XXXV sesja Rady Gminy Załuski

protokol_z_35_sesji.pdf
 • Uchwała Nr 165/XXXV/2017 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2017 rok.
           scan-_uchwala165.pdf
 • Uchwała Nr 166/XXXV/2017 w sprawie   uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na rok 2017.
        scan-uchwala166.pdf
 • Uchwała Nr 167/XXXV/2017 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w obszarze odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
    i zagospodarowania tych odpadów, w   zamian   za   uiszczoną   przez   właściciela
    nieruchomości   opłatę.
       scan-uchwala_167.pdf
 • Uchwała Nr 168/XXXV/2017 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Załuski na lata 2016-2020.
      scan-uchwala_168.pdf
 • Uchwała Nr 169/XXXV/2017 w sprawie: przyjęcia na rok 2017 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
       scan-uchwala169.pdf
 • Uchwała Nr 170/XXXV/2017 w sprawie: przyjęcia na rok 2017 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
      scan-uchwala_170.pdf
 • Uchwała Nr 171/XXXV/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.
      scan-uchwala171.pdf
 • Uchwała Nr 172/XXXV/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
     scan-uchwala_172.pdf

 

XXXVI sesja Rady Gminy Załuski

protokol_z_36_sesji.pdf

 • Uchwała Nr 173/XXXVI/2017 w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Społecznej w Płońsku;
  uchwala_173.pdf
 • Uchwała Nr 174/XXXV/2017 w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Społecznej w Płońsku;
uchwala_174.pdf
 • Uchwała Nr 175/XXXVI/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Załuski do nowego ustroju szkolnego.
uchwala_175.pdf
 • Uchwała Nr 176/XXXVI/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027 ;
uchwala_176.pdf
 • Uchwała Nr 177/XXXVI/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017;
uchwala_177.pdf


 

XXXVII sesja Rady Gminy Załuski

porotokol_z_37_sesj_rg.pdf

 • Stanowisko RG Załuski w sprawie wezwania organu gminy z 12 listopada 2016 roku do usunięcia naruszeń w rozumieniu art. 101 w zw. z art. 101 a, ustawy o samorządzie gminnym, złożonego przez współwłaścicieli , w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczytno, gmina Załuski dla działek ewidencyjnych nr   225/2, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252   poprzez wprowadzenie obszarów eksploatacji złóż kopalin.
stanowisko_rg.pdf
 • Uchwała Nr 178 /XXVII/2017   w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian    prawa samorządowego w Polsce.
uchwala_178.pdf
 • U chwała Nr 179./XXXVII/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019;
uchwala_179.pdf
 • Uchwała Nr 180 /XXXVII/2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze     oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak   również   trybu ich   pobierania.
uchwala_180.pdf
 • Uchwała Nr 181/XXXVII/2017 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
uchwala_181.pdf
 • Uchwała Nr 182/XXXVII/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2017 roku.
uchwala_182.pdf
 • Uchwała Nr 183 /XXXVII/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Załuski do nowego ustroju szkolnego.
uchwala_183.pdf
 • Uchwała Nr 184 /XXXVII/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski.
uchwala_184.pdf
 • Uchwała Nr 185/XXXVII/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w   postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych   prowadzonych przez   gminę Załuski.
uchwala_185.pdf
 • Uchwała Nr 186 /XXXVII/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
uchwala_186.pdf
 • Uchwała Nr 187 /XXXVII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027.
uchwala_187.pdf
 • Uchwała Nr 188 /XXXVII/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
uchwala_188.pdf

XXXVIII sesja Rady Gminy Załuski

protokol_z_38_sesji

 • Uchwała Nr 189/XXXVIII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027.
uchwala_189-_wpf_cz_1.pdf
uchwala_189_-_cz_2.pdf
 • Uchwała Nr 190 /XXXVII/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
uchwala_190.pdf
 •   Uchwała Nr 191/XXXVIII/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z    przeznaczeniem na wkład własny w 2017 roku na inwestycję pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T -   przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny - Joniec”
uchwala_191.pdf
 • Uchwała Nr 192/XXXVIII/2017 intencyjna dotycząca pomocy finansowej dla powiatu płońskiego z przeznaczeniem na wkład własny w 2018 roku na inwestycję pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T -   przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny - Joniec”.
uchwala_192-_pomoc_powiatowi_plonskiemu.pdf
 • Uchwała Nr 193/XXXVIII/2017 w sprawie przyjęcia i realizacji „Programu rewitalizacji dla Gminy Załuski”.
_uchwala_193-_program_rewitalizacji.pdf
pierwsza_strona_programu_rewitalizacji_-_zalacznik_nr_1_do_uch.193.pdf
program_rewitalizacji_dla_gminy_zaluski__19_maj.2017.pdf
ostatnia_strona_gpr-_zalacznik_nr_1_uch._193.pdf

