ROK 2020
 
     1. Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany ostatecznej  decyzji o ustaleniu
         lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Stróżewo.
      2. Pisma o uzgodnienie projektu decyzji lcp zmieniającej decyzję ostateczną
          w m. Stróżewo.   uzgodnienie_lcp_-_strozewo.pdf
      2a. Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję
            o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr ew. 198/11 w m. Stróżewo.
 
3. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dz. nr ew. 198/11 w m. Stróżewo.
 
      3. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2020)
 
          Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony w dniu 28 kwietnia 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na częściach działek nr ewid. 233/3, 233/4, 233/5 i 233/11 położonych w obrębie 0013 Wrońska, gm. Załuski.
 
 
      4. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2020)
 
          Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony w dniu 24 kwietnia 2020 r., (uzupełniony w dniu 7 maja 2020 r.) w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. Robocze MOP = do 0,5 MPa) na częściach działek nr ewid. 2, 55, 174 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, gm. Załuski.
 
 
     5. Obwieszczenie (WIR.6733.3.2020)
 
          Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony w dniu 27 kwietnia 2020 r., (skorygowany w dniu 8 maja 2020 r.) w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 położonych w miejscowości Stare Wrońska, obręb 0013 Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 położonych w miejscowości Proboszczewice, obręb 0014 Proboszczewice, gmina Joniec.
 
          6733_3_2020_obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_wronska_proboszczewice.pdf
 
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dwóch gmin: Gminy Załuski i Gminy Joniec. Organem uprawnionym do wydania decyzji wykraczającej poza obszar jednej gminy jest Wójt Gminy Załuski, ponieważ większa część obszaru inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Załuski. (art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
 
         6. Obwieszczenie (WIR.6733.3.2020)
 

zawiadamiam że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 położonych w  miejscowości Stare Wrońska, obręb 0013 Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 położonych w miejscowości Proboszczewice, obręb 0014 Proboszczewice, gmina Joniec, że Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej.

          6733_3_2020_obwieszczenie_o_uzgodnieniach_wronska_przyborowice.pdf

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dwóch gmin: Gminy Załuski i Gminy Joniec. Organem uprawnionym do wydania decyzji wykraczającej poza obszar jednej gminy jest Wójt Gminy Załuski, ponieważ większa część obszaru inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Załuski. (art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

7. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2020)

zawiadamiam że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 233/3, 233/4, 233/5 i 233/11 położonych w obrębie 0013 Wrońska, gm. Załuski celem zasilania budynku na dz. nr ewid. 224/12 w m. Wrońska, gm. Załuski Wójt Gminy Załuski wystąpił do organów współdziałających o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej

           6733_1_2020_obwieszczenie_siec_nn_przeslana_do_uzgodnien_nowe_wronska.pdf

8. Obwieszczenie (WIR.6733.3.2020)

zawiadamiam że w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 położonych w miejscowości Stare Wrońska, obręb 0013 Wrońska, gmina Załuski oraz na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 położonych w miejscowości Proboszczewice, obręb 0014 Proboszczewice, gmina Joniec, że Wójt Gminy Załuski w związku z uzupełnieniem wniosku przez Inwestora wystąpił ponownie
do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych o uzgodnienie zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej właściwości rzeczowej.

6733_3_2020_obwieszczenie_o_uzgodnieniach_2_wronska_przyborowice.pdf

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dwóch gmin: Gminy Załuski i Gminy Joniec. Organem uprawnionym do wydania decyzji wykraczającej poza obszar jednej gminy jest Wójt Gminy Załuski, ponieważ większa część obszaru inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Załuski. (art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

9. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2020)

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 233/3, 233/4, 233/5 i 233/11 położonych w obrębie 0013 Wrońska, gm. Załuski celem zasilania budynku na dz. nr ewid. 224/12 w m. Wrońska, gm. Załuski

obwieszczenie_wronska_6733_1_2020_zgromadzone_materialy.pdf

10. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2020)

