XLIX sesja Rady Gminy Załuski 

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wyniki_glosowan_19stycznia_2023.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 19.01.2023r.-/pliki/ugzaluski/protokol_nr_1.2023_000500.pdf

Nagranie z sesji- http://ttps://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=BH2r3QhfGfvNFfpEo9rtEVzYUEpOJh30dqWzPjlPngdzOhN4Ge8VOL0jJ3PVMY7O

 • Uchwała Nr 362/XLIX/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023. /pliki/ugzaluski/uchwala362.xlix.23_000465.pdf , (Dziennik Urzędowy Woj.Maz. z dnia 25 stycznia 2023 r. poz. 787)
 • Uchwała Nr 363/XLIX/23 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych , w tym     w formie posiłku , od osób objętych wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 . /pliki/ugzaluski/uchwala363.xlix.23_000463.pdf, (Dziennik Urzędowy Woj.Maz. z dnia 25 stycznia 2023 r. poz. 788)
 • Uchwała Nr 364/XLIX/23 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 248/XXXI/21 Rady Gminy Załuski z dnia 29 października 2021 roku w sprawie utworzenia Klubu " Senior +"  w Załuskach . /pliki/ugzaluski/uchwala364.xlix.23_000459.pdf
 • Uchwała Nr 365/XLIX/23 w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na rok 2023 . /pliki/ugzaluski/uchwala365.xlix.23_000464.pdf
 • Uchwała Nr 366/XLIX/23 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski na 2023 rok. /pliki/ugzaluski/uchwala366.xlix.23_000460.pdf
 • Uchwała Nr 367/XLIX/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwala_nr_367.xlix.23_000456.pdf
 • Uchwała Nr 368/XLIX/23 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. /pliki/ugzaluski/uchwala368.xlix.23_000462.pdf
 • Uchwała Nr 369/XLIX/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanej przy wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci , młodzieży i uczniów oraz rodziców . /pliki/ugzaluski/uchwala369.xlix.23_000461.pdf ( Dziennik Urzędowy Woj.Maz. z dnia 25 stycznia 2023 r. poz. 789) .

 

L sesja Rady Gminy Załuski 

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wynki_glosowan_imiennych_9.03.2023__000509.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 9.03.2023- /pliki/ugzaluski/protokol_nr_2.23_000537.pdf

Nagranie z sesji - https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=SesahcuyeDOgCfjdOvcfrG8iEdCTTx2LrPk3Juf3TfSvcHdujtmCfrB06CaElZ1v

 

LI sesja Rady Gminy Załuski 

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wyniki_glosowan.pdf , /pliki/ugzaluski/lista_glosowan_radny_a.jasinski__000551.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 4.04.2023-  /pliki/ugzaluski/protokol_nr_3.2023_000569.pdf

Nagranie z sesji -https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=8d9YqpqX1RaK9B6XJpDvB5Cs9Atb1CPVKfFuOnLGufp19U0D6RydhpJeXN3LmliV

 

LII sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_sesja_12.05.2023.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 12.05.2023-  /pliki/ugzaluski/protokol_4.2023_000614.pdf

Nagranie z sesji - https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=C0daDYLqL17dsCMZ1zPazygUJ4sk05ia9LeoQkuI5U8pwe08uO7hogBhVHazH0Hl

 

LIII sesja Rady Gminy Załuski ( nadzwyczajna)

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_sesja_29.05.2023.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 29.05.2023-  /pliki/ugzaluski/protokol_nr_5.2023_000657.pdf

Nagranie z sesji https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=RbpNK9hBV2j5vblGiROfSwL12Ah1SdRooYwukVNDhZ6vGicoh6T5luZnn3XuZ6P0

 

LIV sesja Rady Gminy Załuski

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wyniki_glosowan_26.06.2023_000642.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia /pliki/ugzaluski/protokol_nr_6.2023__000661.pdf

