REGULAMIN  GMINNEGO TURNIEJU

„ SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”

 
 

I. Cel organizacji Turnieju

Celem konkursu jest poprawienie wśród młodych mieszkańców Gminy Załuski poziomu wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, a w szczególności:

            - znaczenia segregacji odpadów w gospodarstwach domowych,

      - obciążenia dla środowiska naturalnego, jakie niosą ze sobą odpady cywilizacyjne,

- różnych technologii utylizacji odpadów,

- znaczenia recyklingu dla ochrony  środowiska.

 

Konkurs ma za zadanie propagowanie właściwych postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej, inicjowane przez ich bezpośrednie zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia, w tym m.in. w zadania związane z selektywnym zbieraniem odpadów. Akcjom tego rodzaju przyświeca szczytny cel, jakim jest edukacja ekologiczna, kształtowanie właściwych postaw w postępowaniu z odpadami.

Organizacja konkursu ma także na celu promowanie Gminy Załuski, jako gminy czystej, realizującej swoje zadania w zgodzie o dbałość środowiska naturalnego i edukującej społeczność lokalną w tym zakresie.

 

 II. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Załuski.

Konkurs jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Koordynatorem konkursu jest pani Renata Gryszpanowicz - inspektor ds. ochrony środowiska.

 

III. Warunki konkursu i jego przebieg

 

1. W konkursie  uczestniczą placówki oświatowe posiadające siedzibę na terenie gminy Załuski.

2.       Konkurs przebiega  w następujących etapach:


A.     Międzyszkolny konkurs wiedzy o ekologii i ochronie środowiska „Ty też możesz zostać ekologiem”

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – IV szkół podstawowych oraz uczniów klas I – III szkół gimnazjalnych.

Międzyszkolny finał konkursu odbędzie się 25 kwietnia 2008r. o godz. 10.00 w Zespole szkół Ogólnokształcących w Kroczewie

Konkurs indywidualny na poziomie szkolnym.

Konkurs zespołowy na poziomie gminnym.

Regulamin konkursu został określony odrębnie.

 

B. Konkurs zbiórki surowców wtórnych pod nazwą: „Jesteśmy EKOPOZYTYWNI – zbieramy SELEKTYWNIE”


Celem konkursu jest podniesienie świadomości młodzieży szkolnej w zakresie segregacji odpadów, a przede wszystkim wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych.

Każda ze szkół prowadzi segregację wybranych przez siebie surowców:

·         Makulatura

·         Butelki plastikowe (PET)

·         Aluminium (puszki)

·         Szkło

·         Baterie

Konkurs zespołowy.

Kartę przekazania odpadu i raport z wykonania zbiórki (Załącznik nr 2) poszczególne placówki przekazują do Wydziału Rozwoju i Promocji Gminy w terminie do  9 czerwca  2008 roku.

    

Ilość poszczególnych surowców dostarczonych przez szkoły będzie przeliczana na 1  ucznia.

 

Uwaga:

1. Makulatura zbierana w Konkursie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego również podlega przeliczeniu na 1 ucznia.

2. Baterie zbierane i zgłoszone do konkursu organizowanego przez Organizację Odzysku  REBA podlegają także przeliczeniu na 1 ucznia i ocena zebranych ilości jest oceniana niezależnie od punktów zbieranych w konkursie REBA.

 

C.     Reportaż z obchodów Dnia Ziemi

 

Celem konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości uczniów w duchu dbałości o środowisko naturalne, a także kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska.

W ramach zadania należy przedstawić aktywność i zaangażowanie uczniów w obchody Dnia Ziemi w formie reportażu z przeprowadzonej akcji.

Dopuszczalna forma reportażu:

·               Film długości minimum 20 minut

·    Fotografia, minimum 30 zdjęć, opracowanie w formie albumu lub przewodnika

·    Prezentacja multimedialna, minimum 40 slajdów wraz z wydrukiem komputerowym


Konkurs zespołowy.

Termin nadsyłania prac: 9 czerwca 2008r.


D.     Konkurs plastyczny „Ziemia jest tylko JEDNA” w kategoriach:

 

·    Przekonujemy mieszkańców Gminy Załuski do selektywnej zbiórki odpadów

·         Promujemy odnawialne źródła energii

·         Oszczędzamy wodę i energie w gospodarstwach domowych

·         Zagrożenie środowiska

 

Celem konkursu jest utrwalenie wśród młodzieży szkolnej świadomości zagrożeń spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęcić ich do twórczego zastanowienia się nad rozwiązaniem tego problemu.

Technika prac oraz ich ilość jest dowolna. Prace na odwrocie należy podpisać. Plakaty powinny być wykonane na formacie co najmniej A2 należy złożyć w specjalnie oznakowanych i usztywnionych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Załuskach, Załuski 67, 09 142 Załuski. Koperta powinna być zaklejona, zaadresowana na Wydział Rozwoju i Promocji Gminy, opatrzona dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Powinna też zawierać zaklejoną kopertę, zawierającą: imię, nazwisko autora, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, tytuł pracy i datę wykonania.

Konkurs indywidualny.

Termin nadsyłania prac: 9 czerwca 2008r.


IV. Komisja Konkursowa:

 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Załuski niniejszym zarządzeniem dokona podsumowania całości konkursu w dniach  11 – 12 czerwca 2008r.

2. W celu wyboru  „SZKOŁY PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU” Komisja Konkursowa  przyjmuje następującą punktację przyznawaną uczniom bądź szkole, w zależności od charakteru konkursu (indywidualny/zespołowy)

·         I miejsce – 50 punktów

·         II miejsce – 30 punktów

·         III miejsce – 10 punktów

·         Wyróżnienia – 25 punktów. 

3.  Z prac poszczególnych komisji zostanie sporządzony zbiorczy protokół, który następnie zostanie  zatwierdzony przez Wójta Gminy Załuski

 

 V. Nagrody:

1. W poszczególnych konkursach, w zależności od rodzaju konkursu (indywidualny/zespołowy) uczniowie lub szkoły otrzymają nagrody rzeczowe.

2. Każdy z uczestników Gminnego Turnieju – „SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” otrzyma dyplom potwierdzający udział i zaangażowanie na rzecz poprawy środowiska naturalnego.

3.    Nagrodą główną dla uczniów zwycięskiej szkoły biorących aktywny udział  w Turnieju jest kilkudniowy wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej

4.        Fundatorami nagród są :

  • Urząd Gminy Załuski ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i   Gospodarki Wodnej
  • Nagrody mogą być współfinansowane ze środków pozyskanych z  pozagminnych   źródeł (takich, jak: PFOŚiGW, WFOŚiGW, fundacje, organizacje odzysku, itd
  • sponsorzy

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników


1.   Rozstrzygnięcie  Gminnego Turnieju „SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” nastąpi  w dniach 11 – 12 czerwca 2008r. na posiedzeniu komisji.

2.   Zwycięzca „Gminnego Turnieju – SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” zostanie powiadomiony na 7 dni przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, celem przygotowania prezentacji na temat szkoły i jej osiągnięć

3.     Laureat Turnieju zaprezentuje swoje osiągnięcia na FORUM EKOLOGICZNYM oraz platformie internetowej Urzędu Gminy Załuski.

4.   Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 czerwca 2008r. na FORUM EKOLOGICZNYM.

5. Wyniki konkursów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Załuski www.zaluski.iap.pl oraz www.ugzaluski.bip.org.pl


Załącznik : raport.doc


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gryszpanowicz Renata
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-22 18:39:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Gryszpanowicz Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-22 18:39:53
  • Liczba odsłon: 1630
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2622837]

przewiń do góry