Zarządzenia wewnętrzne Wójta Gminy Załuski 2009 rok.

 

Zarządzenie 0152/1/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 5.01.2009 w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

zarzadzenie_0152_1_2009.pdf

zalacznik_1_0152_1_2009.pdf 

Zarządzenie 0152/2/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 6.01.2009 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek stałych przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

zarzadzenie_0152_2_2009.pdfZarządzenie 0152/3/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 7.01.2009 w sprawie powołania komisji do rekwalifikacji akt osobowych przechowywanych w archiwum zakładowym.

zarzadzenie_0152_3_2009.pdfZarządzenie 0152/4/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 20.01.2009 w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek stałych i okresowych.

zarzadzenie_0152_4_2009.pdfZarządzenie 0152/5/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 20.01.2009 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy, jednostki organizacyjne oraz podległe.

zarzadzenie_0152_5_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/6/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 20.02.2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. ewidencji ludności.

zarzadzenie_0152_6_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/7/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 20.02.2009 w sprawie powierzenia funkcji koordynatora projektu systemowego " Człowiek- najlepsza inwestycja " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet - VII " Promocja Integracji Społecznej". Działanie -7.1 " Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

zarzadzenie_0152_7_2009.pdf

 

Zarządzenie 0152/8/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.02.2009 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust 8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych".

zarzadzenie_0152_8_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/9/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.02.2009 w sprawie ustalenia regulaminu zatrudniania i przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Załuskach

zarzadzenie_0152_9_2009.pdf

 

Zarządzenie 0152/10/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.02.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej.

zarzadzenie_0152_10_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/11/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.02.2009 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu w podróżach służbowych samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.

zarzadzenie_0152_11_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/12/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.02.2009 w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

zarzadzenie_0152_12_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/13/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 10.03.2009 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.1 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego nad realizacją zadania pn:" Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych ".

zarzadzenie_0152_13_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/14/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 16.03.2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rozmów ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.

zarzadzenie_0152_14_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/15/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 18.03.2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu wójta.

zarzadzenie_0152_15_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/16/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 25.03.2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. ewidencji ludności.

zarzadzenie_0152_16_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/17/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 25.03.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru prac związanych z remontem instalacji elektrycznej w strażnicy Szczytno.

zarzadzenie_0152_17_2009.pdf
 


 

Zarządzenie 0152/18/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 7.04.2009 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn:" Sporządzanie map zasadniczych do celów projektowych na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla miejscowości : Szczytniki, Michałówek, Karolinowo".

zarzadzenie_0152_18_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/19/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 15.05.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Remont Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie ".

zarzadzenie_0152_19_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/20/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 15.05.2009 w sprawie powołania zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015.

zarzadzenie_0152_20_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/21/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 1.06.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn:" Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap".

zarzadzenie_0152_21_2009.pdf
 


 

Zarządzenie 0152/22/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 2.06.2009 w sprawie wprowadzenia dnia 12 czerwca 2009 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_0152_22_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/23/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 2.06.2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Kierownika Gminnej Biblioteki w Załuskach.

zarzadzenie_0152_23_2009.pdfZarządzenie 0152/24/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 16.06.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn:" Remont Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie ".

zarzadzenie_0152_24_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/25/2009 Wójta Gminy załuski z dnia 16.06.2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

zarzadzenie_0152_25_2009.pdf
 


 

Zarządzenie 0152/26/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 16.06.2009 w sprawie określenia maksymalnych miesięcznych wynagrodzeń dla kierowników i ich zastępców jednostek budżetowych gminy.

zarzadzenie_0152_26_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/27/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 16.06.2009 w sprawie przyjęcia regulaminu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

zarzadzenie_0152_27_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/28/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 1.07.2009 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_0152_28_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/29/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 29.06.2009 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Załuski.

zarzadzenie_0152_29_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/30/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 25.06.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn :" Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Załuski w roku szkolnym 2009/2010".

zarzadzenie_0152_30_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/31/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 7.07.2009 w sprawie inwentaryzacji doraźnej w Świetlicy Środowiskowej w Szczytnie.

zarzadzenie_0152_31_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/32/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 13.07.2009 w sprawie zawieszenia działalności świetlicy środowiskowej działającej przy Urzędzie Gminy Załuski.

zarzadzenie_0152_32_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/33/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 14.07.2009 w sprawie jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie ustalenia " Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Załuskach ".

zarzadzenie_0152_33_2015.pdf

 Zarządzenie 0152/34/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 20.07.2009 w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki w Załuskach.