Nagranie z sesji - https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=YgeSrqMM1jg2OCLnLGCc9esFcCULnliOB8tXLNf7sXMSB9W8jAeH4jZM4916OKEF

 

LV sesja Rady Gminy Załuski ( nadzwyczajna) 

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wyniki_glosowania_08.08.2023__000659.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 08.08.2023 - /pliki/ugzaluski/protokol_nr_7.2023__000662.pdf

Nagranie z sesji - https://portal.posiedzenia.pl/ZALUSKI?action=video&id=Nrf28wRNzsevpRRCDpvu2TiTSJABK7WUTxpve2YvBtU0h8vXbZN27tKHK4gdwHxG

 

LVI sesja Rady Gminy Załuski 

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/glosowania_18.08.2023.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 18.08.2023 - /pliki/ugzaluski/protokol_nr_8.2023_000684.pdf

Nagranie z sesji -https://zaluski.posiedzenia.pl/?action=video&id=1LqNCZbOB7hLmFP8wVKFp0AFnmZ5kg4RHrzYu21Mq0ns3C1A43tXFsGuln9BW6J7

 • Uchwała Nr 403/LVI/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski . /pliki/ugzaluski/uchwala_403.23_000674.pdf
 • Uchwała Nr 404/LVI/23 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023 . /pliki/ugzaluski/uchwala_404.23_000663.pdf
 • Uchwała Nr 405/LVI/23 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce pod firmą " SIM Północne Mazowsze " Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie . /pliki/ugzaluski/uchwala_405.23_000665.pdf
 • Uchwała Nr 406/LVI/23 zmieniająca  uchwały Nr 129/XVI/20 Rady Gminy Załuski z dnia 5.06.2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie oraz nadania statutu , Nr 148/XIX/20 Rady Gminy Załuski z dnia 14.08.2020 r. zmieniającą uchwałę Nr 129/XVI/20 Rady Gminy Załuski z dnia 05.06.2020 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie oraz nadania statutu Nr 164 /XXI/20 Rady Gminy Załuski z dnia 27.11.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 148/XIX/20 Rady Gminy Załuski z dnia 14.08.2020 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego nr 1 w Kroczewie oraz nadania statutu. /pliki/ugzaluski/uchwala_406.23_000664.pdf, ( Dziennik Urzędowy Woj.Maz. z dnia 6 września 2023 r. poz. 9924) .
 • Uchwała Nr 407/LVI/23 w sprawie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze./pliki/ugzaluski/uchwala_407.23_000667.pdf
 • Uchwała Nr 408/LVI/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Załuskach./pliki/ugzaluski/uchwala_408.23_000668.pdf , ( traci mocc uchwała Nr 270/XXXVIII/2010 Rady Gminy Załuski z dnia 25 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Załuskach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. ) , ( Dziennik Urzędowy Woj.Maz. z dnia 5 września 2023 r. poz. 9876) .
 • Uchwała Nr 409/LVI/23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki w konkursach sportowych, przedmiotowych, literackich i artystycznych i  innych konkursach promujących zdobywanie wiedzy ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski, oraz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Załuski, pobierających naukę w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Załuski”. /pliki/ugzaluski/uchwala_409.23_000669.pdf, ( Dziennik Urzędowy Woj.Maz. z dnia 6 września 2023 r. poz. 9925) .
 • Uchwała Nr 410/LVI/23 w sprawie zmiany uchwały Nr 374/L/23 Rady Gminy Załuski z dnia 9 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2023 roku./pliki/ugzaluski/uchwala_410.23_000670.pdf , ( Dziennik Urzędowy Woj.Maz. z dnia 6 września 2023 r. poz. 9926) .
 • Uchwała Nr 411/LVI/23 w sprawie zmiany uchwały nr 86/XI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Załuski na lata 2019-2024./pliki/ugzaluski/uchwala_411.23_000671.pdf, ( Dziennik Urzędowy Woj.Maz. z dnia 6 września 2023 r. poz. 9927) .
 • Uchwała Nr 412/LVI/23 w sprawie przyjęcia regulaminu udostępniania i korzystania ze sprzętu wodnego – rowerów wodnych i kajaków turystycznych/pliki/ugzaluski/uchwala_412.23_000666.pdf. ( Dziennik Urzędowy Woj.Maz. z dnia 6 września 2023 r. poz. 9928) .

