VII Sesja Rady Gminy Załuski - 14.01.2015 r . protokol_nr_1.pdf


Uchwała nr 15/VII/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Załuski do zawarcia porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Zarządem Powiatu Płońskiego w ramach którego na terenie gminy Załuski utworzony zostanie Punkt Rejestrowania i Wydawania Oświadczeń.

uchwala_15_2015.pdf

Uchwała Nr 16/VII/2015   w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych.

uchwala_16_2015.pdf

Uchwała Nr 17/VII/2015 w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

uchwala_17_2015.pdf

Uchwała Nr 18/VII/2015 w sprawie   uchwalenia Regulaminu   utrzymania czystości i porządku na terenie   gminy Załuski.

uchwala_18_2015.pdf


Uchwała Nr 19/VII/2015 w sprawie przyjęcia Strategii   Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Załuski   na lata 2015-2024.

uchwala_19-2015.pdf

zalacznik_strategia.pdf

Uchwała Nr 20/VII/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli   oraz warunki i sposób ich przyznawania .

uchwala_20_2015.pdf

Uchwała Nr 21/VII/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds. opracowania projektu Statutu Gminy Załuski.

uchwala_21_2015.pdf

Uchwała Nr 22/VII/2015 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski na 2015 rok.

uchwala_22_2015.pdf


Uchwała Nr 23/VII/2015   w sprawie uchwalenia ramowego planu   pracy Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska   na 2015 rok.

uchwala_23_2015.pdf

Uchwała Nr 24/VII/2015 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji ds. Szkolnictwa, Zdrowia, Samorządności i Porządku   Publicznego na 2015 rok.

uchwala_24_2015.pdf

Uchwała Nr 25/VII/2015 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy   Załuski na 2015 rok.

uchwala_25_2015.pdf

Uchwała Nr 26/VII/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2015-2022

uchwala26-2015.pdf

zal_1_26.pdf

zal2_26.pdf

objasnienia_do_wpf.pdf


Uchwała Nr 27/VII/2015   w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na   2015 r.

uchwala27-2015.pdf

zal1_27.doc

zal2_27.doc

zal3.pdf

zal4.pdf

zal5.pdf

zal6.pdf

zal7.pdf

zal8.pdf

zal9.pdf

zal10.pdf


VIII Sesja Rady Gminy Załuski - 02.02.2015 r.  protokol_nr2.pdf


Uchwała Nr 28/VIII/2015 w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy SPZZOZ
w Płońsku.

uchwala_28-2015.pdf

Uchwała Nr 29/VII/2015 w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw.

uchwala_29-2015.pdf


IX Sesja Rady Gminy Załuski - 10.02.2015 r.  protokol_nr 3.pdf

Uchwała Nr 30/IX/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2015-2022.

  uchwala_30.pdf

Uchwała Nr 31/IX/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

uchwala_31.pdf

X Sesja Rady Gminy Załuski - 25.03.2015 r.    protokol_4-.pdf

Uchwała Nr 32/X/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragmenty terenu w miejscowości Gostolin.

uchwala-32.2015.pdf
  zal.2gost.doc
zal3_g_2015_r.pdf

Rozstrzygniecie Nadzorcze z 24 kwietnia 2015 r .
rozstrzygniecie.pdf

Uchwała Nr 33/X/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr. ew.70/5 i 70/17 oraz 118, 119 i 120 położonych w miejscowości Załuski, gm. Załuski.
  uchwala_33-2015.pdf
   zal_nr_2_zaluski.doc
zal3.pdf

Rozstrzygniecie Nadzorcze z dnia 28 kwietnia 2015 r.  rozstrzygniecie.pdf

Uchwała Nr 34/X/2015 w sprawie sprzedaży udziału Gminy Załuski w prawie własności nieruchomości w obrębie Stróżewo, gm. Załuski

uchwala-34.2015.pdf

Uchwała Nr 35/X/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2015 roku.

uchwala-35.2015.pdf

Uchwała Nr 36/X/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

uchwala-36_2015.pdf

  Uchwała Nr 37/X/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.

uchwala-37.2015.pdf

Uchwała Nr 38/X/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2015-2022.

wpf-uchwala.pdf
wieloletnia_prognoza_finansowa-zal1.pdf
wykaz_przedsiewziec_do_wpf-zal.2.pdf
objasnienia_do_wpf-2015.pdf

Uchwała Nr 39/X/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015.

uchwala_zmiany-2015.pdf
dochody-zal1.pdf
wydatki-zal2.pdf
zal3_zb2015.pdf
zal4_zb.pdf  
zal5_zb.pdf
zal6.pdf
zal7.zb.pdf
zal8.pdf  
zal9.pdf

XI Sesja Rady Gminy Załuski - 27.04.2015 r. prot_5.pdf

XII Sesja Rady Gminy Załuski - 18.05.2015 r. prot_6.pdf

  Uchwała Nr 40/XII/2015   w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Załuski za wyniki w nauce, sporcie, osiągnięcia artystyczne i inne szczególne osiągnięcia.
stypendia_motywacyjne.pdf
 
 
Uchwała Nr 41/XII/2015   w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczenie wody z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie gminy Zału ski
uchwala_taryfa.pdf

Uchwała Nr 42/XII/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr 16/VII/2015 Rady Gminy załuski z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
uchwala_gppirpa__zmiana.pdf

Uchwała Nr 43/XII/2015
w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Załuski.
uchwala-sdm.pdf

Uchwała Nr 44/XII/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2015-2022
Uchwała Nr 45/XII/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 .


