Zarządzenie 120.1.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Załuski, wiosna - jesień 2013" z dnia 01.03.2013 .

120.1.2013.pdfZarządzenie 120.2.2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Socjalnej z dnia 05.03.2013 r.

120.2.2013.pdfZarządzenie 120.3.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na zadanie pn.: "Bieżące utrzymanie dróg żwirowych i gruntowych na terenie gminy Załuski, wiosna - jesień 2013" z dnia 12.03.2013 r.

120.3.2013.pdf 

Zarządzenie 120.4.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na zadanie pn.: "Odnowa centrum miejscowości Wojny gm. Załuski" z dnia 19.03.2013 r.

120.4.2013.pdfZarządzenie 120.5.2013 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia laureatów etapu gminnego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu" z dnia 12.03.2013 r.

120.5.2013.pdf 

Zarządzenie 120.6.2013 w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną nauczycieli z dnia 03.04.2013 r.

120.6.2013.pdfZarządzenie 120.7.2013 dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacja projektu pn. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Załuski", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z dnia 03.04.2013 r.

120.7.2013.pdf 

Zarządzenie 120.9.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia 0152/1/2011 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych z dnia 03.04.2013 r.

120.9.2013.pdfZarządzenia 120.10.2013 w sprawie wprowadzenia dnia 2 maja 2013 roku dniem wolnym od pracy

w Urzędzie Gminy w Załuskach z dnia 25.04.2013 r.

120.10.2013.pdfZarządzenie 120.11.2013 w sprawie konkursu plastycznego na najpiękniejszą zakładkę do książki "Moja biblioteka, nie mijam - wchodzę" promującą Bibliotekę Gminną w Załuskach z dnia 25.04.2013 r.

120.11.2013.pdfZarządzenie 120.12.2013 w sprawie wprowadzenia dnia 31 maja 2013 dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach z dnia 25.04.2013 r.

120.12.2013.pdfZarządzenie 120.13.2013 w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na zadanie pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Załuski" z dnia 07.05.2013 r.

120.13.2013.pdfZarządzenie 120.15.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na zadanie pn.: "Rewitalizacja miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej" z dnia 20.05.2013 .

120.15.2013.pdfZarządzenie 120.16.2013 dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Festiwal truskawki - Załuski 2013 r." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 20.05.2013 r.

120.16.2013.pdfZarządzenie 120.17.2013 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski za 2012 r.

z dnia 14.06.2013 r.

120.17.2013.pdfZarządzenie 120.18.2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych z dnia 17.06.2013 r.

120.18.2013.pdfZarządzenie 120.19.2013 w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na zadanie pn.: "Remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie gm. Załuski" z dnia 17.06.2013 r.

120.19.2013.pdfZarządzenie 120.20.2013 w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na zadanie pn.: "Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2013/2014" z dnia 05.07.2013 r.

120.20.2013.pdf 

Zarządzenie nr 120.21.2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami z dnia 08.07.2013 r.

120.21.2013.pdf 

Zarządzenie 120.22.2013 dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu poprzez budowę placu zabaw na terenie mazowieckiej wsi, mieszkańcom i turystom Gminy Załuski", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich z dnia 09.07.2013 r.

120.22.2013.pdfZarządzenie 120.23.2013 w sprawie zwolnienia ze świadczenia pracy przez pracowników Urzędu Gminy

w Załuskach z dnia 29.07.2013 .

120.23.2013.pdfZarządzenie 120.24.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn. : "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski" z dnia 09.09.2013 .

120.24.2013.pdfZarządzenie 120.25.2013 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Odnowa centrum miejscowości Wojny" z dnia 09.09.2013.

120.25.2013.pdf  Zarządzenie 120.26.2013 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Remont drogi gminnej wokół stawu w miejscowości Wojny wraz z robotami towarzyszącymi"

z dnia 16.09.2013.

120.26.2013.pdfZarządzenie 120.27.2013 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Wykonanie instalacji odwodnienia budynku Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi" z dnia 23.09.2013 .

120.27.2013.pdfZarządzenie 120.28.2013 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn." Rewitalizacja miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 23.09.2013 .

120.28.2013.pdfZarządzenie 120.29.2013 dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Odnowa centrum miejscowości Wojny", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 23.09.2013 .

120.29.2013.pdfZarządzenie 120.30.2013 dotyczące ustalenia dokumentacji zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 23.09.2013 .

120.30.2013.pdfZarządzenie 120.31.2013 dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy Załuski oraz Urzędu Gminy Załuski oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn. "Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 23.09.2013 .

120.31.2013.pdf 

Zarządzenie 120.32.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na zadanie pn." Przebudowa drogi gminnej nr 301203W przez wieś Złotopolice" z dnia 08.10.2013 .

120.32.2013.pdf 

Zarządzenie 120.33.2013 w sprawie ogłoszenia konkursu "Najaktywniejszy Czytelnik Biblioteki"

z dnia 10.10.2013 .

120.33.2013.pdf 

Zarządzenie 120.34.2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami z dnia 10.10.2013.

120.34.2013.pdf  Zarządzenie 120.35.2013 w sprawie zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Załuskach z dnia 10.10.2013 .

120.35.2013.pdfZarządzenie 120.36.2013 w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej z dnia 14.10.2013.

120.36.2013.pdf  Zarządzenie 120.37.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 301203W przez wieś Złotopolice" z dnia 24.10.2013 .

120.37.2013.pdfZarządzenie 120.38.2013 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie" z dnia 25.10.2013 .

120.38.2013.pdfZarządzenie 120.39.2013 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Rewitalizacja miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

z dnia 30.10.2013 .

120.39.2013.pdf

 


Zarządzenie 120.40.2013 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczacych zadania pod nazwą " Remont u naprawa instalacji alarmowej w budynku ZSO Nr 1 w Kroczewie".

zarzadzenie_120_40_2013.pdf


 

Zarządzenie 120.41.2013 w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli do rozpatrywania wniosków o pomoc zdrowotną nauczycieli z dnia 29.11.2013 .

120.41.2013.pdfZarządzenie 120.42.2013 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Rewitalizacja miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"

z dnia 12.12.2013 .

120.42.2013.pdfZarządzenie 120.43.2013 w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót dotyczących zadania pod nazwą "Wykonanie prac ziemnych i oczyszczających na drodze i terenie wokół boiska w Załuskach"

z dnia 12.12.2013 .

120.43.2013.pdfZarządzenie 120.44.2013 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Załuskach z dnia 30.12.2013 .

120.44.2013.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-04 14:39:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-29 08:30:22
  • Liczba odsłon: 2314
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599510]

przewiń do góry