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów przed wydaniem decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. Robocze MOP = do 0,5 MPa) na działkach nr ewid. 2, 55, 174 położonych w obrębie 0021 Stróżewo, gm. Załuski.

obwieszczenie_strozewo_6733_2_2020_zgromadzone_materialy.pdf

11. Obwieszczenie (WIR.6733.2.2020)

Zawiadamienie, że w dniu 26 czerwca 2020 r.  została wydana decyzja WIR 6733.2.2020 na wniosek złożony w dniu 24 kwietnia 2020 r. przez GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o., Załuski 62A, 09-142 Załuski, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działkach nr ewid. 174, 55, 2 położonych w miejscowości Stróżewo, obręb Stróżewo, gmina Załuski.

obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_6733_2_2020.pdf

12. Obwieszczenie (WIR.6733.1.2020)

Zawiadamienie, że w dniu 30 czerwca 2020 r.  została wydana decyzja WIR 6733.1.2020 na wniosek złożony w dniu 28 kwietnia 2020 r. przez Pana Zbigniewa Kraśniewskiego, reprezentującego ZK-PROJEKT Zbigniew Kraśniewski, ul. Szczęśliwa 11, 09-100 Płońsk, działającego z upoważnienia ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 233/3, 233/4, 233/5, 233/11 położonych w miejscowości Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski, celem zasilenia budynku na działce nr ewid. 224/12 w miejscowości Wrońska.

obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_6733_1_2020.pdf

12. Obwieszczenie (WIR.6733.3.2020)

zawiadamiam, że zostało zakończone zbieranie dokumentów, w tym niezbędnych uzgodnień, dotyczących postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony  w dniu 27 kwietnia 2020 r., (skorygowany w dniu 8 maja 2020 r. i uzupełniony w dniu 15 czerwca 2020 r.) w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie  i przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na działkach nr ewid. 138, 133, 134, 139, 140, 135/1, 144/1, 267, 265/1, 146, 266/2, 148/7, 144/2, 145 położonych w miejscowości Stare Wrońska, obręb Wrońska, gmina Załuski, na działkach nr ewid. 142/1, 141/1, 143/1, 137/3, 138/2, 134/1, 104/1 położonych w miejscowości Proboszczewice, obręb Proboszczewice, gmina Joniec.

obwieszczenie_o_zgromadzonych_materialach_6733_3_2020.pdf

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dwóch gmin: Gminy Załuski i Gminy Joniec. Organem uprawnionym do wydania decyzji wykraczającej poza obszar jednej gminy jest Wójt Gminy Załuski, ponieważ większa część obszaru inwestycji zlokalizowana jest na terenie gminy Załuski. (art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

 

Załączone pliki:
obwieszczenie_wydanie_decyzji_wir_6733_6_2015 - zobacz (pobierz)
 • Osoba odpowiedzialna za treść: Michał Czerwiński
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Czerwiński Michał
 • Data dodania: 2020-06-17 10:06:43
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 15:20:49
6733_3_2020_obwieszczenie_o_uzgodnieniach_2_wronska_przyborowice - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Czerwiński Michał
 • Data dodania: 2020-06-17 15:51:51
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 15:20:49
obwieszczenie_wronska_6733_1_2020_zgromadzone_materialy - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Czerwiński Michał
 • Data dodania: 2020-06-18 16:22:12
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 15:20:49
obwieszczenie_strozewo_6733_2_2020_zgromadzone_materialy - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Czerwiński Michał
 • Data dodania: 2020-06-18 16:22:12
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 15:20:49
obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_6733_2_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Czerwiński Michał
 • Data dodania: 2020-06-26 09:30:02
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 15:20:49
obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_6733_1_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Czerwiński Michał
 • Data dodania: 2020-06-30 11:50:50
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 15:20:49
obwieszczenie_o_zgromadzonych_materialach_6733_3_2020 - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Czerwiński Michał
 • Data dodania: 2020-07-01 15:20:49
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 15:20:49
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Frączak Urszula
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-02 13:46:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Czerwiński Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 15:20:49
 • Liczba odsłon: 148
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1359646]

przewiń do góry