Zarządzenie 120.1.2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pod nazwa : " Budowa i  modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie " zrealizowanego przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 " .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.1.12022.pdf

 

Zarządzenie 120.2.2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Wiedzy o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.2.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.3.2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.3.3022.pdf

 

Zarządzenie 120.4.2022 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.4.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.5.2022z dnia 17 01. 2022 r.  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.5.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.6.2022 z dnia 21.02.2022 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą :" Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski " poprzez wykonanie 90 przydomowych oczyszczalni ścieków .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.6.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.7.2022 z dnia 21 .02.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do wydawania decyzji administracyjnej  w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.7.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.8.2022 z dnia 3.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Budowa drogi gminnej nr 301229W Słotwin - Poczernin , gm.Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.8.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.9.2022 z dnia 4.03.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0152/40/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy dla Urzędu Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.9.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.10.2022 z dnia 16 .03.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.10.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.11.2022 z dnia 17 .03.2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.11.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.12.2022 z dnia 17.03.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski , gm.Załuski ".

  /pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.12.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.13.2022 z dnia 21.03.2022 w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.13.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.14.2022 z dnia 22.03.2022 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.14.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.15.2022 z dnia 07.04.2022 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie gminy .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.15.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.16.2022 z dnia 11.04.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

" Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski , gm. Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.16.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.17.2022 z dnia 27.04.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Rozbudowa drogi gminnej Nr 301225W Stróżewo - Przyborowice , gm.Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.17.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.18.2022 z dnia 28 .04.2022 w sprawie utworzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych Współuzależnionych  oraz Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

  /pliki/ugzaluski/120.18.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.19.2022  z dnia 10 .05.2022 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.19.2022_000147.pdf

 

Zarządzenie 120.20.2022 z dnia 20 .06.2022 w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie " etap Ib.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.20.2022_000203.pdf

 

Zarządzenie 120.21.2022 z dnia 21.06.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

" Termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Załuski etap 3".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.21.2022_000204.pdf

 

Zarządzenie 120.22.2022 z dnia 24.06.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.22.2022_000199.pdf

 

 

Zarządzenie 120.23.2022 z dnia 24.06.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.23.2022_000200.pdf

 

 

Zarządzenie 120.24.2022 z dnia 24.06.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w  Kamienicy.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.24.2022_000201.pdf

 

Zarządzenie 120.25.2022 z dnia 24.06.2022 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.22.2022 z dnia 24.06.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II  w Kroczewie .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.25.2022_000205.pdf

 

Zarządzenie 120.26.2022 z dnia 29 .06.2022 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski za 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.26.2022_000207.pdf

 

Zarządzenie 120.27.2022 z dnia 8.07.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.27.2022_000208.pdf

 

Zarządzenie 120.28.2022 z dnia 8.07.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.28.2022_000209.pdf

 

Zarządzenie 120.29.2022 z dnia 8.07.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Rozbudowa ulicznego oświetlenia energooszczędnego LED na terenie gminy Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.29.2022_000219.pdf

 

Zarządzenie 120.30.2022 z dnia 8.07.2022 w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych Parku Podworskiego w Kroczewie " realizowane jest przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V " Gospodarka przyjazna środowisku , działania  5.3 " Dziedzictwo kulturowe " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.30.2022_000213.pdf

 

Zarządzenie 120.31 .2022 z dnia 28 .07.2022 w sprawie ogłoszenia IV Gminnego Konkursu Piosenki " Załuskowe Nuty ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.31.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.32.2022 z dnia 12.08.2022 w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie Dacia Dokker.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.32.2022_000248.pdf

 

Zarządzenie 120.33.2022 z dnia 12.08.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.33.22_000232.pdf

 

Zarzadzenie120.34.2022 z dnia 12.08.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.34.22_000231.pdf

 

Zarzadzenie120.35.2022 z dnia 12.08.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.35.22_000230.pdf

 

Zarządzenie 120.36.2022 z dnia 17 .08.2022 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych , kierowników instytucji kultury Wójtowi Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.36.2022_000561.pdf

 

Zarządzenie 120.37.2022 z dnia 17 .08.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.37.2022_000235.pdf

 

Zarządzenie 120.38.2022 z dnia 17 .08.2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.38.2022_000234.pdf

 

Zarządzenie 120.39.2022 z dnia 17 sierpnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.39.2022_000385.pdf

 

Zarządzenie 120.40.2022 z dnia 7 września w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.32.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 10 czerwca 2020 roku.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.40.2022_000249.pdf

 

Zarządzenie 120.41.2022 z dnia 7 września w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.33.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 10 czerwca 2020 roku.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.41.2022_000250.pdf

 

Zarządzenie 120.42.2022 z dnia 7 września w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.34.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 10 czerwca 2020 roku.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.42.2022_000251.pdf

 

Zarządzenie 120.43.2022 z dnia 7 września w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.35.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 10 czerwca 2020 roku.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.43.2022_000252.pdf

 

Zarządzenie 120.44.2022 z dnia 7 września w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.36.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 10 czerwca 2020 roku.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.44.2022_000253.pdf

 

Zarządzenie 120.45.2022 z dnia 7 września w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.42.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 10 czerwca 2020 roku.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.45.2022_000254.pdf

 

Zarządzenie 120.46.2022 z dnia 7 września w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.43.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 10 czerwca 2020 roku.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.46.2022_000255.pdf

 

