KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) ( Dz. Urz. UE L 2016. Nr 119, s1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Załuski: Wójt Gminy Załuski adres: Załuski 67, 09-142 Załuski. 
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Załuski, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Załuski za pomocą adresu : ugzaluski@zaluski.pl
 1. Administrator danych osobowych — Wójt Gminy Załuski - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a.       Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy;

b.       realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Załuski; 

c.       w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a.       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b.       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Załuski przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Załuski. 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 2. Posiada Pan/Pani Prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych ,,RODO”.

8.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a.       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b.       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c.       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

§   dane nie są już niezbędne do celów, dla których, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

§   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

§   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

§   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d.       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy: 

§   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

§   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

§   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

§   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e.       prawo do przenoszenia danych — w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

§   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

§   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f.        prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

§   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

9.       W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (aft. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Załuski Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 1. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Urszula Szybińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-25 14:37:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Szulborska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-28 15:13:44
 • Liczba odsłon: 2397
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599398]

przewiń do góry