Uchwały Rady Gminy Załuski

2005 rok

 

Uchwała Nr 151/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr151.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr151zalacznik1.doc

Uchwała Nr 152/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 pkt 7 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, na terenie Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr152.doc

Uchwała Nr 153/XXI/2005  z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola w Kroczewie.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr153.doc

Uchwała Nr 154/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia ''Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Załuski na lata 2004-2013".

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr154.doc

Uchwała Nr 155/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr155.doc

Uchwała Nr 156/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr156.doc

Uchwała Nr 157/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie zbycia

nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski. https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr157.doc

Uchwała Nr 158/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie wystąpienia o zmianę pisowni nazwy miejscowości Smólska.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr158.doc

Uchwała Nr 159/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie wystąpienia o zmianę pisowni nazwy miejscowości Naborowiec.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr159.doc

Uchwała Nr 160/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie wystąpienia o podział miejscowości Naborowo na "Naborowo" i "Naborowo-Parcele". https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr160.doc

Uchwała Nr 161/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr161.doc

Uchwała Nr 162/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2005 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr162.doc

Uchwała Nr 163/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i przewodniczącego rady gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr163.doc

Uchwała Nr 164/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr164.doc

Uchwała Nr 165/XXII/2005 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165zalacznik1a.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165zalacznik1b.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165zalacznik1c.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165zastawieniedochodow.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165zalacznik5.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165zalacznik6.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165zalacznik7.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165zalacznik8.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr165zestawienie_wydatkow.doc

Uchwała Nr 166/XXII/2005 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr166.doc

Uchwała nr 167/XXII/2005 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr167.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr167zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr167zalacznik2.doc

Uchwała Nr 168/XXII/2005 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr168.doc

Uchwała Nr 169/XXII/2005 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr169.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr169zalacznik1.doc

Uchwała Nr 170/XXII/2005 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dozywiania w 2005 roku.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr170.doc

Uchwała Nr 171/XXII/2005 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr171.doc

Uchwała Nr 172/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr172.doc

Uchwała Nr 173/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr 174/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr174.doc

Uchwała Nr 175/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Załuski na rzecz dotychczasowych najemców.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr175.doc

Uchwała Nr 176/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr176.doc

Uchwała Nr 177/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołów Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie i Szczytnie.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr177.doc

Uchwała Nr 178/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta oraz dokonania ustalenia czynności w sprawie zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr178.doc

Uchwała Nr 179/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji "Płońsk".

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr179.doc

Uchwała Nr 180/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Załuskach.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr180.doc

Uchwała Nr 181/XXIV/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Załuski i zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym bezdomnym zwierzętom.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr181.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr181zalacznik1.doc

Uchwała nr 182/XXIV/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr182.doc

Uchwała Nr 183/XXIV/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr183.doc

Uchwała Nr 184/XXIV/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym 2005.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr184.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr184zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr184zalacznik2.doc

Uchwała Nr 185/XXIV/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2005 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr185.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr185zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr185zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr185zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr185zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr185zalacznik5.doc

Uchwała Nr 186/XXV/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Załuski z dnia 22 czerwca 2005 roku.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr186.doc

Uchwała Nr 187/XXV/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr187.doc

Uchwała Nr 188/XXV/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr188.doc

Uchwała Nr 189/XXV/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym 2005.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr189.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr189zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr189zalacznik2.doc

Uchwała Nr 190/XXV/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr190.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr190zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr190zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr190zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_190zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr190zalacznik5.doc

Uchwała Nr 191/XXVI/2005 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 175/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr191.doc

Uchwała Nr 192/XXVI/2005 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2005 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr192.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr192zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr192zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr192zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr192zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr192zalacznik5.doc

Uchwała Nr 193/XXVII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr193.doc

Uchwała Nr 194/XXVII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr194.doc

Uchwała Nr 195/XXVII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr195.doc

Uchwała Nr 196/XXVII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr196.doc

Uchwała Nr 197/XXVII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr197.doc

Uchwała Nr 198/XXVII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 187/XXV/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr198.doc

Uchwała Nr 199/XXVII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 155/XXI/2005 z dnia 9 lutego 2005 r.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr199.doc

Uchwała Nr 200/XXVII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr200.doc

Uchwała Nr 201/XXVII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr201.doc

Uchwała Nr 202/XXVII/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr202.doc

Uchwała Nr 203/XXVIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr203.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr203zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr203zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr203zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr203zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr203zalacznik5.doc

Uchwała Nr 204/XXVIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2006 rok.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204zalacznik1.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204zalacznik1a.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204zalacznik1b.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala204zalacznik1c.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204zalacznik2.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204zalacznik2a.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204zalacznik2b.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204zalacznik3.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204zalacznik4.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204zalacznik5.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204zalacznik6.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204zalacznik7.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204zestaw-dochodow.doc

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr204zestaw-wydatkow.doc

Uchwała Nr 205/XXVIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania imienia "Jana Pawła II" Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum Nr 1

w Kroczewie.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr205.doc

Uchwała Nr 206/XXVIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Przyborowice Dolne.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr206.doc

Uchwała Nr 207/XXVIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych

w odniesieniu do dożywiania w 2006 roku.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr207.doc

Uchwała Nr 208/XXVIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr208.doc

Uchwała Nr 209/XXVIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr209.doc

Uchwała Nr 210/XXVIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski., na rzecz użytkownika wieczystego.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr210.doc

Uchwała Nr 211/XXVIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiacej własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr211.doc

Uchwała Nr 212/XXVIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Załuski.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr212.doc

Uchwała Nr 213/XXVIII/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 166/XXII/2005  z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

https://ugzaluski.bip.org.pl/pliki/ugzaluski/uchwala_nr213.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Urszula Szybińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-22 12:05:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Urszula Szybińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-22 12:05:43
  • Liczba odsłon: 1987
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623183]

przewiń do góry