Potrzebne dokumenty:
wniosek_stypendium_socjalne.doc
oswiadczenie_1_styp_socjalne.doc
oswiadczenie_2_styp_socjalne.doc
oswiadczenie_3_styp_socjalne.doc
karta_stypendium_socjalne.doc 

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W ROKU SZKOLNYM 2019/202019 WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY SKŁADAĆ DO 16 WRZEŚNIA

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota  528,00 .

Dochód oblicza się na podstawie  art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 - j.t. ze zmianami).   
Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne:  

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;

2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji ;

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych).


Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg KATALOGU WYDATKÓW    PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI  W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł;
 
Pouczenie:
1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zasiłek szkolny:
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

KATALOG WYDATKÓW     PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI
W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

1.       zakup książek tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie, 

2.       tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,

3.       tornister (plecak szkolny),

4.       obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego ( maksymalnie 2 pary ),

5.       strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego ( koszulka sportowa , spodenki sportowe , spodnie dresowe, lub dres – po 1 szt.),

6.       ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),

7.       mundurek szkolny,

8.       przybory i materiały do nauki zawodu,

9.       artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,

10.   okulary korekcyjne (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, ewentualnie na fakturze musi być adnotacja, że okulary są przeznaczone dla ucznia),

11.   drukarka (1 szt. na rok szkolny), papier, tusz do drukarki, usługa kserowania i bindowania,

12.   pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem wpłaty ,
w wyjątkowych przypadkach na podstawie samych potwierdzeń wpłaty),

13.   komputer PC/laptop/tablet (po 1 szt. na rok szkolny), monitor komputerowy (1 szt. na rok szkolny), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,

14.   instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (z zaświadczeniem/oświadczeniem o pobieraniu nauki gry na instrumencie),

15.   sprzęt na wycieczki szkolne i turystyczne oraz treningi (plecak, torba sportowa, śpiwór),

16.   sprzęt sportowy/odzież sportowa związana z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (z zaświadczeniem/oświadczeniem      o uczęszczaniu na treningi określonej dyscypliny sportu),

17.   strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki za basen,

18.   koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych lub w klubach sportowych,

19.   koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, czesne, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

20.   koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych),

21.   koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach (wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru),

22.   koszty ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków,

23.   koszty zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych).

 

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, dowodów wpłaty. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę, z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać nazwę wystawcy, datę wystawienia/sprzedaży, numer dokumentu, imię    i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy), pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji. Istotne jest, by obuwie i odzież miały adnotację „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, właściwy opis oraz czytelny podpis.

 

  UWAGA!!!   

Nie ma możliwości refundacji kosztów zakupu używanych komputerów PC/laptopów, tabletów, drukarek, monitorów, części komputerowych oraz używanej odzieży. Na podstawie umowy kupna sprzedaży mogą zostać zrefundowane tylko i wyłącznie używane podręczniki szkolne (nie dowolne książki), sprzęt sportowy potrzebny w ramach uprawianej dyscypliny sportu oraz    instrumenty muzyczne w przypadków uczniów, którzy uczą się grać na instrumentach.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Bojanowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Bojanowska Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-13 15:08:30
  • Liczba odsłon: 875
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1437232]

przewiń do góry