Zarządzenie 120.47.2022 z dnia 7 września w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.72.2020 Wójta Gminy Załuski z dnia 22 października 2020 roku.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.47.2022_000256.pdf

 

Zarządzenie 120.48.2022 z dnia 13 września w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Budowa kompleksu sanitarno - szatniowego w miejscowości Załuski ". 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.48.2022_000266.pdf

 

Zarządzenie 120.49.2022 z dnia 23 września  w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru prac dotyczących zadania pod nazwa " Zakup masztu i flagi oraz instalacja w msc. Szczytno

w ramach projektu " Pod biało - czerwoną " .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.49.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.50.2022 z dnia 29 września w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą : " Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice , gm.Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.50.2022_000275.pdf

 

Zarządzenie 120.51.2022 z dnia 29 września zmieniające zarządzenie Nr 120.22.2021 Wójta Gminy Załuski z dnia 4 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych i powołania jego składu w Urzędzie Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.51.2022_000276.pdf

 

Zarządzenie 120.52.2022 z dnia 30 września w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa- Gospodarza .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.52.2022_000291.pdf

 

Zarządzenie 120.53.2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.53.2022_000294.pdf

 

Zarządzenie 120.54.2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych oraz do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w ramach prowadzonych postępowań .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.54.2022_000293.pdf

 

Zarządzenie 120 .55. 2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w ramach prowadzonych postępowań o wypłatę dodatku węglowego. 
/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.55.2022_000292.pdf

 

Zarządzenie 120.56.2022 z dnia 18 października 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.56.2022_000301.pdf

 

Zarządzenie 120.57.2022 z dnia 19 października 2022 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Ożywienie potencjału turystycznego Gminy Załuski poprzez poprawę walorów użytkowych parku podworskiego w Kroczewie " realizowane jest przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V " Gospodarka przyjazna środowisku " Działania 5.3 " Dziedzictwo kulturowe " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.57.2022_000325.pdf

 

Zarządzenie 120.58.2022 z dnia 27 października w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:          " Zakup energii elektrycznej dla Gminy Załuski oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.58.2022_000335.pdf

 

Zarządzenie 120.59.2022 z dnia 8 listopada w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: " Zakup energii elektrycznej dla Gminy Załuski oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.59.2022_000336.pdf

 

Zarządzenie 120.60.2022 z dnia 15 listopada w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.60.2022_000374.pdf

 

Zarządzenie 120.61.2022 z dnia 18 listopada w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:" Zakup energii elektrycznej dla Gminy Załuski oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.61.2022_000351.pdf

 

Zarządzenie 120.62.2022 z dnia 24 listopada w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwa :" Budowa drogi gminnej w miejscowości Załuski , gm. Załuski ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.62.2022_000370.pdf

 

Zarządzenie 120.63.2022 z dnia 1 grudnia w sprawie ustalenia Instrukcji w sprawie ewidencji podatków , opłat , nieopodatkowanych należności budżetowych w Urzędzie Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.63.2022_000394.pdf

 

Zarządzenie 120.64.2022 z dnia 2 grudnia w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą " Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Załuski " poprzez wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Nowe Olszyny ". 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.64.2022_000389.pdf

 

Zarządzenie 120.65.2022 z dnia 2 grudnia w sprawie powołania komisji zdawczo - odbiorczej ds. zadania przekazania sprzętu jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Załuskach.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.65.2022_000386.pdf

 

Zarządzenie 120.66.2022 z dnia 8 grudnia w sprawie powołania oraz ustalenia trybu pracy i szczegółowych zadań Gminnej Komisji do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną nauczycieli .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.66.2022_000387.pdf

 

Zarządzenie 120.67.2022 z dnia 8 grudnia w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwa : " Budowa drogi gminnej nr 301229 W Słotwin - Poczernin , gm.Załuski " . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.67.2022_000428.pdf

 

Zarządzenie 120.68.2022 z dnia 13 grudnia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

" Dowożenie dzieci do szkół w gm.Załuski oraz rozwożenie po zakończeniu zajęć od 2.01.2023 do 22.12.2023 ".

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.68.2022_000391.pdf

 

Zarządzenie 120.69.2022 z dnia 14 grudnia w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Załuski i Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.69.2022_000412.pdf

 

Zarządzenie 120.70.2022 z dnia 14 grudnia w sprawie powołania komisji do odbioru robot dotyczących zadania pod nazwa : " Budowa kompleksu sanitarno - szatniowego w miejscowości Załuski " .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.70.2022_000392.pdf

 

Zarządzenie 120.71.2022 z dnia 14 grudnia w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowania w sprawach wypłaty dodatku elektrycznego.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.71.2022_000415.pdf

 

Zarządzenie 120.72.2022 z dnia 14 grudnia w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego oraz do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w ramach prowadzonych postępowań.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie120.72.2022_000416.pdf

 

Zarządzenie 120,73.2022  z dnia 14 grudnia w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.73.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.74.2022 z dnia 27 grudnia w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Załuskach . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.74.2022.pdf

 

Zarządzenie 120.75.2022 z dnia 30 grudnia w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.75.2022_000476.pdf

 

Zarządzenie 120.76.2022 z dnia 30 grudnia w sprawie wykonania budżetu na rok 2023 .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_120.76.2022_000504.pdf

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-03 13:17:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-24 08:55:48
  • Liczba odsłon: 3505
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623345]

przewiń do góry