UCHWAŁY RADY GMINY ZAŁUSKI

2009 ROK

 

STYCZEŃ

Uchwała Nr 150/XX/2009 w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski.

uchwala_nr_150-2009.doc

Uchwała Nr 151/XX/2009 w sprawie planu podziału środków w 2009 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach/przedszkolach prowadzonych przez Gminę Załuski.

uchwala_nr_151-2009.doc

Uchwała Nr 152/XX/2009 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds. opracowania projektu Statutu Gminy Załuski.

uchwala_nr_152-2009.doc

Uchwała Nr 153/XX/2009 w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

uchwala_nr_153-2009.doc

Uchwała Nr 154/XX/2009 w sprawie przyjęcia na 2009 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

uchwala_nr_154-2009.doc

Uchwała Nr 155/XX/2009 w sprawie przyjęcia na 2009 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii.

uchwala_nr_155-2009.doc

Uchwała Nr 156/XX/2009 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich postępowania.

uchwala_nr_156-2009.doc

Uchwała Nr 157/XX/2009 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski.

uchwala_nr_157-2009.doc

Uchwała Nr 158/XX/2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Załuski.

uchwala_nr_158-2009.doc

Uchwała Nr 159/XX/2009 sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Załuski.

uchwala_nr_159-2009.doc

Uchwała Nr 160/XX/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Załuski na 2009 rok.

uchwala_nr_160-2009.doc

Uchwała Nr 161/XX/2009 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych .

uchwala_nr_161-2009.doc

 

LUTY

Uchwała Nr 162/XXI/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Załuski do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

uchwala_nr_162-2009.doc

Uchwała Nr 163/XXI/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 154/XX/2009 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

uchwala_nr_163-2009.doc

Uchwała Nr 164/XXI/2009 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

uchwala_nr_164-2009.doc

Uchwała Nr 165/XXI/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XIV/2004 Rady Gminy Załuski z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian
w statucie Przedszkola w Kroczewie.

uchwala_nr_165-2009.doc

Uchwała Nr 166/XXI/2009 w sprawie przyjęcia projektu herbu gminy Załuski.

uchwala_nr_166-2009.doc

Uchwała Nr 167/XXI/2009 w sprawie przyjęcia projektu flagi gminy Załuski.

uchwala_nr_167-2009.doc

Uchwała Nr 168/XXI/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Załuski na 2009 rok.

uchwala_nr__168-2009.doc

 

MARZEC

Uchwała Nr 169/XXII/2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski na rzecz Powiatu Płońskiego.

uchwala_nr_169-2009.doc

Uchwała Nr 170/XXII/2009 w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Załuski.

uchwala_nr_170-2009.doc

Uchwała Nr 171/XXII/2009 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach projektu systemowego „Człowiek najlepsza inwestycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

uchwala_nr_171-2009.doc

Uchwała Nr 172/XXII/2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Załuski.

uchwala_nr_172-2009.doc

Uchwała Nr 173/XXII/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

uchwala_nr_173-2009.doc

 

KWIECIEŃ

Uchwała Nr 174/XXIII/2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i udzielenia  absolutorium  Wójtowi Gminy
z tego tytułu.

uchwala_nr_174-2009.doc

Uchwała Nr 175/XXIII/2009 w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski

uchwala_nr_175-2009.doc

Uchwała Nr 176/XXIII/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 110/XV/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Załuski na lata 2008 – 2010”.

uchwala_nr_176-2009.doc

uchwala_176-zalacznik_nr1.doc

Uchwała Nr 177/XXIII/2009 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

uchwala_nr_177-2009.doc

Uchwała nr 178/XXIII/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 

MAJ

Uchwała Nr 179/XXIV/2009 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Załuski.

uchwala_nr_179-2009.doc

uchwala_nr_179_zalacznik_nr_1.doc

Uchwała Nr 180/XXIV/2009 w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski.

uchwala_nr_180-2009.doc

Uchwała Nr 181/XXIV/2009 w sprawie przystąpienia przez Gminę Załuski do realizacji projektu „ Bez umiejętności nie ma kompetencji ” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe”.

uchwala_nr_181-2009.doc

Uchwała Nr 182/XXIV/2009 w sprawie przystąpienia przez Gminę Załuski do realizacji projektu „ Matematyka królową nauk ” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe”.

uchwala_nr_182-2009.doc

Uchwała Nr 183/XXIV/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 

CZERWIEC

  Uchwała Nr 184/XXV/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Załuski.

uchwala_nr_184-2009.doc

Uchwała Nr 185/XXV/2009 w sprawie przystąpienia przez Gminę Załuski do realizacji projektu „Północne Mazowsze Małe Przedszkola” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”.

uchwala_nr_185-2009.doc

Uchwała Nr 186/XXV/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXII/09 z dnia 30 marca w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach projektu systemowego „Człowiek najlepsza inwestycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

uchwala_nr_186-2009.doc

Uchwała Nr 187/XXV/2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

uchwala_nr_187-2009.doc

Uchwała Nr 188/XXV/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 88/XIII/2008 Rady Gminy Załuski z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Karolinowo.

uchwala_nr_188-2009.doc

Uchwała Nr 189/XXV/2009 w sprawie udzielenia dofinansowania dla Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Posterunku Policji w Załuskach .