zarzadzenie_0152_34_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/35/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 20.07.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru prac związanych z montażem systemu sygnalizacji włamania w OSP Szczytno i podłączenia do monitoringu oraz montażem instalacji elektrycznej i osprzętu elektrycznego w garażach OSP Szczytno.

zarzadzenie_0152_35_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/36/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 20.07.2009 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:

" Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła , gm. Załuski".

zarzadzenie_0152_36_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/37/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 27.07.2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Anny Ziółek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego .

zarzadzenie_0152_37_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/38/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 27.07.2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Joanny Tomczak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

zarzadzenie_0152_38_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/39/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 27.07.2009 w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy.

zarzadzenie_0152_39_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/40/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 27.07.2009 w sprawie ustalenia regulaminu pracy dla Urzędu Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_0152_40_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/41/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 3.08.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z inwestycją pn:" Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych".

zarzadzenie_0152_41_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/42/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 03.08.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru prac związanych z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku OSP w Szczytnie na potrzeby świetlicy wiejskiej.

zarzadzenie_0152_42_2009.pdf 

Zarządzenie 0152/43/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 6.08.2009 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

zarzadzenie_0152_43_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/44/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 6.08.2009 w sprawie wykorzystania dnia wolnego za święto 15 sierpnia 2009 roku przypadające w wolna sobotę w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_0152_44_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/45/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 7.08.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych , na zadanie pn:" Remont strażnicy OSP w Kroczewie " .

zarzadzenie_0152_45_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/46/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 21.08.2009 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, przyjętego zarządzeniem nr 0152/27/09 .

zarzadzenie_0152_46_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/47/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.08.2009 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karolinowie .

zarzadzenie_0152_47_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/48/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.08.2009 w sprawie przedłużenia powiedzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Kroczewie .

zarzadzenie_0152_48_2009.pdf
 


 

Zarządzenie 0152/49/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.08.2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Załuskach .

zarzadzenie_0152_49_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/50/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.08.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z inwestycją pn:" Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do trenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych".

zarzadzenie_0152_50_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/51/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 24.08.2009 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej.

zarzadzenie_0152_51_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/52/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 21.09.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z realizacją zadania pn:" Remont Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie ".

zarzadzenie_0152_52_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/53/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 7.10.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót związanych z inwestycją pn:" Przebudowa drogi gminnej we wsi Niepiekła , gm.Załuski".

zarzadzenie_0152_53_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/54/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 8.10.2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z punktu dostępu do Internetu w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_0152_54_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/55/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 9.10.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru prac związanych z remontem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie.

zarzadzenie_0152_55_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/56/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 15.10.2009 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym , przyjętego zarządzeniem nr 0152/27/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r.

zarzadzenie_0152_56_2009.pdf

 Zarządzenie 0152/57/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 17.11.2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska.

zarzadzenie_0152_57_2009.pdf

 

 

Zarządzenie 0152/58/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 18.11.2009 w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach OSP z terenu Gminy Załuski oraz kontroli i obiegu dokumentów OSP w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

zarzadzenie_0152_58_2009.pdf

 

 

Zarządzenie 0152/59/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 25.11.2009 w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku , gdy ewakuację ( przyjęcie ) I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.

zarzadzenie_0152_59_2009.pdf

 

 

Zarządzenie 0152/60/2009 Wojta Gminy Załuski z dnia 26.11.2009 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2007 Wójta Gminy Załuski z dnia 16 lipca 2007 roku w sprawie Regulaminu ZFŚS Urzędu Gminy Załuski . GOPS , Biblioteki Samorzadowej oraz powołania Komisji Socjalnej.

zarzadzenie_0152_60_2009.pdf

 

Zarządzenie 0152/61/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 27.11.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego prac związanych z budową indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski - I etap.

zarzadzenie_0152_61_2009.pdf

 


 Zarządzenie 0152/62/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 1.12.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru prac związamych z remontem straznicy OSP w Kroczewie .

zarzadzenie_0152_62_2009.pdf

 

Zarządzenie 0152/63/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 2.12.2009 w sprawie wykorzystania dnia wolnego za święto 26 grudnia 2009 roku przypadając w wolną sobotę w Urzędzie Gminy w Załuskach.

zarzadzenie_0152_63_2009.pdf

 

 

Zarządzenie 0152/64/2009 Wójta Gminy Załuski z dnia 31.12.2009 w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki w Załuskach.

zarzadzenie_0152_64_2009.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-04 14:35:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-04 11:42:16
  • Liczba odsłon: 2849
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599207]

przewiń do góry