WYDANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO (urodzeń, małżeństw i zgonów)  oraz INNYCH ZAŚWIADCZEŃ Z AKTÓW STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z Rejestru Stanu Cywilnego można złożyć w wybranym urzędzie stanu cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wydawane są odpisy skrócone, zupełne i na drukach wielojęzycznych (w zależności od przeznaczenia, które deklaruje interesant) dotyczące tylko zdarzeń (urodzeń, małżeństw i zgonów):
- które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
- dokonana została transkrypcja zdarzeń, które wystąpiły  poza granicami kraju.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek_o_wydanie__odpisu_aktu_usc.2020.doc - dostępny także w Urzędzie Stanu Cywilnego.


WYMAGANE DOKUMENTY: Dokument tożsamości osoby  uprawnionej do uzyskania odpisu (tj. osób spokrewnionych: rodzice, dzieci, rodzeństwo i małżonek i osób, które mają interes prawny i faktyczny do uzyskania odpisu).
Uzasadniony wniosek ze wskazaniem celu wydania odpisu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa:
33,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego
22,00 zł - za wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego
22,00 zł - za wydanie odpisu skróconego na druku wielojęzycznym,
Opłaty te winny być wniesione na konto urzędu stanu cywilnego, który wyda stosowny odpis z Rejestru Stanu Cywilnego.

Nie podlegają opłacie odpisy aktów pobierane do wydania dokumentu tożsamości, spraw alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: gdy odpis aktu będzie wydawał Urząd Stanu Cywilnego w Załuskach:
opłata skarbowa płatna na rachunek  Urzędu Gminy w Załuskach - Bank Spółdzielczy w Płońsku: 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
-niezwłocznie po uiszczeniu opłaty skarbowej gdy akt jest przechowywany w USC Załuski.
-po 10 dniach gdy akt jest przechowywany w innym urzędzie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie odpisu

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Stanu Cywilnego w Załuskach, pokój nr 22

SPRAWĘ PROWADZI: kierownik USC.

INFORMACJE: USC Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski, tel. 23 66-19-013 w. 102      lub 73 444 22 36

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Art. 44 ustawy z dnia 28 listopada 2014. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 08.00-16.00, czwartek 08.00-18.00, piątek 08.00-14.00.

 

 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: 
1. zapewnienie złożone przed kierownikiem USC przez nupturientów i oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa.

WYMAGANE DOKUMENTY:             
1. ważny dokument tożsamości osób zamierzających zawrzeć małżeństwo (dowód osobisty lub paszport).
2. cudzoziemiec składa:
- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo
- jeżeli cudzoziemiec napotyka trudności w zdobyciu przedmiotowego dokumentu, należy przedłożyć postanowienie sądu zwalniające cudzoziemca z przedłożenia tego dokumentu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa: 84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego bądź wyznaniowego -"konkordatowego").
opłata dodatkowa - 1000,00 z ł, jeżeli ślub odbywa się poza lokalem USC.
 
SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłata skarbowa  na rachunek  Urzędu Gminy w Załuskach - Bank Spółdzielczy w Płońsku: 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- przyjęcie oświadczeń od nupturientów, sporządzenie aktu i wydanie odpisu
- przyjęcie w ustawowym terminie zaświadczenia stwierdzającego,że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego - sporządzenie aktu małżeństwa i wydanie odpisu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Stanu Cywilnego w Załuskach, pokój nr 22  

SPRAWĘ PROWADZI: kierownik USC.

INFORMACJE: USC Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski, tel. 23 66-19-013 w. 102      lub 73 444 22 36

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 76-79 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 08.00-16.00, czwartek 08.00-18.00, piątek 08.00-14.00.

   


REJESTRACJA AKTU URODZENIA DZIECKA

 

Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt narodzin lub możliwa jest online  (szczegóły na stronie:  https://www.gov.pl/cyfryzacja/rejestracja-narodzin-dziecka-online )

Osoba zgłaszająca:

  • jedno z rodziców, 
  • przedstawiciel ustawowy, 
  • opiekun matki
  • pełnomocnik (pełnomocnictwo udzielone przez rodziców na piśmie pod rygorem nieważności).  

WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. dowody osobiste rodziców dziecka
2. jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, w przypadku uznania ojcostwa konieczne jest również osobiste wstawiennictwo ojca.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa:  1 egzemplarz odpisu skróconego bezpośrednio po sporządzeniu aktu - bezpłatnie, każdy następny odpis - 22 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:   opłata skarbowa  na rachunek  Urzędu Gminy w Załuskach - Bank Spółdzielczy w Płońsku: 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: sporządzenie aktu, nadanie numeru PESEL, zameldowanie noworodka i wydanie odpisu aktu urodzenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Stanu Cywilnego w Załuskach

SPRAWĘ PROWADZI: kierownik USC

INFORMACJE:  USC Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski, tel. 23 66-19-013 w. 102      lub 73 444 22 36

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz.682).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO:   poniedziałek, wtorek, środa 08.00-16.00, czwartek 08.00-18.00, piątek 08.00-14.00.

 

   


SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

  Termin zgłoszenia zgonu do urzędu – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgonu.

WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. karta zgonu wydana przez lekarza
2. dowód osobisty zmarłego
3. dowód osobisty małżonka, jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim
4. dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa: 1 egzemplarz odpisu skróconego bezpośrednio po sporządzeniu aktu - bezpłatnie, każdy następny odpis - 22 zł .

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłata skarbowa  na rachunek  Urzędu Gminy w Załuskach - Bank Spółdzielczy w Płońsku: 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023.    

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: sporządzenie aktu zgonu, wydanie części karty zgonu dla administracji cmentarza i jednego odpisu aktu zgonu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Stanu Cywilnego w Załuskach, pokój nr 22.

SPRAWĘ PROWADZI: kierownik USC

INFORMACJE:  USC Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski, tel. 23 66-19-013 w. 102      lub 73 444 22 36

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 93,94 i  95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO:

poniedziałek, wtorek, środa 08.00-16.00, czwartek 08.00-18.00, piątek 08.00-14.00.

   

 


UMIEJSCOWIENIE (TRANSKRYPCJA) 

AKTU STANU CYWILNEGO


Transkrypcja to w pisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.

NIEZBĘDNY FORMULARZ:       podanie_-_transkrypcja_aktu_stanu_cywilnego.doc

dostępny także w Urzędzie Stanu Cywilnego w Załuskach

WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. Oryginał aktu stanu cywilnego sporządzony za granicą wraz z urzędowym tłumaczeniem 
2. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego.    

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa:
50,00 zł - za wydanie odpisu zupełnego po umiejscowieniu 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:   opłata skarbowa  na rachunek  Urzędu Gminy w Załuskach - Bank Spółdzielczy w Płońsku: 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023.    

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: czynność materialno-techniczna, a w przypadku odmowy decyzja administracyjna MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:

miejsce złożenia: Urząd Stanu Cywilnego w Załuskach, Załuski 67, 09-142 Załuski
miejsce odebrania: Urząd Stanu Cywilnego w Załuskach, Załuski 67, 09-142 Załuski lub drogą pocztową.

SPRAWĘ PROWADZI: Kierownik USC.

INFORMACJE: . USC Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski, tel. 23 66-19-013 w. 102      lub 73 444 22 36

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO:   poniedziałek, wtorek, środa 08.00-16.00, czwartek 08.00-18.00, piątek 08.00-14.00.

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwek Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-28 15:40:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwek Ewa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-10 13:46:14
  • Liczba odsłon: 4935
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599197]

przewiń do góry