 

LVII sesja Rady Gminy Załuski ( nadzwyczajna)

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/glosowania1.09.2023.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 1.09.2023 - /pliki/ugzaluski/protokol_nr_9.2023__000694.pdf

Nagranie z sesji- https://zaluski.posiedzenia.pl/?action=video&id=YAXzE9chQQxKTtp4a0Z6IyMYN2WLUnJ6NELHErMLM5f3VUegm5Y7NvED3DSp8tMc

 

LVIII sesja Rady Gminy Załuski  (nadzwyczajna)

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wyniki_glosowania_-_19.09.2023.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 19.09.2023 -/pliki/ugzaluski/protokol_10.lviii.23_000703.pdf

Nagranie z sesji-https://zaluski.posiedzenia.pl/?action=video&id=wcxwIlrm8UwihPWQ6dZbaFUsodytJsLXJTn4Ba88QBIEJ0n7r1NUGI9zF9auQWAt

 

LIX sesja Rady Gminy Załuski 

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_-_10.10.2023.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 10.10.2023 -/pliki/ugzaluski/protokol_nr_11.pdf

Nagranie z sesji: https://zaluski.posiedzenia.pl/?action=video&id=pktcXirangt7jKb52V58r2xJZt7oFTZEdfQ2gNkfQpmc8C2grongMrMcB7SyTAXm

 • Uchwała Nr 416/LIX/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski - /pliki/ugzaluski/uchwala_416.2023__000707.pdf
 • Uchwała Nr 417/LIX/23 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023./pliki/ugzaluski/uchwala_417.2023__000706.pdf
 • Uchwała Nr 418/LIX/23 w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XLVII/22 Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Gminnym Klubie Dziecięcym Nr 1 w Kroczewie po zakończeniu projektu unijnego „ Gmina Załuski wspiera Maluchy ! – utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Załuski./pliki/ugzaluski/uchwala_418.2023__000708.pdf , ( Dziennik Urzędowy Woj.Maz. z dnia 18 października 2023 r. poz. 11450) .

LX sesja Rady Gminy Załuski ( nadzwyczajna)

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wykaz_glosowan_sesji_lx.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 2.11.2023 -/pliki/ugzaluski/protokol_nr_12.pdf

Nagranie z sesji: https://zaluski.posiedzenia.pl/?action=video&id=reqfGIh6EMqgPoUA2s3RNqvTfWo56ZJuRcspI7wJ4q9GqXQu5buQEZoZTC0NV0SU

 

LXI sesja Rady Gminy Załuski 

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wyniki_glosowan_-29.11.2023.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 29.11.2023 - /pliki/ugzaluski/protokol_nr_13.2023.pdf

Nagranie z sesji- https://zaluski.posiedzenia.pl/?action=video&id=vAckbjVejQudCP2k1jTNSMN6eNt4d5lG2PGnOB0rRQ7iu5RCVQB48pUtiRbMZhMX

LXII sesja Rady Gminy Załuski 

Wykaz głosowań imiennych -/pliki/ugzaluski/wyniki_glosowan_imiennych_-_28.12.2023.pdf

Protokół z Sesji Rady Gminy z dnia 28.12.2023 /pliki/ugzaluski/protokol_nr_14.2023.pdf

Nagranie z sesji-https://zaluski.posiedzenia.pl/?action=video&id=aGwg2iFNalTMbtdPTEdJHwZLQ84gYWnQYA8iFURgybHRz5HYxBkqj8Ay3556QX68

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-05 11:08:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-16 13:27:21
 • Liczba odsłon: 2926
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622916]

przewiń do góry