XXXIX sesja Rady Gminy Załuski
  protokol_z_39_sesji.pdf
 • Uchwała Nr 194/XXXIX/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za   2016 rok.
uchwala_194.pdf
 •   Uchwała Nr 195/XXXIX/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027.
uchwala_195.pdf
 • Uchwała Nr 196/XXXIX/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
uchwala_196.pdf
 • Uchwała Nr 197/XXXIX/2017 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Płońskiego .
uchwala_197.pdf
 • Uchwała Nr 198/XXXIX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
uchwala_198.pdf
 • Uchwała nr 199/XXXIX/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Załuski.
uchwala_199.pdf
 • Uchwała Nr 200/XXXIX/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
uchwala_200.pdf

XL sesja Rady Gminy Załuski
protokol_z_40_sesji.pdf

 • Uchwała Nr 201/XL/ 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027.
uchwala_201.pdf
 • Uchwała Nr 202/XL/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
uchwala_202.pdf

XLI sesja Rady Gminy Załuski

protokol_z_41_sesji.pdf
 • Uchwała Nr 203/XLI/2017   w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Załuski.
uchwala_203-_ekwiwalent_osp.pdf
 • Uchwała Nr 204/XLI/2017 w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
uchwala_204.pdf
 • Uchwała Nr 205/XLI/2017 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy
uchwala_205-_pomnik_przyrody.pdf
 • Uchwała Nr 206/XLI/2017 w sprawie zatwierdzenia projektu „Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Podziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” RPO WM.
uchwala_206_-wsparcie_na_starcie.pdf
 • Uchwała Nr 207/XLI/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027.
ucwala_207_wpf.pdf
 • Uchwała Nr 208/XLI/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
uchwala_208_-_budzetowe_zmiany.pdf
 • Uchwała Nr 209/XLI/2017 w sprawie przyjęcia "Programu rewitalizacji dla Gminy Załuski na lata 2017-2020.
uchwala209-_rewitalizacja.pdf


  XLII sesja Rady Gminy Załuski

protokol_z_42._sesji_rg.pdf

 • Uchwała Nr 210/XLII/2017 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno, gmina Załuski.
uchwala_210-_2017.pdf
zaluskiplanszczytno_projekt08xi2017_douchwalenia_czesci.pdf
 • Uchwała Nr 211/XLII/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy załuski w 2018 roku.
uchwala_211-2017.pdf
 • Uchwała Nr 212/XLII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarna Dąbrówka.
uchwala_212-2017.pdf
 • Uchwała Nr 213/XLII/2017 w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gm. Zakroczym.
ucwala_213-2017.pdf
 • Uchwała Nr 214/XLII/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej   im. Władysława Stanisława Reymonta   w Stróżewie    w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta   w Stróżewie.
ucwala_214-2017.pdf
 • Uchwała Nr 215/XLII/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej   im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy   w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy.
uchwala_215-2017.pdf
 • Uchwała Nr 216/XLII/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Juliana Wieczorka   w Szczytnie i Publiczne Gimnazjum nr 2 im. św. Stanisława Kostki   w Szczytnie w Szkołę Podstawową    im. Juliana Wieczorka   w Szczytnie.
uchwala_216-2017.pdf
 • Uchwała Nr 217/XLII/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie,   w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kroczewie i Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kroczewie w Szkołę Podstawową   im. Jana Pawła II w Kroczewie.
uchwala_217-2017.pdf
 • Uchwała Nr 218/XLII/2017 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi    w zakresie warunków i jakości   opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Załuski.
uchwala_218-_2017.pdf
 • Uchwała Nr 219/XLII/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 182/XXXVII/2017 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2017 r.   w sprawie   programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
uchwala_219-2017.pdf
 • Uchwała Nr 220/XLII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027.
uchwala_220-_wpf.pdf
 • Uchwała Nr 221/XLII/2017   w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 .
uchwala_221-_2017.pdf


  XLIII sesja Rady Gminy Załuski
scan_protokol_z_43_sesji_rg.pdf
 • Uchwała Nr 222/XLIII/2017 w sprawie zamiaru utworzenia szkoły branżowej pierwszego stopnia w Kroczewie.
scan_uchwala_222-2017.pdf
 • Uchwała Nr 223/XLIII/2017 w sprawie   projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2018-203 0.
scan-_wpf_na_lata_2017-2030.pdf
 • Uchwała Nr 224/XLIII/2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018.
scan_budzet_2018_-_cz._1.pdf
scan_budzet_2018_-_cz.2.pdf

  XLIV sesja Rady Gminy Załuski

protokol_44_sesja.pdf
 • Uchwała Nr 225/XLIV/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia       odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
uchwala_225-2017.pdf
 • Uchwała Nr 226/XLIV/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
uchwala_226-2017.pdf
 •   Uchwała Nr 227/XLIV/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2017-2027.
uchwala_227-2017.pdf
 • Uchwała Nr 228/XLIV/2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
uchwala_228-_2017.pdf

        


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maik Marta
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-15 08:45:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Maik Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-03 12:15:30
 • Liczba odsłon: 3560
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2599267]

przewiń do góry