uchwala_189-2009.doc

Uchwała Nr 190/XXV/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

uchwala_nr_190-2009.doc

 

SIERPIEŃ

Uchwała Nr 191/XXVI/2009 w sprawie wyrażenie zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa na drogach w Gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych – II etap” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” .

uchwala_nr_191-2009.doc

Uchwała Nr 192/XXVI/2009 w sprawie przyjęcia Aneksu I do „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach”.

uchwala_nr_192-2009.doc

uchwala_nr_192-2009_-_zalacznik_nr_1.doc

Uchwała Nr 193/XXVI/2009 w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 w ramach osi LEADER.

uchwala_nr_193-2009.doc

Uchwała Nr 194/XXVI/2009 w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2010 – 2012 w ramach programów operacyjnych.

uchwala_nr_194-2009.doc

Uchwała Nr 195/XXVI/2009 zmieniająca uchwałę Nr 177/XXIII/09 z dnia
9 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

uchwala_nr_195-2009.doc

Uchwała Nr 196/XXVI/2009 zmieniająca uchwałę Nr 42/IX/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy Załuski oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

uchwala_nr_196-2009.doc

Uchwała Nr 197/XXVI/2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Załuski

uchwala_nr_197-2009.doc

Uchwała Nr 198/XXVI/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

uchwala_nr_198-2009.doc

Uchwała Nr 199/XXVI/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

uchwala_nr_199-2009.doc

 

WRZESIEŃ

Uchwała Nr 200/XXVII/2009 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski w miejscowości Szczytno.

uchwala_nr-200-2009.doc

Uchwała Nr 201/XXVII/2009 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Soból o zmianie rodzaju miejscowości z „ kolonii ” na „wieś ”.

uchwala_nr-201-2009.doc

Uchwała Nr 202/XXVII/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta gminy Załuski.

uchwala_nr-202-2009.doc

Uchwała Nr 203/XXVII/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 

LISTOPAD

Uchwała Nr 204/XXVIII/2009 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

uchwala_nr_-204-2009.doc

Uchwała Nr 205/XXVIII/2009 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Sobole.

uchwala_nr-205-2009.doc

Uchwała Nr 206/XXVIII/2009 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kroczewo, gmina Załuski –

uchwala.206.xxviii.2010...doc  

zal.nr..1.jpg

zal.nr..2.jpg

zal.nr..3.jpg

zal.nr..4.jpg

Uchwała Nr 207/XXVIII/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski.

uchwala_nr-207-2009.doc

uchwala_nr-207-2009-zalacznik_nr_1.pdf

Uchwała Nr 208/XXVIII/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

uchwala_nr-208-2009.doc

Uchwała Nr 209/XXVIII/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r

uchwala_nr-209-2009.doc

 

LISTOPAD

Uchwała  Nr 210/XXIX/2009 w sprawie zmian w Statucie Przedszkola w Kroczewie. 

uchwala_nr_210-2009.doc

Uchwała Nr 211/XXIX/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Załuski do projektu pn. „Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności”.

uchwala_nr_211-2009.doc

Uchwała Nr 212/XXIX/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

uchwala_nr_212-2009.doc

Uchwała Nr 213/XXIX/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

uchwala.213-2009.doc

zalacznik.nr1.xls

zalacznik.nr.2.xls

inne_zal..xls

zalacznik.nr.5.xls

zalacznik.nr.6.xls

prognoz_dlugu.xls

 

GRUDZIEŃ

Uchwała Nr 214/XXX/2009   w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Załuski

uchwala_nr_214-09.doc

Uchwała Nr 215/XXX/2009  

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski

uchwala_nr_215-09.doc

Uchwała Nr216/XXX/2009 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Falbogi Wielkie.

uchwala.216.xxx.09.doc

zal_nr1_cz-b.jpg

zal_nr2_cz-b.jpg

zal.nr.4.jpg

zal.nr.5.jpg

Uchwała Nr 217/XXX/2009  

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Nr 177/XXIII/09 z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

uchwala_nr_217-2009.doc

przeplywy_pieniezne_oczyszczalnie.xls

Uchwała Nr 218/XXX/2009   w sprawie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego.

uchwala__nr_218-09.doc

uzasadnienie-niewygasy.doc

zalacznik_nr.1_do_wyd.niewyg-2009..xls

Uchwała Nr 219/XXX/2009  

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

uchwala_nr_219-xxx-09.doc

Uchwała Nr 220/XXX/2009

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

uchwala.nr.220-2009.doc

zal.nr.1.xls

zal.nr.2.xls

inne_zalaczniki..xls

zal.nr.5.xls

zal.nr.6.xls

prognoz_dlugu....xls

Uchwała Nr 221/XXX/2009 -  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.  

uchwala.nr.221-2009.doc

zal.nr.1.dochody.xls

zal.nr.1.xls

zal.nr.2.xls

zal.nr.3.nr.4.xls

zal.nr.5.xls

zal.nr . 6.xls

zal.nr.7.xls

zal.nr.8.xls

zal.nr . 9.xls

zal.nr . 10.xls

zal.nr . 11.xls

zal.nr. 12.xls

zal.nr. 13.xls

zał.nr. 14.xls

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-29 09:55:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Zakrzewska Marlena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-12 13:19:50
  • Liczba odsłon: 3224
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599218]

przewiń do góry