Zarządzenie Nr 0050.1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wykonywania budżetu na rok 2021 .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.1.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.2.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.2.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.3.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyciela oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Załuski . /pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050_3_2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.4.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Załuski na rok szkolny 2021/2022.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.4.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.5.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2021 r.

/pliki/ugzaluski/0050.5.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.6.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie : rozpatrzenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła .

/pliki/ugzaluski/0050.6.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.7.2021 z dnia 4 lutego 2021 r  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.7.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.8.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie podziału Wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.8.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.9.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.10.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050.11.2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020 /art. 265 pkt. 2ufp/

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.11.2021.str.do50.pdf

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie.str.od.51.do.91.pdf

/pliki/ugzaluski/zestawienie 1_20210329112049.pdf

/pliki/ugzaluski/zestawienie2.pdf

/pliki/ugzaluski/zal.2do3.do0050.11.2021.pdf

/pliki/ugzaluski/zalacznik_4-9.pdf

/pliki/ugzaluski/zwrot_srodkow_niewykorzystanych.pdf

/pliki/ugzaluski/informacja_uzupelniajaca_do_sprawozdania.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.12.2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.12.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.13.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie : regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Załuski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.13.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050.14.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2020 rok do odliczenia podatku VAT za 2020 rok. a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2021 dla Urzędu Gminy Załuski , Szkoły Podstawowej im.Św. Stanisława Kostki w Szczytnie oraz Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Kroczewie . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.14.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.15.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z realizacji prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.15.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.16.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.16.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.17.2021 z dnia 29.04.2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.17.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.18.2021 z dnia 7 .05.2021 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski dla terenu wsi Niepiekła , w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 19 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r.

  /pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.18.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.19.2021 z dnia 12.05.2021 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Załuski w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030. 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.19.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.20.2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie.0050.20.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.21.2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie podziału Wydziałów na stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Załuskach.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.21.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.22.2021 z dnia 19.05.2021 w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenienr_0050.22.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.23.2021 z dnia 20.05.2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.23.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.24.2021 z dnia 28 .05.2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Kroczewie .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.24.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.25.2021 z dnia 28.05.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.25.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.26.2021 z dnia 11 .06.2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.26.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.27.2021 z dnia 11.06.2021 w sprawie określenia kryteriów przyznawania stypendium szkolnego oraz jego wysokości . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.27.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.28.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Nazewnictwa . 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.28.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.29.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zakazu używania wody z wodociągu gminnego do celów innych niż socjalno - bytowe .

/pliki/ugzaluski/0050.29.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.30.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.30.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.31.2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.31.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.32.2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie określenia warunków amatorskiego  połowu ryb na obszarze wód zbiorników w Kroczewie , Stróżewie i Wilamach .

/pliki/ugzaluski/0050.32.2021.pdf

Zarządzenie Nr 0050.33.2021 z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_nr_0050.33.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.34.2021 z dnia 30.07.2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzeie0050.34.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.35.2021 z dnia 6.08.2021 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2021 r.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.35.2021.pdf,

/pliki/ugzaluski/zal.1_zarzadzenie_0050.35.pdf

/pliki/ugzaluski/zal.zmiany_w_planie_wydatkow.pdf

/pliki/ugzaluski/zalacznik_biblioteka0050.35.2021.pdf

/pliki/ugzaluski/zestaw.do_zarz._0050.35.2021.pdf

/pliki/ugzaluski/zestawienie_do_0050.35.2021._2.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.36.2021 z dnia 6.08.2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.36.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.37.2021 z dnia 08.09.2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.37.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.38.2021 z dnia 20.09.2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.38.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.39.2021 z dnia 7.10.2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.39.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.40.2021 z dnia 14.10.2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.40.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.41.2021 z dnia 20 .10.2021 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.41.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.42.2021 z dnia 20.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

/pliki/ugzaluski/zarządzenie 0050_42_2021_20211025091806.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.43.2021 z dnia 20.10.2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.43.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.44.2021 z dnia 22.10.2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.44.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.45.2021 z dnia 25.10.2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszania wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , terminu składania wniosków oraz składu osobowego komisji opiniującej składane wnioski .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.45.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.46.2021 z dnia 4.11.2021 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat .

 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050_46_2021_20211119083224.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.47.2021 z dnia 5.11.2021 w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej .

/pliki/ugzaluski/0050.47.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.48.2021 z dnia 9.11.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych z terenu Gminy Załuski przeznaczonych do najmu .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.48.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.49.2021 z dnia 9.11.2021 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.49.2021.pdf

/pliki/ugzaluski/zal._1_wpf_po_sprostowaniu.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.50.2021 z dnia 9 .11.2021 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. 

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.50.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.51.2021 z dnia 9.11.2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych .

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.51.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.52.2021 z dnia 16.11.2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.52.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.53.2021 z dnia 23.22.2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.53.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.54.2021 z dnia 06.12.2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.54.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.55.2021 z dnia 13.12.2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie0050.55.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.56.2021 z dnia 21.12.2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.56.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.57.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.57.2021.pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.58.2021 z dnia 31.12.2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok

/pliki/ugzaluski/zarzadzenie_0050.58.2021.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Januszewska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-20 14:38:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Januszewska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-10 10:58:00
  • Liczba odsłon: 3285
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599095]

przewiń do góry