XIII Sesja Rady Gminy Załuski - 03.06.2015 r prot_7.pdf

 
Uchwała Nr 46/XIII/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży z klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku, zamieszkujących na terenie gminy Załuski.
uchwala46.pdf

Uchwała Nr 47/XIII/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
uchwala47.pdf

Uchwała Nr 48/XIII/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Załuski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
uchwlal48.pdf

 
 
Uchwała Nr 49/XIII/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2015-2022.
uchwala49.pdf

  Uchwała Nr 50/XIII/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 .

uchwala50.pdf

 
XIV Sesja Rady Gminy Załuski - 22.06.2015 r  protokol_8.pdf
 

  Uchwała Nr 51/XIV/2015 w sprawie likwidacji Klubu Integracji Społecznej w Gminie Załuski .
    uchwala_51.pdf

  Uchwała Nr 52/XIV/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata         
  2015-2022.
uchwala_52.pdf
zal1-52.pdf
zal.2-52.pdf

Uchwała Nr 53/XIV/2015
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015 .
uchwala-53.pdf
zal.1_-53.pdf
zal.2-53.pdf
zal.3-53.pdf
zal.4-53.pdf
zal.5-53.pdf
zal.6-53.pdf
 

  XV Sesja Rady Gminy Załuski - 31.08.2015 r  protokol.pdf
Uchwała Nr 54/XV/2015   w sprawie zarządzenia konsultacji w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Załuski w sprawie Strategii Gminy Załuski na lata 2015-2020.
uchwala-54.pdf
strategia_rozwoju_gminy.pdf  
formularz.pdf
 
Uchwała Nr 55/XV/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach.
uchwala_55.pdf
 
Uchwała Nr 56/XV/2015
w sprawie uzupełniania udziału Gminy Załuski w Banku Spółdzielczym w Załuskach.
uchwala_56.pdf

Uchwała Nr 57/XV/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2015-2022.
wpf-uchwala.doc
wpf-zal.1.pdf
wpf-zal.2.pdf
objasnienia.pdf
 

Uchwała Nr 58/XV/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 .
uchwala_58.pdf
zal-1.58.pdf
zal-2.58.pdf
zal.3-58.pdf
zal-4-58.pdf
zal_5-58.pdf
zal_6-58.pdf
zal_7-58.pdf
XVI Sesja Rady Gminy Załuski - 28.10.2015 r  protokol_16.pdf

Uchwała Nr 59/XVI/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Załuski .
uchwala_59.pdf

Uchwała Nr 60/XVI/2015
w sprawie zmiany parametrów drzew przy jednoczesnym wykonaniu nasadzeń zamiennych drzewami w tym samym gatunku w miejscu usuwanych drzew.
uchwala_60.pdf

Uchwała Nr 61/XVI/2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Załuski oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
uchwal_61.pdf

 

XVII Sesja Rady Gminy Załuski - 16.11.2015 protokol_17.pdf

Uchwała Nr 62/XVII/2015 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej
uchwala_nr_62.pdf

  Uchwała Nr 63/XVII/2015 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Załuski w zakresie polityki mieszkaniowej .
uchwala_nr_63.pdf

Uchwała Nr 64/XVII/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
uchwala_nr_64.pdf

Uchwała Nr 65/XVII/2015
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
uchwala_nr_65.pdf
 
 
 
Uchwała Nr 66/XVII/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
uchwala_nr_66.pdf
zalacznik_nr_1_-_65.pdf
zalacznik_nr_2-65.pdf
Uchwała Nr 67/XVII/2015
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Załuski w 2016 roku.
uchwala_67.pdf

 
Uchwała Nr 68/XVII/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
uchwala68.pdf

Uchwała Nr 69/XVII/2015
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
uchwala_69.pdf
zal1-69.docx
zal2-69.docx
zal3-69.docx
zal4-69.docx
zal5-69.docx
zal6-69.docx

Uchwała Nr 70/XVII/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
uchwala_70.pdf

Uchwała Nr 71/XVII/2015 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
uchwala_71.pdf

Uchwała Nr 72/XVII/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2015-2022.
uchwlaa72.pdf
zal-.pdf
zal_.pdf

Uchwała Nr 73/XVII/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015