.xls

zal..8.xls

zal..9.xls

Uchwała Nr 92/XIV/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012– 2022.

uchwala_92-2011.doc

objasnienia_do_uchwaly.doc

informacjai.doc

Uchwała Nr 93/XIV/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na 2012 rok .

uchwala_93-2011.doc

opisowka_2011.doc

dochody___zal.1.xls

wydatki__zal_2.xls

zal__3.xls

zal__4.xls

zal_5.xls

zal.6.xls

zal__7.xls

zal__8.xls

zal__9.xls

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-04 12:55:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-19 12:24:07
  • Liczba odsłon: 3581
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599413]

przewiń do góry