Wybory samorządowe w Gminie Załuski

U W A G A! 
Rozwiązanie Gminnych i obwodowych komisji wyborczych
postanowienie_nr_152_2011.jpg  postanowienie Komisarza Wyborczego                     w Ciechanowie


Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2010 roku termin na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego , określony w art.40c ust.2 Ordynacji wyborczej stosownie do art.205 ust.2 Ordynacji wyborczej został przesunięty z dnia 11 listopada  na 12 listopada 2010 r.
W związku z tym informujemy, że Urząd Gminy w Załuskach  jest czynny           w dniu 12 listopada 2010 roku .  wniosek-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-2010.doc

Zmiana lokalu wyborczego w Załuskach:
w dniu 21 listopada 2010 roku głosowanie będzie odbywało się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach                                                               ( I piętro)  dla osób niepełnosprawnych zostanie udostępniony schodołaz.


Przepisy prawne dotyczące wyborów samorządowych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 roku w sprawie  zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,  Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  rozporzadzenie_wybory_2010.pdf

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
ordynacja_wyborcza_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_-_wersja_aktualna.pdf

Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta
ustawa_o_bezposrednim_wyborze_wojta_burmistrza_prezydenta_-_wersja_aktualna.pdf

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy w wyborach w 2010 r. 


KOMUNIKAT 

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

komunikat.doc

Informacja  o tworzeniu komitetów wyborczych  dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego  informacja-tworzenie-komitetow.doc

Załączniki, druki:

zal_nr_1-_zawiadomienie__komitet_wyborczy_partii_politycznej.doc

zal_nr_2-_oswiadczenie_pelnomocnika_wyborczego.doc

zal_nr_3-_oswiadczenie_pelnomocnika_finansowego.doc

zal_nr_4-_zawiadomienie_koalicyjny_komitet_wyborczy.doc

zal_nr_5-_zawiadomienie_komitet_wyborczy_organizacji.doc

zal_nr_6_-oswiadczenie_o_utworzeniu_kww.doc

zal_nr_7_-oswiadczenie_o_utworzeniu__kww_tylko_jedna_gmina_ponizej_20tys.doc

zal_nr_8-_wykaz_podpisow.doc

zal_nr_9-_zawiadomienie_komitet_wyborczy_wyborcow.doc

zal_nr_10-oswiadczenie_czlonka_komitetu.doc

zal_nr_11-_oswiadczenie_pelnomocnika_wyborczego_kww-1_gmina.doc

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie  o tworzeniu Komitetów wyborczych dla wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego   informacja_komisarza.pdf

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.   3-42-10.doc

wniosek-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-2010.doc

Informacja  Państwowej Komisji Wyborczej  w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli 
Unii Europejskiej  niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast   3-43-10.doc

UCHWAŁA  PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 4 września 2006 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych                       w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy  uchwalapkw.doc

Informacja Wójta Gminy Załuski w sprawie bezpłatnego umieszczania ogłoszeń wyborczych przez Komitety Wyborcze na terenie Gminy Załuski.   informacja-wojta-nr1-2010.doc

Obwieszczenie Wójta Gminy o podziale gminy na okręgi wyborcze  obwieszczenie-okregi-zaluski.doc

Obwieszczenie Starosty Płońskiego o podziale na okręgi wyborcze  obwieszczenie-starosty.pdf     

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podziale na okręgi wyborcze  obwieszczenie-marszalka-wojewodztwa.pdf

Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów   i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

uchwalapowolaniegw.doc
zmiana_-_powolywanie_komisji_2.doc

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej w Załuskach  postanowienie-nr-232-10.pdf   
zalacznik-nr48-postanowienie-nr232.2010.pdf

Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
zalacznik_nr_2_do_powolywania_komisji-2.doc

Wytyczne dla komisji terytorialnych:
wytyczne_dla_komisji_terytorialnych_do_dnia_glosowania_-_zalacznik.pdf

Zgaszanie kandydatów na radnych:  informacja-zglaszanie-kandydatow-na-radnych.doc

Załączniki:
3-44-10_zal_1_-_wykaz_poparcia.doc

3-44-10_zal_2_-_zgloszenie_listy.pdf

3-44-10_zal_3_-_zgoda_na_kandydowanie_radny.pdf

3-44-10_zal_4_-_oswiadczenie_lustracyjne.pdf

3-44-10_zal_5_-_informacja_o_oswiadczeniu_lustracyjnym.pdf

3-44-10_zal_6_-_oswiadczenie_obywatela_ue.pdf

3-44-10_zal_7_-_zgloszenie_kandydat_na_wojta.pdf

3-44-10_zal_8_-_zgoda_na_kandydowanie_wojt.pdf

Uchwała PKW w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu
i sejmiku województwa  uchwalapkw-wzor-potwierdzenia.pdf

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa
uchwalapkw-zmieniajaca-wzor-potwierdzenia-kandydat-na-radnego.doc

Uchwała PKW w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta  uchwalapkw-wzor-potwierdzenia-na-wojta.pdf

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta 
uchwalapkw-zmieniajaca-wzor-potwierdzenia-kandydat-na-wojta.doc

WYJAŚNIENIA PKW o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach
związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych  w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. wyjasnienia-gospodarka-finansowa-komitetow-zkf-703-12-10.pdf

Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.   

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych  postanowienie-nr-48.doc

Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie   zalacznik-nr1-postanowienie-nr48.doc

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach  informacja-o-skladzie-komisji_gminnej.doc

Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Płońsku  informacja-sklad-komisji-powiatowej.pdf

Harmonogram dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta   harmonogram-dyzurow-gkw-zaluski.doc

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach z dnia 23 października 2010 roku w sprawie przedłużenia terminu zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyszczególnionych okręgach wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski w sprawie obwodów głosowania w Gminie Załuski

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach z dnia 28 października 2010 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Załuski w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku  obwieszczenie-wojt-gminy-zaluski1.pdf

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach z dnia 28 października 2010 roku o przeprowadzaniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Załuski

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2  obwieszczenie-radny-okreg-nr2.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5  obwieszczenie-radny-okreg-nr5.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8 obwieszczenie-radny-okreg-nr8.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9  obwieszczenie-radny-okreg-nr9.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14  obwieszczenie-radny-okreg-nr14.pdf

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów zarejestrowanych  w wyborach do rady gminy Załuski   uchwalagkw-numery-list.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 2 listopada 2010 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Załuski zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Załuskach z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  uchwalagkw-sklad-obwodowych-komisji-wyborczych.pdf

Wójt Gminy Załuski zwołał pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych na dzień 8 listopada 2010 r. godz. 15:30 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Załuskach.

Informacja Wójta Gminy Załuski z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie sporządzenia spisu wyborców

Wyniki wyborów do rady gminy Załuski  wyniki-wyboryradnych-2010.doc

Wyniki wyborów wójta gminy  Załuski   wyniki-wyborow-wojtgminy-2010.doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Urszula Szybińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-28 12:46:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Urszula Szybińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-05 12:28:53
  • Liczba odsłon: 3554
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599140]

przewiń do góry